РЕШЕНИЕ
№ 99
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.02.2020 г., Протокол № 6

Относно: ОС_254/14.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно отдаване под наем на мери, пасища и ливади от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2020 - 2021 г. Постъпи писмо с вх. № ОС-275/21.02.2020 г. от вносителя с приложена справка от БАБХ, съгласно становище на ПК по селско и горско стопанство.


Мотиви: Кметът докладва пред Общински съвет: „Община Казанлък разполага с 38121 дка мери и пасища и 547,018 дка ливади.  Част от тези имоти могат да бъдат отдадени под наем или аренда без търг или конкурс на собственици или ползватели на животновъдни  обекти, в които  се отглеждат пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни по цена, определена по пазарен механизъм. С така отдадените под наем пасища, мери и ливади, животновъдите могат да кандидатстват по мерките по Програмата за развитие на селските райони и Схемите за единно плащане на площ /СЕПП/. Лицата, които кандидатстват за разпределение не трябва да имат данъчни задължения, както и задължения към Държавен фонд „Земеделие“ ДПФ, ОПФ и за земи т.нар. „бели петна„ от споразумения за масиви за ползване. За да се кандидатства по тези схеми и мерки е необходимо да се обработват или поддържат в добро земеделско състояние имоти с площ над 10 дка., поради това подходящи за индивидуално ползване са по големите имоти – мери и пасища.

Според Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /чл. 37 и следващи/,  Общинският съвет ежегодно  приема решение с мнозинство от общия брой на съветниците за предоставяне и актуализиране на ползването на мерите и пасищата, което съдържа:

-  съгласие за предоставяне на мери и пасища за общо и за индивидуално ползване

-  задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на мерите и пасищата

На приложените списъци по населените места са отбелязани имотите, които са отдадени под наем с Решения на Общински съвет през предходни години, като е отбелязан ползвателят и срока на договора.

Всички останали свободни мери и пасища с площ по голяма от 4 дка и свободните ливади, могат да се отдават за индивидуално ползване.

Мери и пасища с площ под 4 дка се ползват общо за паша от животните в съответното населено място. 

Във връзка с изискването на чл. 37 и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи списъкът на имотите за индивидуално ползване да бъде публикуван до  1 март.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 37 и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,

 

Р Е Ш И:

1. Определя пасищата, мерите и ливадите от Общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване /Приложение №1/.

2. Дава съгласие за предоставяне на мери, пасища и ливади от Общински поземлен фонд за индивидуално ползване от собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни и за общо ползване от общоселските стада.

3. Свободните мери и пасища с площ по голяма от 4 дка и свободните ливади, се отдават под наем  за индивидуално ползване.

4. Мери и пасища с площ под 4 дка се ползват общо за паша на животните  в съответното населено място. 

5. Приема Правила за ползване на общинските мери и пасища за отглеждане на животните в съответствие с условията за поддържане на земята в добро екологично и земеделско състояние. /Задължения на общината и на животновъдите, ползватели на общински мери и пасища, съгласно Приложение №2/.

 6. Допуска предварително изпълнение на решението.

                                                                                                         

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 28.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 04/03/2020 г.