РЕШЕНИЕ
№ 72
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.02.2020 г., Протокол № 6


Относно: ОС_245/13.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно устойчивост по проект "Реконструкция и модернизация на уличното осветление в община Казанлък" по Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност", Процедура "Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините" на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.


Мотиви: Кметът докладва, че с  Решение № 49/28.01.2020 г. Общински съвет – Казанлък дава съгласие на Община Казанлък да кандидатства с проектно предложение „Реконструкция и модернизация на уличното осветление в община Казанлък“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 година, с максимална обща стойност на бюджета на проекта до 600 000 евро (1 173 498 лева) с ДДС, 100% безвъзмездна финансова помощ.

В рамките на проектното предложение се предвижда да бъдат сменени осветителите на уличното осветление, модернизация на системата за управление на мрежата на уличното осветление в общинския център град Казанлък и в някои от населените места в общината, както и поставяне на ограничен брой осветителни тела, захранвани от възобновяеми източници на енергия в гр. Казанлък.

Съгласно разпоредбите на одобрените от Ръководителя на Програмния оператор Насоки за кандидатстване по открита процедура за подбор на проекти „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“, заложените разходи по проекта, свързани с покупка на оборудване са допустими при условие, че:

(а) осигуряват устойчивост на резултатите по договора за предоставяне на БФП за срок от минимум 5 години след приключване изпълнението на проекта.

В рамките на този срок Бенефициентът е длъжен да изпълнява задължението си да не прехвърля правото на собственост върху обекта, изграден в резултат на инвестицията по договора за предоставяне на БФП, да не променя предназначението на активите, придобити в резултат на изпълнението на проекта, както и да не сключва договори от всякакъв характер с трети лица и/или да извършва други действия, които биха могли да доведат до значително изменение в резултатите от Проекта. За посочения срок Бенефициентът:

(б) ще застрахова системата/ите за външно изкуствено осветление срещу кражби, умишлени действия на трети лица, пожар и други природни бедствия и други относими рискове за периода на проекта и за минимум 5 години след приключване изпълнението на проекта и

(в) ще осигурява подходящи ресурси за поддръжката на финансираната/ите система/и за външно изкуствено осветление.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка разпоредбите на одобрените от Ръководителя на Програмния оператор Насоки за кандидатстване по открита процедура за подбор на проекти „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“,

 

Р Е Ш И:

1. Община Казанлък да осигури устойчивост на резултатите по договора за предоставяне на БФП за срок от минимум 5 години след приключване изпълнението на проект „Реконструкция и модернизация на уличното осветление в община Казанлък“.

2. Община Казанлък да не прехвърля правото на собственост върху обекта, изграден в резултат на инвестицията по договора за предоставяне на БФП, да не променя предназначението на активите, придобити в резултат на изпълнението на проект „Реконструкция и модернизация на уличното осветление в община Казанлък“, както и да не сключва договори от всякакъв характер с трети лица и/или да извършва други действия, които биха могли да доведат до значително изменение в резултатите от Проекта.

3. Община Казанлък да застрахова системата/ите за външно изкуствено осветление, включени в обхвата на проект „Реконструкция и модернизация на уличното осветление в община Казанлък“ срещу кражби, умишлени действия на трети лица, пожар и други природни бедствия и други относими рискове за периода на проекта и за минимум 5 години след приключване на изпълнението му.

4. Община Казанлък да осигурява подходящи ресурси за поддръжката на финансираната/ите система/и за външно изкуствено осветление по проект „Реконструкция и модернизация на уличното осветление в община Казанлък“.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в поименно гласуване 33 общински съветници, от които „За” 33.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 04/03/2020 г.