РЕШЕНИЕ
№ 101
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.02.2020 г., Протокол № 6

Относно: ОС_252/14.02.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд. С писмо вх. № ОС-278/21.02.2020 г., вносителят прилага Удостоверение № 337/21.02.2020 г. за наследници на Таньо Добрев, по становище на ПК по селско и горско стопанство.


Мотиви: Кметът докладва пред Общински съвет, че възстановяването на земеделска земя започва през 1991 г. с подаване на заявления от собствениците пред ОС ”Земеделие” – гр. Казанлък. Общинската служба по земеделие, въз основа на влезлия в сила план за земеразделяне, постановява решение за признато право на собственост. Съгласно чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ общината стопанисва и управлява земеделската земя, останала след възстановяването на правата на собствениците и в регистъра към плана за земеразделяне като собственик е вписана община Казанлък. След влизане в сила на плана за земеразделяне и одобрената карта на съществуващи и възстановими стари реални граници невъзстановените и непотърсени земи стават общинска собственост.

Съгласно чл.19, ал.4 от ЗСПЗЗ (ДВ. бр.43 от 29Април 2008г.) за срок от 5 години общините са били длъжни да предоставят тези земи при наличие на едно от следните условия:

1.установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници;

2.изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост;

3.обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена;

4.изпълнение на проекти за уедряване на земеделските земи в землищата на територията на общината;

5.изпълнение на обекти от техническата инфраструктура, както и на други проекти, за които съгласно закон се допуска принудително отчуждаване.

В изпълнение на чл.19, ал. 1 от ЗСПЗЗ директора на ОД ”Земеделие” – гр. Стара Загора е одобрил със Заповед №137/11.11.2008 г. протоколно решение от 10.11.2008 г. по чл.45в, ал.5 от ППЗСПЗЗ на заседанието на комисията по чл.19, ал.2 от ЗСПЗЗ  за землищата на община Казанлък.

С измененията на ЗСПЗЗ ( ДВ бр.62 от 2010 г.) са отменени текстовете, които задължават общините да предоставят на граждани от земите, собственост на общината. С ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ е създаден нов параграф 27, съгласно който неприключилите производства по обезщетяване със земеделски земи от общинския поземлен фонд се приключват по досегашния ред и общинските съвети предоставят земи от общинския поземлен фонд при наличие на едно от следните условия:

l. установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници;

2. изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост;

3. обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена.

 

В общинска администрация са постъпили много заявления от граждани, които са се снабдили с нотариални актове и не са ги вписали в регистъра на собствениците към картата на възстановената собственост. Към момента тези имоти са предадени по описания по-горе ред в собственост на Община Казанлък. Въз основа на постъпилите молби на гражданите е направено запитване до ОС "Земеделие" гр. Казанлък по имена на собственици на земеделски земи относно това дали е спазена процедурата за заявяване и признаване на собствеността на гражданите по реда на ЗСПЗЗ е получена информация, както следва:

1. Пейчо Маджаров няма заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС „Земеделие” гр. Казанлък, представляващ земеделска земя – лозе, с площ от 450 (четиристотин и петдесет) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“, землище на гр. Казанлък, EKАTTE:35167. Пейчо Маджаров е подал Заявление с Вх. № 194-М-8434-1#2/28.01.2020 г., като собственик на имот от 450 (четиристотин и петдесет) кв.м, съгласно Нот.акт № 64, т. I, д.№ 75/1998 г., представляващ Поземлен имот с планоснимачен № 1604 по Кадастралния план на ползвателите на местност „Старите лозя“ , одобрен със Заповед № 653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък,  при граници: от север – полски път, от изток – ПИ № 1606, от запад – ПИ № 1603, от юг – ПИ № 1605. Поземлен имот с планоснимачен № 1604 по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземлен имот №181.604, местност „Старите лозя“, с площ от 466 (четиристотин шестдесет и шест) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167. След изработването на Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.  Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, всички данни за имоти попадащи в урбанизираната територия и землището на гр. Казанлък са предадени на СГКК - гр. Стара Загора. Съгласно изработените Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък и скица № 15-1013121/07.11.2019 г. на СГКК – гр. Стара Загора, следва ПИ № 181.604, с площ от 466 (четиристотин шестдесет и шест) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“ по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167 да бъде отразен като Поземлен имот с идентификатор № 35167.181.604 по КККР на гр. Казанлък, при граници: Поземлен имот с идентификатор № 35167.181.603, № 35167.181.605, № 35167.181.606 и № 35167.181.164.

