РЕШЕНИЕ
№ 77
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.02.2020 г., Протокол № 6


Относно: ОС_222/05.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, двете четения в едно заседание.


Мотиви: Кметът докладва пред общинските съветници, че промяната се извършва в изпълнение на препоръките по Одитен доклад №0590300416 за извършен одит за съответствие при администрирането на приходите по бюджета, управлението и разпореждането с имоти в Община Казанлък за периода 01.01.2014 г. до 31.12.2015 г.

Проекта на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е публикуван на интернет страницата на Община Казанлък на 03.01.2020 г.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА  във връзка с чл.8, ал. 2 от Закона за общинската собственост,

  

Р Е Ш И:

 

І. Второто четене на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество да се проведе на едно и също заседание с първото четене.

 

ІІ. Приема на първо за четене Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва :

 

§1. В чл.2 се добавя нова алинея 4 със следния текст:

„(4) Кметът на общината, в изпълнение на чл.66а от Закона за общинската собственост, съставя и предоставя на Общински съвет – Казанлък отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории, ежегодно, със внасянето на програмата по ал.2 за следващата година.“

§2. В Ал.1 на чл.90. ал.1. се правят следните изменения и допълнения :

В изречение трето след думите: „... При продажба …“ се добавя текста: „ …или отдаване под наем …“

§3. В чл. 91, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1. В изречение първо текстът: „… а при отдаване под наем в четиринадесетдневен срок от датата на уведомяването им.“ – отпада

2. В изречение първо след думите: „… при продажба …“ се добавя текстът: „… или отдаване под наем.“

§4. Създава се нова ал.5 към чл.91 със следния текст:

„ (5) Сключеният договор се прекратява при:

 • С изтичане на срока, за който е сключен;
 • По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма, което следва да отразява взаимната обща и справедлива воля на страните;
 • С едномесечно писмено предизвестие от всяка една от страните;
 • При последователно неплащане на наемната цена за повече от един месец, с едноседмично предизвестие, отправено от НАЕМОДАТЕЛЯ към НАЕМАТЕЛЯ;
 • С едноседмично предизвестие от НАЕМОДАТЕЛЯ поради лошо управление на обекта от страна на НАЕМАТЕЛЯ;
 • С едноседмично предизвестие от НАЕМОДАТЕЛЯ, когато НАЕМАТЕЛЯ загуби качеството си на търговец по чл.1 от Търговския закон;
 • С едноседмично предизвестие от НАЕМОДАТЕЛЯ, когато НАЕМАТЕЛЯ наруши забраните по договора;
 • С едноседмично предизвестие от НАЕМОДАТЕЛЯ при промяна в нормативната уредба или собствеността на обекта или когато това се налага от обективни обстоятелства;
 • С двуседмично предизвестие от страна на НАЕМОДАТЕЛЯ при съществени нарушения на клаузите от договора от страна на НАЕМАТЕЛЯ.“
 •  

  ІІІ. Приема на второ четене Наредбата за изменение и допълнение в Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

              

  Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

  Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

  Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

  Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

   

  Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

   

  Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 29.

   

  Вярно с оригинала!

  ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

  (Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)  Изтегли приложенията


  публ: 04/03/2020 г.