РЕШЕНИЕ
№ 100
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.02.2020 г., Протокол № 6

Относно: ОС_236/11.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократни помощи по решение на Общински съвет - Казанлък на граждани от община Казанлък.


Мотиви: Кметът докладва пред Общински съвет: „Със свое Решение № 70/06.02.2020 г. за приемане на Бюджет и Инвестиционна програма на Община Казанлък за 2020 г., Общински съвет – Казанлък в подпараграф 42-14 „Помощи по решение на Общински съвет“ е гласувал обща сума от 15 000 лв. за отпускане на еднократна финансова помощ в случаите, когато НЗОК не поема пълния размер на операция, скъпоструващи изследвания или пълния размер на медикаментозно лечение и при особено тежки или извънредни ситуации. Максималният размер на еднократната помощ е 400 лв. и може да се отпуска веднъж на три години. В Общинска администрация постъпиха молби от граждани на община Казанлък за отпускане на еднократна финансова помощ:     

1. Станка Илиева от гр. Казанлък, ул.„Овощник“ № 9, молба с вх. № 94-С-5573-1/13.12.2019 г., на 69 г., с диагноза ….. и ….… на други …., видно от представената епикриза.

През 2019 г. в МБАЛ „Пълмед“ ООД, гр. Пловдив е извършено оперативно лечение на … и клоновете им. За извършената оперативна интервенция Станка Илиева е заплатила сумата от 620 лв., която не се заплаща от НЗОК. Станка Илиева е в затруднено финансово състояние, не разполага със средства, необходими да продължи лечение си.

2. Маргарита Стоева от гр. Казанлък, ул. „24-ти Август“ № 4, вх. А, ет. 3, ап. 11, молба с вх. № 94-М-4349-1/19.12.2019 г., на 78 г., с диагноза …., закрито, видно от представената епикриза.

През 2019 г. в МК „Св. Иван Рилски“ ЕООД, клон гр. Стара Загора е извършено оперативно лечение – ……., частично. За извършената оперативна интервенция Маргарита Стоева е заплатила сумата от 1768 лв., която не се заплаща от НЗОК. Маргарита Стоева е в затруднено финансово състояние, не разполага със средства, необходими да продължи лечение си.

3. Иванка Атанасова от гр. Казанлък, жк. „Изток“ № 20, вх. Г, ет. 2, ап. 4, молба с вх. № 94-И-1582-1/08.01.2020 г., на 45 г., с диагноза ……., видно от представени епикризи.

През 2019 г. в УМБАЛ „Света Марина“ ООД, гр. Плевен е извършено оперативно лечение, за което Иванка Атанасова е заплатила сумата от 3130 лв., която не се заплаща от НЗОК. Иванка Атанасова е затруднено финансово състояние, не разполага със средства, необходими да продължи лечение си.

4. Милка Кунчева от гр. Казанлък, кв. „В. Левски“ № 29, вх. А, ет. 6, ап. 18, молба с вх. № 94-М-6580-1/17.01.2020 г., на 75 г., с диагноза …… неуточнена, видно от представената епикриза.

През 2019 г. в МК „Св. Иван Рилски“ ЕООД, клон гр. Стара Загора е извършено оперативно лечение – …... За извършената оперативна интервенция Милка Кунчева е заплатила сумата от 3688 лв., която не се заплаща от НЗОК. Милка Кунчева е в затруднено финансово състояние, не разполага със средства, необходими да продължи лечение си.

 

5. Иван Юруков от с. Овощник, ул. „Опълченска“ 10, молба с вх. № 94-И-5217-1/17.01.2020 г. По данни на Иван Колев, кмет на кметство с. Овощник, на 01.10.2019 г е възникнал пожар в личния имот на Иван Юруков. В следствие на пожара са нанесени са големи материални щети върху цялата сграда. Опожарени са напълно покрива, дограмите на прозорците, врати и цялото домашно имущество. Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, гр. Казанлък е издала служебна бележка на Иван Юруков за възникналия пожар и нанесените материални щети на имота. 

6. Зейра Халач от с. Ясеново, ул. „Септемврийци“ № 9, молба с вх. № 94-З-1132-1/24.01.2020 г., на 38 г., с диагноза ……, видно от представените ЕР на ТЕЛК и епикриза.

През 2019 г. е проведено лечение в МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък, където диагнозата е потвърдена, ……... Зейра Халач е насочена за …….. в Република Турция, за което е представена медицинска оферта на стойност от 25 500 евро. Зейра Халач е в тежко здравословно състояние и  не разполага със средства, необходими да проведе лечение си.”

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА,

 

Р Е Ш И:

 

Отпуска от бюджета на Община Казанлък за 2020 г., подпараграф 42-14 „Помощи по решение на Общински съвет“ еднократна финансова помощ на:

1. Станка Илиева от гр. Казанлък, ул. „Овощник“ № 9 – 100 лв.

2. Маргарита Стоева от гр. Казанлък, ул. „24-ти Август“ № 4, вх. А, ет. 3, ап. 11 – 300 лв.

3. Иванка Атанасова от гр. Казанлък, ул. „Изток“ № 20, вх. Г, ет. 2, ап. 4 –  400 лв.

4. Милка Кунчева от гр. Казанлък, кв. „В. Левски“ № 29, вх. А, ет. 6, ап. 18 – 400 лв.

5. Иван Юруков от с. Овощник, ул. „Опълченска“ 10 –  400 лв.

6. Зейра Халач от с. Ясеново, ул. „Септемврийци“ № 9 – 400 лв.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Станка Илиева, Маргарита Стоева, Иванка Атанасова, Милка Кунчева, Иван Юруков, Зейра Халач.

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 28.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 04/03/2020 г.