РЕШЕНИЕ
№ 70
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 06.02.2020 г., Протокол № 5
(изм. с Решение № 145/15.04.2020 г., изм. с Решение №186/25.06.2020 г., изм. с Решение № 202/30.07.2020 г., изм. с Решение № 232/24.09.2020 г., изм. с Решение № 290/26.11.2020 г.)


Относно: ОС_214/03.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2020 г., съгласно Приложения от № 1 до №28, второ четене.


Мотиви: Вносителят докладва пред общинските съветници: „В изпълнение на  чл. 96, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък Ви представям окончателен Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2020 година, придружен с Протокол за проведено обществено обсъждане на проектобюджета.

Проектът за бюджет на Община Казанлък за 2020 година се внася в рамките на  срока, определен с Решение № 51от 28.01.2020 година на ОбС – Казанлък.

В периода след приемане на първо четене на Проектобюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2020 година на 28.01.2020 г., настъпиха следните промени:

1. Във връзка с разпределението на натуралните показатели от информационната система на Министерство на образованието и науката НЕИСПУО се намалява показателя на Общинско предприятие "Кухня майка, в т. ч. дейност Детска млечна кухня" - от 1021 деца на 1018 деца, което води до намаляване на бюджета на Общинското предприятие в дейност 311 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“ от 95 974 лева на 95 692 лева, съгласно Приложение № 27.

2. С Писмо с вх. № 68-6829-1 от 30.01.2020 година от управителят на  „Индустриална зона – Казанлък“ – ЕООД е направен анализ и разчет на средствата, необходими за 2020 година за развитие на дейността на търговското дружество в размер на 21 024,09 лева.

Във връзка с невъзможността за генериране на приходи до привличането на инвеститори, Община Казанлък ще субсидира дружество с исканата сума за сметка на компенсиране на дейност 122 „Общинска администрация“.

3. Като второстепенен разпоредител с бюджет ИМ „Искра“, гр. Казанлък предлага 50 000 лв. от делегирана държавна дейност на институцията да бъдат използвани за ремонт и преустройство на Фондохранилище.

В срока по чл.96, ал.5 Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Казанлък постъпиха следните предложения:

1.    Предложение  от Юзеир Кенан с вх. №ОС-201/29.01.2020 г. – общински съветник от групата на ПП ДПС за смяна на обект в Приложения №13 - „Асфалтиране на част от ул. „Радецка" до ул. "Антон Страшимиров"  с полагане на бордюри, с. Бузовград“ с обект „Асфалтиране на ул. „Наслука“ и част от ул. „Митко Палаузов“ , кметство Бузовград“ със същата стойност от 50 000 лева.

2.    Предложение от Анна Кожухарова с вх. №ОС-202/29.01.2020 г.– председател на ПК по култура, туризъм и вероизповедания в ОбС-Казанлък  за изграждане да осветителна система на ХГ „Казанлък“ и ИМ „Искра“ за сумата от 50 000 лева.

3.    Предложение  от групата на общинските съветници на „БСП за България“ ОС-203/29.01.2020г. за смяна на обектите в Приложения №13 за кметство Овощник, както следва:

-         Обект „Асфалтиране  на част от ул. "Опълченска" , с. Овощник“ със стойност 20 000 лева да се замени с „Асфалтиране на ул. „Пионерска“ 1008 кв. м. + 2бр. дъждоотока със стойност 22 000 лева“.

-         Обект „Асфалтиране на ул."1 май", с. Овощник“ със стойност 20 000 лева да се замени с „ул. Стара Планина 730 кв. м. +  2бр. дъждоотока“ за 18 000 лева.

Общинска администрация приема предложенията, като разхода за изграждане на осветителна система с сградата на ХГ „Казанлък“ и ИМ „Искра“ ще бъде реализиран при наличие на икономии в издръжка на Общинска администрация.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.6 и  чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, ал.4  и ал.5 от ЗМСМА, чл.39  и  чл. 94, ал.2 и ал.3 от Закона  за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 г., ПМС № 381/2019., РМС№ 644/2019 г.  и чл.19, ал. 2  от Наредба №28 за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности, за съставяне, приемане, изпълнение, изменение и отчитане на общинския бюджет и за управление на общинския дълг,

  

Р Е Ш И:

 

Приема Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2020 година, както следва:

1. По  приходите в размер на 66 996 693 лева , съгласно Приложение №1:

1.1 За делегираните от държавата дейности – общо приходи в размер на 39 016 721лева, в т.ч.