2. Таньо Добрев, починал на 18.02.1997 г., видно от Удостоверение за наследници №626/05.04.2017 г., няма заявяван, признат или отказан имот по реда на ЗСПЗЗ от ОС „Земеделие” гр.Казанлък, представляващ земеделска земя – лозе, с площ 2200/2897 (две хиляди и двеста от две хиляди осемстотин деветдесет и седем) кв.м, находящ се в местност „Старите лозя“/Каракос/, землище на с. Овощник, EKАTTE: 53179. Наследниците на Таньо Добрев са подали Заявление с Вх.№ 194-И-4470-1/22.01.2020 г., като собственици на имот с площ 2200/2897 (две хиляди и двеста от две хиляди осемстотин деветдесет и седем)  кв.м, съгласно Нот. акт № 189, т. IV, д.№ 2037/1994 г., представляващ Поземлен имот с планоснимачен № 3271 по Кадастралния план на ползвателите на местност „Старите лозя“/Каракос/, одобрен със Заповед № 653/22.07.1996 г. на кмета на община Казанлък,  при граници: от север – полски път, от изток – ПИ № 3270, от запад – ПИ № 3272 и ПИ № 3273, от юг – полски път. Поземлен имот с планоснимачен № 3271 по Кадастралния план на ползвателите е идентичен с Поземлен имот № 163271, местност „Каракос“, с площ от 2897 (две хиляди осемстотин деветдесет и седем) кв. метра по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на с. Овощник, ЕКАТТЕ:53179. След изработването на Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Овощник, одобрени със Заповед № РД-18-960/20.12.2017 г. на Изпълнителен Директор на АГКК, всички данни за имоти попадащи в землището на с. Овощник са предадени на СГКК - гр.Стара Загора. Съгласно изработените Кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Овощник и скица № 15-70825/24.01.2020 г. на СГКК - гр. Стара Загора, следва ПИ № 163271, с площ от 2897 (две хиляди осемстотин деветдесет и седем) кв.м, находящ се в местност „Каракос“ по Карта на възстановената собственост (КВС) за землището на с. Овощник, ЕКАТТЕ: 53179, да бъде отразен като Поземлен имот с идентификатор № 53179.163.271 по КККР на с. Овощник, при граници: Поземлен имот с идентификатор № 53179.163.270, № 53179.163.232, № 53179.163.273, № 53179.163.272 и № 53179.163.228.

След направената в ОбС "Земеделие" справка по имената на собствениците и номерата на имотите, описани в цитираните нотариални актове, приложени, няма образувани преписки за възстановяване правата на собствениците или на техните наследници върху земеделските земи.

Съгласно §27 ал. 2 от ПЗР на  ЗИД на ЗСПЗЗ (ДВ.бр.62/2010 г.) ОбС Казанлък може да вземе решение за предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд. ”

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с §27, ал. 2 от ПЗР на  ЗИД на ЗСПЗЗ /ДВ бр. 62/2010 г./, и чл. 45в, ал. 10 от ППЗСПЗЗ,

 

Р Е Ш И:

Дава съгласие за предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд при наличие на нотариален акт, като се отпишат от Актовите книги за общинска собственост и се снемат от счетоводен отчет следните имоти:

1.  Поземлен имот с идентификатор № 35167.181.604 по КККР на гр. Казанлък, идентичен с Поземлен имот с планоснимачен № 1604 по Кадастралния план на ползвателите с площ от 466 (четиристотин шестдесет и шест) кв. м, в собственост на Пейчо Маджаров по силата на Нот. акт № 64, т. I, д. № 75/1998 г.

 

2.  Поземлен имот с идентификатор № 53179.163.271 по КККР на с. Овощник, идентичен с част от Поземлен имот № 3271 по Кадастралния план на ползвателите, с площ 2200/2897 (две хиляди и двеста от две хиляди осемстотин деветдесет и седем) кв. м, в собственост на наследниците на Таньо Добрев по силата на Нот. акт № 189, т. IV, д. № 2037/1994 г.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Пейчо Маджаров, гр. Казанлък, Денка Добрева, гр. Казанлък, Иван Иванов, гр. Казанлък.

 

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 30.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 04/03/2020 г.