РЕШЕНИЕ
№ 93
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.02.2020 г., Протокол № 6

Относно: ОС_237/11.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане на Мониторингов доклад за изпълнението на Плана за действие на Община Казанлък за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално-икономическо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2019 г.


Мотиви: Кметът докладва пред общинските съветници, че във връзка с реализацията на Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), План за действие за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012- 2020) и Областна стратегия за интегриране на ромите в област Стара Загора (2013-2020) с Решение № 419/30.03.2017 г. Общински съвет - Казанлък беше приет План за действие на Община Казанлък за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално-икономическо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2017 г. - 2020 г. Звеното за мониторинг и оценка при Община Казанлък следи за напредъка на изпълнението на Плана за действие на база извършения анализ на дейностите бе изготвен Мониторингов доклад за изпълнението на Плана за действие за 2019 година по заложените приоритети.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закон за местното самоуправление и местната администрация,

 

Р Е Ш И:

Приема Мониторингов доклад за изпълнението на Плана за действие на Община Казанлък за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално-икономическо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2019 г.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

Участвали в гласуването 29 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 04/03/2020 г.