1.1.1. Обща субсидия за делегираните от държавата дейности в размер на 37 306 651 лева.

1.1.2. Преходен остатък от 2019 година в размер на 1 845 782 лева, в т.ч.:

1.1.2.1 остатък по левова сметка – 1 845 782 лв.;

1.1.2.2 остатък по валутна сметка – 92 442 лв.;

1.1.3. Събрани средства и извършени плащания от/за сметки с ЕС в размер на (-) 228 154 лева;

1.2. От местни дейности общо приходи в размер на 27 979 972 лева, в т.ч.:

1.2.1. Приходи от местни дейности, съгласно Приложение №2,  в размер на 18 069 399 лева, в т.ч.:

1.2.1.1. Данъчни приходи в размер на 5 432 500 лева;

1.2.1.2. Неданъчни приходи в размер на 11 859 815 лева.

1.2.1.3. Капиталови помощи и дарения от страната  в размер на 777 084 лева

1.2.2. Обща изравнителна субсидия за местни дейности от ЦБ в размер на  4 357 700 лева и средства за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища 180 700 лева;

1.2.3. Целева субсидия от ЦБ за капиталови разходи в размер на 1 119 700 лева;

1.2.4. Трансфери между бюджети в размер на 692 500 лева;

1.2.5. Трансфери между бюджети и СЕС в размер на (-) 2 440 748 лева;

1.2.6. Временни безлихвени заеми(нето) в размер на (-) 4 918 214 лева;

1.2.7. Заеми от банки и други лица в страната в размер на (+) 5 929 816 лева;

1.2.8. Друго финансиране в размер на 95 734  лева;

1.2.9. Преходен остатък от 2019 година в размер на  4 893 391 лева.

2. По разходите в размер на 66 996 693  лева, както следва:

2.1. За делегираните от държавата дейности – общо разходи  в размер на 39 016 721  лева, разпределени по функции и  дейности,  съгласно Приложение №3

2.2. За местни дейности  - общо разходи  в размер на 27 979 972 лева, в т.ч.:

2.2.1. За местни дейности в размер на 25 373 949 лева, разпределени по  функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение №4

2.2.2. За  допълнително финансиране със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия, на делегираните от държавата дейности в размер на 2 606 023 лева, разпределени по  функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение №5.

3. Приема Плана  за 2020 година по бюджетните взаимоотношения, временните безлихвени заеми и финансирането, както следва:

3.1. Трансфери:

3.1.1. Между бюджета на Общината и Централния бюджет (+) 5 658 100 лева

3.1.2. Между бюджети-получени трансфери (+) и предоставени трансфери (-), както следва  692 500 лева:

- Трансфер Община Стара Загора - за обезпечения по чл.60 от ЗУО (-) 21 600 лева;;

- Трансфер Община Стара Загора - за отчисления по чл.64 от ЗУО  (-) 1 425 000 лева;

- Съфинансиране към Министерството на Труда и социалната политика по ''Проект "Красива България" - Детска академия за развитие на таланти с. Розово ( –) 160 107 лева;

- Трансфери, възстановени от РИОСВ чрез Община Стара Загора на основание на чл. 25 от Наредба № 7 от 19 декември 2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (+) 1 060 447 лева;

- Трансфер от МРРБ за реконструкция на надлез „Катекс“ по споразумение с Община Казанлък – (+) 1 238 760 лева.

