РЕШЕНИЕ
№ 73
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.02.2020 г., Протокол № 6


Относно: ОС_246/13.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно партньорство по проект "Реконструкция и модернизация на уличното осветление в община Казанлък" по Програма "Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност". С писмо вх. № ОС-289/26.02.2020 г., вносителят прави изменения в мотивите и в проекта за решение на доклада.


Мотиви: Кметът докладва пред общинските съветници: „С Решение № 49/28.01.2020 г. Общински съвет – Казанлък даде съгласие Община Казанлък да кандидатства с проектно предложение „Реконструкция и модернизация на уличното осветление в община Казанлък“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 година, с максимална обща стойност на бюджета на проекта до 600 000 евро (1 173 498 лева) с ДДС, 100% безвъзмездна финансова помощ.

По процедурата е допустимо и е предмет на оценка участието на Партньор по проекта. Партньор може да бъде всяко частно или публично юридическо лице, както търговско, така и нетърговско, или неправителственa организация, регистрирано като юридическо лице в страните-донори, Република България, страните-бенефициенти или държава извън Европейското икономическо пространство, която има обща граница с Република България, или която и да е международна организация или орган, или агенция на същата, която активно участва в изпълнението на проект и ефективно допринася за него, се считат за допустими проектни Партньори. Партньорът трябва да притежава опит или експертиза в изпълнението на дейности по енергийна ефективност.

Когато Кандидатът има един или повече Партньори, трябва да се сключи споразумение, в което са посочени ролите и отговорностите на отделните Партньори. На етап подаване на проектно предложение Кандидатът представя споразумение/ проект на споразумение /писмо за намерение от бъдещия Партньор. В случай, че подаденият от Кандидата проект бъде одобрен за финансиране, преди подписването на договор за БФП Кандидатът трябва да представи споразумение за партньорство. Наличен е Образец на споразумение за партньорство (Приложение O) като част от пакета документи за кандидатстване по процедурата.

Допустими за финансиране са следните дейности, изпълнявани от Партньор/и:

•          Обмяна на опит, знания и най-добри практики на управленско и експертно ниво, предоставени от Партньора;

•          Посещения в България на Партньорите или посещение на Кандидата/Партньора (Партньорите) в страна-донор.

На етап оценка на проектното предложение, допълнителни точки се дават единствено при Партньор от страна-донор.

Във връзка с гореизложеното, от миналата година Община Казанлък води кореспонденция с потенциални партньори от страните-донори с цел сътрудничество по проекта, така, че да бъдат постигнати максимален брой точки при техническата и финансова оценка на проекта за сметка на разумно обоснован бюджет предвиден за Партньора.

Като най-подходящ Партньор се открои компанията MPENERGI AS от Норвегия. Мpenergi е компания с фокус върху инфраструктурата, хидроенергията, възобновяемата енергия и индустриалните/търговските оператори. Компанията е създадена през 1996 г. с изпълнени множество договори в т.ч. такива в сферата на енергийната ефективност. Мpenergi се състои изключително от специализиран персонал, където всеки има своите области на опит/експертиза повече от 23 години опит в областта на възобновяемата енергия, енергийна ефективност, хидроенергия, строителство, строително гмуркане, и други.

В рамките на проекта на Община Казанлък се планира Партньорът да изпълните дейности по обмяна на опит, знания и най-добри практики на управленско и експертно ниво, с включено едно посещение до България. За целта в бюджета ще бъдат предвидени следните разходи на обща стойност до 9 500 евро:

  • Разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) за служители на Партньора;
  • Разходи на Партньора за обмяна на опит, знания и най-добри практики на управленско и експертно ниво.

В съответствие с Насоките по процедурата, на етапа на кандидатстване взаимоотношения между Община Казанлък и Мpenergi ще бъдат регламентирани с подписване на Писмо за намерение за партньорство, в което ролите и отговорностите на двете страни, както и бюджета необходим за партньора ще бъдат ясно дефинирани, съобразно гореописания обхват. При получено одобрение за финансиране на проекта, съгласно Регламента за изпълнение на ФМ на ЕИП 2014-2021 г, преди подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ, ще бъде подписано Споразумение за партньорство (Приложение O).

Съгласно Насоките по процедурата, на етап кандидатстване следва да бъде представено Решение на Общинския съвет за даване на съгласие за общинско сътрудничество с Партньора/и.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23, чл.59, ал.1 и чл.61, ал.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка разпоредбите на одобрените от Ръководителя на Програмния оператор Насоки за кандидатстване по открита процедура за подбор на проекти „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“,

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие Община Казанлък да си сътрудничи като Партньор с MPENERGI AS, Норвегия при кандидатстване и изпълнение на проект „Реконструкция и модернизация на уличното осветление в община Казанлък“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, Процедура „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на общините“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

2. Максималната обща стойност на разходите за Партньора по т. 1, включени в рамките на бюджета на проект „Реконструкция и модернизация на уличното осветление в община Казанлък“ да бъде до 9 500,00 евро (18 580,39 лева) с ДДС - безвъзмездна финансова помощ.

3. Общинският съвет възлага на Кмета на Община Казанлък организацията и изпълнението на всички необходими дейности за подготовката, в т.ч. подписване на Писмо за намерение за партньорство, и внасянето на проектно предложение „Реконструкция и модернизация на уличното осветление в община Казанлък“.

4. Одобрява Образец на Споразумение за партньорство (Приложение O) и упълномощава Кмета на Община Казанлък да го подпише при одобрение за финансиране на проект „Реконструкция и модернизация на уличното осветление в община Казанлък“.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в гласуването 31 общински съветници, от които „За” 31.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 04/03/2020 г.