РЕШЕНИЕ
№ 74
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.02.2020 г., Протокол № 6

Относно: ОС_247/13.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно удължаване срока на учредено безвъзмездно право на ползване на сграда общинска собственост с адрес гр. Казанлък, ул. "Войнишка" № 25 на Сдружение с нестопанска цел "Бъдеще за децата", съгласно Договор № Д08-45/19.07.2017 г. Постъпи писмо с вх.№ ОС-283/24.02.2020 г. от Вносителя с изменение и допълнение на проекта за решение в т. II, съгласно становище на ПК по здравеопазване, социална дейности и трудова заетост.


Мотиви: Кметът докладва пред съветниците: „С Решение № 408/30.03.2017 г. на Общински съвет – Казанлък,  на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.39, ал. 4 от Закона за общинската собственост е дал съгласие за учредяване безвъзмездно право на ползване върху общински имот находящ се на ул. „Войнишка№ №25, гр. Казанлък, представляващ Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5287 по Кадастрална карта и регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015г. на ИД на АГКК с обща площ от 1613 кв.м., номер по предходен кад. план 5287, ведно с построената върху него сграда с идентификатор 35167.502.5287.1 по КККР на гр. Казанлък, застроена площ от 380 кв. м., брой етажи 2, частично избени и тавански помещения, масивна конструкция, построена през 1965 год. и Подобрения  - тераса, плочници, ограда и др. по действащ ПУП, одобрен със Заповеди №776/02.08.2003 г. и №115 от 04.10.1994 год. представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) I (първи), в квартал 168А (сто шестдесет и осми буква А), за който е съставен АЧОС №3268/21.04.2016 г., на Сдружение „Бъдеще за децата“,  ЕИК: 123648231, със седалище и адрес на управление гр. Казанлък, ул. „Войнишка“ №25, представлявано от Мария Павлова Гинева – изпълнителен директор, със срок до приключване на дейността по управление на социалната услуга „Център за обществена подкрепа“, съгласно Договор №Д06-163/01.09.2016 г., но не по-късно 31.08.2021 г. В изпълнение на Решение №408/30.03.2017 г. на ОбС – Казанлък е сключен Договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване №Д08-45/19.07.2017 год.

В Община Казанлък е постъпило Заявление с вх. №63-179-2/28.01.2020 г. от Мария Гинева – изпълнителен директор на Сдружение „Бъдеще за децата“ с искане  срокът на предоставеното им безвъзмездно право на ползване върху гореописания общински имот, да бъде удължен най-малко до 2023г. Община Казанлък е възложила управлението на двете социални услуги „Център за обществена подкрепа“ и Център за социална рехабилитация и интеграция на деца“ на Сдружението. Ангажимент на доставчика на социалните услуги е поддържането и обновяването на материалната база, в която се извършват.

В тази връзка Сдружение „Бъдеще за децата“ ще кандидатства пред фонд „Социална закрила“, Компонент 1: Придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“ за ремонт на покрива на сградата. За целта е необходимо да приложат договор за ползване на базата със срок на действие минимум три години след приключване на проекта както и изрично съгласие на собственика на имота – Община Казанлък за извършване на дейностите.

Дейността на двете услуги – Център за обществена подкрепа и Център за социална рехабилитация и интеграция – е изцяло насочена към уязвими групи.

ЦОП работи по пет основни направления, в които са застъпени секторите: предотвратяване на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции; превенция на насилието и отпадането от училище; деинституционализация и реинтеграция; консултиране и подкрепа на семейства в риск, включително приемни семейства и осиновители; консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви; подкрепа на деца и младежи със специални потребности.

Предоставянето на услугата ЦСРИ цели подкрепа на индивидуалното развитие, поддържане и придобиване на нови способности и самостоятелност на лица с различни вид и степен на увреждане, както и подкрепа на лица от различни рискови групи, чрез целенасочени дейности за интеграция и превенция на социалното изключване. Тя включва разнообразни консултативни, терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за водене на самостоятелен начин на живот.

Терапевтичните, консултативните и рехабилитационните дейности се осъществяват от специалисти, които съдействат и подкрепят потребителите и техните близки чрез индивидуални и/или групови занимания. Лицата ползват дейностите и програмите (индивидуални или групови) почасово – всеки ден или няколко пъти в седмицата/месеца в зависимост от индивидуалните им потребности.

Предвид кратките срокове за кандидатстване по проекта и с оглед социалната значимост на услугите, предоставяни от Сдружение „Бъдеще за децата“ на територията на община Казанлък е необходимо и допускане на предварително изпълнение на Решението на Общински съвет – Казанлък.

Според чл.39, ал.2 и ал.4 от  Закона за общинската собственост безвъзмездно право на ползване върху имоти  - частна общинска собственост може да се учреди след решение на общинския съвет, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците за срок не по-дълъг от 10 години.“

В хода на заседанието, Вносителят направи изменение в мотивите и в т. I от проекта за решение, а именно: Текста „с начин на трайно ползване: За обект за детско заведение“, да отпадне, поради това, че е в ход процедура по промяна начина на трайно ползване на имота за социално заведение.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.39, ал.2 и ал.4 от Закона за общинската собственост, чл.60, ал.1 от АПК,

 

Р Е Ш И:

 

I. Дава съгласие да се удължи учреденото безвъзмездно право на ползване върху общински имот находящ се на ул. „Войнишка“ №25, гр. Казанлък, представляващ Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5287 по Кадастрална карта и регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК с обща площ от 1613 кв. м., номер по предходен кад. план 5287, ведно с построената върху него сграда с идентификатор 35167.502.5287.1 по КККР на гр. Казанлък, застроена площ от 380 кв. м., брой етажи - 2, частично избени и тавански помещения, масивна конструкция, построена през 1965 год. и Подобрения  - тераса, плочници, ограда и др. по действащ ПУП, одобрен със Заповеди №776/02.08.2003г. и №115 от 04.10.1994 год. представлява урегулиран поземлен имот (УПИ) I (първи), в квартал 168А (сто шестдесет и осми буква А), за който е съставен АЧОС №3268/21.04.2016 г. на Сдружение „Бъдеще за децата“ , ЕИК: 123648231, със седалище и адрес на управление - гр. Казанлък, ул. „Войнишка“№25, представлявано от Мария Павлова Гинева – изпълнителен директор до три години след приключване на дейностите по проект „Придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги“, Компонент 1, фонд „Социална закрила“, но не по-късно от 19.07.2027 г.

 

II. Възлага на Кмета на Община Казанлък да сключи допълнително споразумение към Договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване на обект общинска собственост Д08-45/19.07.2017 г. със срок на действие минимум три години след приключване на проекта, но не по-късно от 19.07.2027 г. В допълнителното споразумение да се впише, че недвижимият имот се предоставя на ползвателя за обезпечаване на неговата дейност по управление на социалните услуги: Център за обществена подкрепа и Център за социална рехабилитация и интеграция на деца.

 

III. Допуска предварително изпълнение на Решението.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, СНЦ  „Бъдеще за децата“.  

 

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 32.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 04/03/2020 г.