3.1.3. Трансфери между бюджети и  сметки за средства от Европейския съюз (-) 2 440 748 лева

3.2. Временни безлихвени заеми нето (-) 4 918 214 лева, в т.ч.:

3.2.1. Предоставени Временни безлихвени заеми (-) 6 116 000 лева, в. т.ч:

- По ОПРР „Изграждане на дневен център за подкрепа на лица с различи форми на деменция и техните семейства“ – 111 000 лева;

- По проект на ОПРР „Интегриран градски транспорт“ – 1 550 000 лева;

- По ОПРР проект „Светът на траките“ – 4 379 000 лева;

- По ОПРЧР проект „Патронажна грижа в община Казанлък“ – 66 00 лева;

- Норвежко партньорство – 10 000 лева;

 

3.2.2.  Възстановени Временни безлихвени заеми (+) 1 197 786 лева, в. т.ч:

- по ОПРР проект „Образователна инфраструктура в Община Казанлък“ – 1 187 786 лева;

- Норвежко партньорство – 10 000 лева;

3.3. Заеми от банки и други лица в страната  (+) 5 929 816 лева, в т.ч.:

3.3.1 Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-)733 333 лева;

3.3.2 Погашения по дългосрочни  заеми от други лица в страната – Фонд ФЛАГ за проект по ОПРР „Образователна инфраструктура в Община Казанлък“ (-) 1 187 786 лева;

3.3.3 Получени дългосрочни заеми от други лица в страната – (+) 7 850 935: 

- за финансиране по проект ОПРР „Интегриран градски транспорт“ от Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД в размер на 1 550 000 лева

- за финансиране по проект ОПРР, „Светът на траките" от Фонд „Мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД в размер на 1 921 935 лева

- за финансиране по проект ОПРР „Светът на траките" от Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ ЕАД в размер на 4 379 000 лева.

4. Утвърждава разпределение на преходния остатък от 2019 година:

- за делегираните от държавата дейности, съгласно Приложение №6;

- за местни дейности, съгласно Приложение №7.

5. Утвърждава Актуализирана бюджетна прогноза за периода 2020-2022 година, съгласно Приложение №8.

6. Утвърждава План–график за размера и сроковете за разплащане  на просрочените задължения от 2019 година, които ще бъдат разплатени от бюджета за 2020 година, съгласно Приложение №9

7. Определя размера на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през бюджетната година в размер на 75 000 лева.

8. Съгласно чл. 94 ал.3 от Закона на Публичните финанси, утвърждава: 

8.1. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през годината  по бюджета на общината  в размер до  39 358 057 лева,  като наличните в края на годината не могат да надвишават 7 379 636  лева.          

8.2. Максимален размер на новите ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети през годината в размер до 44 277 814 лева, като  наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават  24 598 785 лева.

9. Утвърждава Лимит за поемане на нов Общински дълг през 2020 година в размер на 7 850 935 лева и  максимален  размер на общинския дълг към 31.12.2020 година (чл. 39 от ЗПФ) -  7 850 935  лева.

10. Утвърждава разходи  за 2020 година в размер на 270 000 лева, разпределени по  кметства, съгласно  Приложение № 10.

- В рамките на утвърдените средства са включени 2000 лева за празник на населеното място и 600 лева за зимно почистване на улиците и площадите на населените места. Средствата се изразходват на база утвърдена план-сметка.

11. Утвърждава числеността и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет съгласно чл.21, ал.2, т.5. от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съгласно Приложение № 11.

12. Утвърждава Списък на разпоредителите с бюджет от по-ниска степен за 2020 година, съгласно  Приложение №12.

13. Приема Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2020 година в размер на 9 352 414 лева, съгласно Приложение №13.

14. Утвърждава разчет за разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със Закона за държавния бюджет за 2020 година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи, съгласно   Приложение №14.

15. Утвърждава Разчет за разпределението на средствата от приходи  от сделки за разпореждане с имоти, общинска собственост и приватизация по обекти  за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социална и техническа инфраструктура, както и за погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура, съгласно Приложение №15.

16. Утвърждава Календар (културен, туристически и международен) на Община Казанлък за 2020 година и средства в размер на 230 000 лева за реализирането му, съгласно   Приложение №16.

17. Утвърждава Спортен календар на Община Казанлък за 2020 година и средства в размер на 37 000 лева за реализирането му и разходи в размер на 210 000 лева за подпомагане дейността на спортните клубове по ред, определен в Наредбата за финансиране на спортните клубове. Средствата да бъдат разпределени от комисия, определена със Заповед на Кмета  на Община Казанлък и с участието на представители на Общински съвет - Казанлък, съгласно Приложение №17.

18. Утвърждава План за разходите за клубове на пенсионера, инвалида и други  в размер на 39 890 лева и Календар на общински инициативи за хора в неравностойно положение  и средства за реализирането му в размер на 3 500 лева и календар за социални инициативи в размер на 3 500 лева, съгласно Приложение №18.

19. Утвърждава Младежки календар на Община Казанлък за 2020 година и средства в размер на 20 000 лева, съгласно Приложение №19.

20. Утвърждава Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение №21.

21. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „Отдел „Култура и туризъм“, съгласно Приложение №22.

22. Дава право на делегиран бюджет и утвърждава Бюджети на културните институти в Община Казанлък, съгласно Приложение №23

- Исторически музей „Искра“;

- ЛХМ „Чудомир“;

- Художествена галерия - Казанлък;

- Посетителски център „Музей на фотографията и съвременните аудиовизуални изкуства“

- Общинска библиотека „Искра“;

- Общински театър „Любомир Кабакчиев“. 

23. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „Функция „Здравеопазване“, съгласно Приложение №24.

24. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „Функция „Образование “, съгласно Приложение №25.

25. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет „Дневен център за стари хора  и домашен социален патронаж“, съгласно Приложение №26.

26. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет Общинско предприятие „Кухня-майка, в това число дейност Детска млечна кухня“, съгласно Приложение №27.

27. Утвърждава бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет Общинско предприятие „Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата“, съгласно Приложение №28;

28. Дава право на делегиран бюджет на общински детски градини на територията на Община Казанлък за средствата, определени съгласно формула на база на утвърден Единен разходен стандарт за издръжка на децата в детските градини.

29. Утвърждава разходи в размер на 26 170 лева за плащане на членски внос за участие в неправителствени организации за 2020 година  – Национално сдружение на общините в Република България,  Националната асоциация на председатели на общински съвети в Република България, Националната асоциация на секретарите на Общини в Република България и СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково“, Асоциация по ВиК на обособената територия.

30. Утвърждава общ размер на разходите по бюджета на Обществения посредник за 2020 година  в размер на 33 600 лева.

31. Определя следните лимити за разходи през 2020 година:

- Средствата за социално-битово и културно обслужване на персонала в размер до 3 на сто от плановите разходи за заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения. В общия размер на средствата са включени и приспадащите се суми за данъци и осигурителни вноски за сметка на работодателя.

- Лимит за представителни разходи, съгласно чл. 89, ал.1 и ал. 2  от Закона за държавния бюджет за 2020 г., както следва:

Ø  Представителни разходи за кмет на Община Казанлък  – не може да бъде по-голям от 2 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“ – начален план – не повече от 18 679 лева;

Ø  Представителни разходи за Общински съвет - Казанлък – не може да бъде по-голям от 1 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност „Общинска администрация“ – начален план не повече от 9 339 лева.

32. Определя предоставянето на услугата „Детска млечна кухня“ да се предоставя от ОП „Кухня – майка, в т.ч. дейност Детска млечна кухня“, при минимален норматив от десет деца, ползващи услугата.

33. Определя средства в размер на 30 000 лева за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето.

34. Разходи за помощи за погребения за следните категории лица, починали и погребани на територията на община Казанлък:

34.1. Самотни лица, без близки и роднини;

34.2. Бездомни;

34.3. Безпризорни лица;

34.4. Лица, регистрирани в общинските служби за социално подпомагане;

Разходите  за помощи по т. 34 са в размер на 200 лева без ДДС за следните услуги: 

Ø Некролог 5 броя                                 3 лв.

Ø Ковчег и надгробен знак                130 лв.

Ø Превоз на покойника                        37 лв.  

Ø Кръст и покров                                 30 лв.

-          допълнително за транспорт до друго населено място – 1 лв./км.

-          изкопаването и заравняването на гроба се извършва от ОП „КДиПИС“

35. Помощи по решение на Общинския съвет в размер на 15 000 лева, които се  разпределят за следните случаи:   

Ø Еднократна помощ за лечение на служители от бюджетната сфера в особено тежко здравословно състояние в размер до 400 лв.

Ø Еднократна помощ за граждани, в чиито случаи НЗОК не поема пълния размер на операцията, скъпоструващи изследвания или пълния размер на медикаментозното лечение, в размер до 400 лв.

