РЕШЕНИЕ
№ 95
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.02.2020 г., Протокол № 6


Относно: ОС_215/03.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на парцеларен план за разпределителен газопровод извън урбанизираната територия в землището на Казанлък, за газоснабдяване на Поземлени имоти с идентификатори: 35167.107.13 и 35167.37.6, преминаващ през ПИ с идентификатор 35167.119.310 - държавна публична собственост - територия за транспорт с НТП "за път от републиканска пътна мрежа" с обща дължина 35.7 м и общ сервитут 73 кв.м.


Мотиви: Кметът докладва пред общинските съветници, че в общинска администрация е постъпило Заявление с вх.№168-342-19#2/29.10.2019 г. от – „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК: 131285259, представлявано от Тодор Тодоров - директор регион Казанлък, с искане за разглеждане и одобряване на  изработване на проект за  подробен устройствен план - парцеларен план за разпределителен газопровод извън урбанизираната територия на Казанлък. С Решение №1172/26.09.2019 г. Общински съвет е разрешил изработване на подробен устройствен план. Газопроводните отклонения са проектирани за газоснабдяване на поземлени имоти с идентификатори: 35167.107.13 с НТП „за др. вид застрояване„ и 35167.37.6 с НТП „ниско застрояване“ по КККР на Казанлък. Проектното трасе ще преминава през поземлен имот с идентификатор 35167.119.310, държавна публична собственост-територия за транспорт с НТП „за път от републиканска пътна мрежа“. Захранването на газопроводните отклонения може да се осъществи от въведен в експлоатация с Разрешения за ползване № СТ-05-143 ОТ 15.02.2012Г  на ДНСК, разпределителен газопровод №3, положен в ПИ с идентификатор 35167.119.310-с НТП „за път от републиканска пътна мрежа“. Предвижда се използване на безископна технология- хоризонтално сондиране, след разрешение за специално ползване на пътя от Областно пътно управление Стара Загора.

Дължината на трасето на газопровода е 35.7 м. и площ на сервитута 73 кв.м.

Представени са следните съгласувателни становища: РИОСВ Стара Загора - Решение №СЗ-56-ПР/2009 г. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда; Телекомуникационна компания ЕАД №95-с-307/25.10.2019 г.; съгласуване на проекта с „В и К“ ЕООД Стара Загора - изх.СП-867/17.10.2019 г. и Протокол за съгласуване на проекти с „Електроразпределение Юг“ ЕАД- № 78/21.10.2019 г.

Съгласно чл.128, ал.1 е публикувано съобщение за изработен парцеларен план на подземен електропровод в Държавен вестник бр.91 от 19.11.2019 г. Същия е одобрен на ОЕСУТ с Протокол №24  от 19.12.2019 г.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, 129, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.108, ал1 и ал.2 от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява парцеларен план за разпределителен газопровод, извън урбанизираната територия в землището на Казанлък, област Стара Загора за газоснабдяване на  поземлени имоти(ПИ) с идентификатори: 35167.107.13 с НТП „за др. вид застрояване„ и 35167.37.6 „ниско застрояване“, преминаващ през ПИ с идентификатор 35167.119.310, държавна публична собственост-територия за транспорт с НТП „за път от републиканска пътна мрежа“ с обща дължина 35.7 м и общ сервитут 73 кв. м.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, „СИТИГАЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД - в качеството си на възложител.  

Участвали в гласуването 30 общински съветници, от които „За” 30.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 04/03/2020 г.