РЕШЕНИЕ
№ 97
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.02.2020 г., Протокол № 6


Относно: ОС_244/13.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - план за застрояване, парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура и план схема на транспортния достъп за Поземлен имот с идентификатор 53179.2.67 с НТП "нива" от 1.200 дка, местност "Старите лозя" по КККР на с. Овощник, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота от "Нива" в "За автокомплекс". С писмо вх. № ОС-279/21.02.2020 г., вносителят прилага Задание подписано от възложителя с вписване на имената му - по становище на ПК по селско и горско стопанство.


Мотиви: Кметът докладва пред Общински съвет, че в администрацията на общината е постъпило Заявление с вх.№194-Г-3399-1/29.03.2019 г. от Галина С. Койнова  с искане за издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за застрояване, парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура и план-схема на транспортния достъп за Поземлен имот с идентификатор 53179.2.67 – с НТП „нива“ от 1.200дка, местност „Старите лозя“ по КККР на с. Овощник, община Казанлък.

Инвестиционния интерес на възложителя е да промени предназначението на имота от „нива“ в „За автокомплекс“ – индивидуално застрояване за изграждане на Автосервиз за смяна на нови гуми, административно – битова част, магазин и жилище. Инвестиционното намерение не противоречи на зоната в ОУП на Община Казанлък, в която попада поземления имот – Смф (смесена многофункционална зона - до 70% плътност на застрояване, 2.5 коефициент на интензивност, 30% минимално озеленяване и 15 м височина). В имота не се предвиждат дейности свързани с продажба, складиране, съхранение и разкомплектоване на употребявани МПС, тъй като противоречат на зоната от ОУП на Община Казанлък. Предложените градоустройствени показатели за застрояване са: до 10 м височина, 70% плътност на застрояване, 2.5 коефициент на интензивност, 30% минимална площ за озеленяване. До поземленият имот е възможно да се осигури транспортен достъп през Поземлен имот с идентификатор 53179.2.69 по КККР на с. Овощник с начин на трайно ползване „за селскостопански, горски, ведомствен път“.

На основание чл.125, ал.7 от ЗУТ, заданието за изработване на ПУП е съгласувано с РИОСВ–Стара Загора- КОС-01-6250  от  28.12.2018 г.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение  за възлагане изработката на Подробен устройствен план – план за застрояване, парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура и план схема на транспортния достъп за Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 53179.2.67 – с НТП „нива“ от 1.200 дка, местност „Старите лозя“ по КККР на с. Овощник, община Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване  на имота в „За автокомплекс“.

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Галина С. Койнова - в качеството си на собственик – заявител с адрес за кореспонденция – гр. Казанлък.

Участвали в гласуването 27 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 04/03/2020 г.