ПОКАНА № 5

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.61, ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Казанлък, свиквам на заседание ОбС Казанлък, което ще се проведе на 06.02.2020 год. от 9:30 ч. при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД


1. ОС_214/03.02.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2020 г., съгласно Приложения от № 1 до №28, второ четене.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх. № ОС-67 от дата: 03.02.2020 г.

Забележка:
Становището на Водещата комисия по икономика, бюджет и финанси, ще бъде на разположение, след приключване на заседанието й, насрочено за 04.02.2019 г. от 17:00 ч.


НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК