РЕШЕНИЕ
№ 98
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.02.2020 г., Протокол № 6


Относно: ОС_259/18.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на състав на Местната комисия по Закона на уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/.


Мотиви: Вносителят докладва пред общинските съветници, че на основание чл.8, ал.2 от  Закона на уреждане на правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/, във връзка с чл.16 от Правилника за прилагането му, Община Казанлък е в утвърдения от Управителния съвет на Националния компенсационен фонд списък с населените места, в които са създадени местни комисии от представители на общинските съвети, общините и организациите, представляващи гражданите с жилищни нужди, който е обнародван в ДВ.

Общинският съвет е компетентния орган, който предлага за утвърждаване от Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен фонд при Министерски съвет състава на тази комисия. На основание § 17 от ПЗР на ППЗУПГМЖСВ за извършване дейности по Закона и Правилника за прилагането му правоимащите заплащат режийни разноски в размер определен от Общинския съвет.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ,  и § 17 от ПЗР на ППЗУПГМЖСВ,

  

Р Е Ш И:

 

I. Предлага на Управителния съвет на Националния компенсационен жилищен

фонд при Министерски съвет да утвърди следния състав на Местната комисия при Община Казанлък:

 

    Председател: Иванка Ганчева Иванова – секретар на общината

           

    Членове:   Здравко Красимиров Балевски  – началник отдел „ПНОЧРОП“                                                                                                                                  

Даниела Недялкова Колева – началник отдел „Икономика по управление на собствеността“                                   

Денислав Христов Сербезов  – общински съветник

                        Мария Цонева Цонева – общински съветник

 

II. Утвърждава 2% режийни разноски на правоимащите по ЗУПГМЖСВ и ППЗУПГМЖСВ, като набраните средства се разпределят целево, както следва:

 • Стопански разходи – 5%;
 • Разходи за услуги по граждански договори и материално стимулиране на членовете на комисията – 80%;
 • Разходи за обяви и съобщения в ДВ и местните медии и печат – 5%;
 • Командировъчни – 5%;
 • Други разходи – 5%.
 •  

  Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

  Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

  Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

  Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

  Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Националния компенсационен жилищен фонд при Министерски съвет, гр. София, 1040, Бул. „Княз Дондуков“ № 2 „А“.

   

  Участвали в гласуването 31 общински съветници, от които „За” 31.

  Вярно с оригинала!

  ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

  (Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)  Изтегли приложенията


  публ: 04/03/2020 г.