РЕШЕНИЕ
№ 75
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.02.2020 г., Протокол № 6


Относно: ОС_234/10.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно подписване на Споразумение за побратимяване между гр. Казанлък и гр. Загатала, Азербайджан.


Мотиви: Кметът докладва пред общинските съветници, че регион Загатала (англ. Zagatala) е административна единица в северозападната част на Азербайджан. Административен център е град Загатала. Граничи на север с Република Дагестан, на запад с Балакен, на изток с региона Гах, а на юг с Грузия. Градът е разположен на магистрала Евлах – Шеки и Тбилиси, по поречието на река Талачай (приток Алазани), в гористите подножия на южните склонове на Главния Кавказки хребет.

В града живеят около 41 000 души. Националният състав на населението е разнообразен, а именно азърбайджанци, руснаци, грузинци, авари, цахури, лезгини и други. Официалния език е азербайджанският. Кмет на Загатала е г-н Мубарис Ахмедзаде. В града се произвежда  розово и лавандулово масло, алкохолни напитки, тютюн, чаени изделия и ядки, както и изделия от коприна. В региона има около 100 исторически паметника. Известна е крепостта Пери Гала която в превод означава „Крепост на феята“ и се отнася към IV – V век.

На 26.09.2018г. в община Казанлък постъпи писмо от г-н  Николай Янков – посланик на Република България в Република Азербайджан относно изявено желание на град Загатала за побратимяване с град Казанлък.

През месец януари 2019 г. чрез третия секретар на посолството на България в Баку постъпи писмо от г-н Мубарис Ахмедзаде – кмет на Загатала до г-жа Галина Стоянова, в което се отправя покана за посещение в Азербайджан и в красивия град Загатала.

От 2018 година до сега между кмета на Община Загатала и кмета на Община Казанлък се води официална кореспонденция с писма. Нейно превъзходителство г-жа Наргиз Гурбанова - посланик на Република Азербайджан в Република България полага изключителни усилия,  насочени към укрепване и задълбочаване на отношения между двете страни и поддържа традиционно добри приятелски отношения с Казанлък.

Общото между двата града, а именно производството на етерични масла, е добър повод за сближаване на двете общности, то е от взаимен интерес и  ще доведе до  възможности за обмяна на опит в това производство и нови бизнес партньорства.

Чрез побратимяването със  Загатала Казанлък ще разшири международното си сътрудничество и ще увеличи мрежата си от близки контакти с още един град.

Споразумението за сътрудничество ще съдейства и ще предостави възможност да обменяме идеи и ще способства за по-доброто опознаване на историята, културата, бита и душевността на хората на двата града по пътя на взаимни  посещения и активизиране на културния и туристическия обмен.

Партньорството между двата града ще създаде благоприятни условия за популяризиране на нашето историческо наследство и традиции, а отношенията между двете приятелски страни ще се задълбочат. 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 133, ал. 1 и чл. 134 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, Общинския съвет – Казанлък,

Р Е Ш И:

 

1. Общинският съвет одобрява предложения проект на Споразумение за побратимяване между град Казанлък (България) и град Загатала, (Азербайджан).

 

2. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да подпише Споразумение за побратимяване между град Казанлък (България) и град Загатала,  (Азербайджан). 

                                                                                                          

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

Участвали в гласуването 28 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 04/03/2020 г.