Ø Еднократна помощ при особено тежки или извънредни ситуации в размер до 400 лева.

Ø Право на подпомагане по т. 35 се ползва веднъж на 3 /три/ години.

36. Утвърждава средства в размер на 30 000 лева за фонд за семейства с репродуктивни проблеми, които не се финансират от Държавата;

37. Финансова помощ под формата ваучер за закупуване на пелени за еднократна употреба и детски храни, необходими за първата година на новородено дете на територията на община Казанлък в размер на 500 лева.

38. Утвърждава средства в размер на 30 000 лева за подпомагане на лекари - специализанти, със сключени трудови договори с МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък и специалисти по здравни грижи (медицински сестри и акушерки), които започват обучение или са в процес на обучение и имат сключен договор с МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък за работа в болничното заведение за минимум срок, равен на периода на получаване на финансирането.

39. На основание чл. 282, ал. 21, т. 3, във връзка с чл. 294, т. 2 от ЗПУО се дофинансират маломерни и слети паралелки за училища с общ брой под осемдесет ученика.

40. Оправомощава Кмета на Община Казанлък  да извършва компенсирани промени, както следва:

40.1. В частта за делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

40.2. В частта за местните дейности - между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

40.3. Компенсира по дейности и разходни параграфи и подпараграфи, сълзно ЕБК за 2020 г. резерв, разчет в начален план по дейност 998 „Резерв“ на  основание чл. 65, ал.1, т. 5 от Закона за защита при бедствията и за превантивни мерки с цел намаляване на риска от бедствия и аварии.

40.4. В изпълнение на правомощията си по  предходните точки  Кметът издава заповеди.

40.5. Кметът извършва съответните промени по бюджета на общината, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към него, в рамките на компенсираните промени.

41. Възлага на   Кмета на Община Казанлък:

41.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

41.2. Да организира разпределението на бюджета по тримесечия и да го утвърди.

41.3. Да информира Общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

41.4. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

41.5. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изискванията на съответния управляващ орган и на Министерство на Финансите.

41.6. Да определи конкретните правомощия и отговорности на ръководителите на Второстепенни разпоредители  с бюджет  със своя заповед.

42. Упълномощава Кмета на Общината да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет и от сметките за средства от Европейския съюз за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС и по други международни програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

42.1. Упълномощава Директори на детски градини и училища и директори на културни институти да предоставят временни безлихвени заеми от временно свободни средства от делегирани бюджет и от сметките за средства от Европейския съюз за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от ЕС и по други международни програми.

42.2. За всеки отделен случай Кметът на общината договаря или определя срок за погасяване на заема, в съответствие с изискванията на финансиращия орган.

42.3. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни  средства  по общинския бюджет, да се спазват изискванията на чл.126 от ЗПФ.

42.4. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни  средства  от сметките за средства от ЕС, да се спазват изискванията на чл.104, ал.1, т.4 от  ЗПФ

42.5. Във всички останали случаи, при възникване на потребност от предоставяне на временни безлихвени заеми, Кметът на общината внася предложение за предоставянето им по решение на Общинския съвет

43. Определя  следните приоритети и последователност на плащанията в Общината:

43.1. При делегираните от държавата дейности – средствата се използват по предназначението, за което са предоставени, като приоритетни са разходите за стипендии и трудови възнаграждения.

43.2. При дейности, финансирани от местни приходи – средствата се ползват при следната последователност и приоритети:

Ø  трудови възнаграждения;

Ø  разходи по проекти, финансирани от ЕС;

Ø  главница и лихви по заеми;

Ø  плащания по план-график за просрочените задължения, утвърден от Общински съвет;

Ø  текуща издръжка и субсидии за организации с нестопанска цел.

44. Упълномощава Кмета на Община Казанлък:

44.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на Община Казанлък за изпълнение на Общинския план за развитие.

44.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и съфинансиране на общински програми и проекти.

45. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община Казанлък за 2020 година, съгласно Приложение №29.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък за всички задължени лица.

Участвали в поименно гласуване 34 общински съветници, от които „За” 26.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 06/02/2020 г.