РЕШЕНИЕ
№ 102
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.02.2020 г., Протокол № 6


Относно: ОС_284/24.02.2020 г. - Доклад по чл. 64 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък от Галина Стоянова - Кмет на общината с проект за решение относно кандидатстване с проектно предложение към фонд "Социална закрила" на Министерство на труда и социалната политика.


Мотиви: Министерство на труда и социалната политика откри процедура за набиране на проектни предложение за финансиране по фонд „Социална закрила“ за календарната 2020 г. По обявата ще бъдат финансирани проектни идеи за придобиване на дълготрайни активи, текущо поддържане на материалната база и изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги. Финансираните проекти следва да са свързани със социалното включване и подобряване качеството на живот на целевите групи. Разпределението на средствата по фонд „Социална закрила“ се осъществява съгласно Методика, утвърдена със Заповед №РД-01-788/16.12.2019 г.

Община Казанлък е допустим кандидат за отпускане на средства по фонд „Социална закрила“ (ФСЗ) към Министерство на труда и социалната политика (МТСП) за строително-ремонтни дейности на съществуваща материална база за предоставяне на социални услуги.

В Община Казанлък от 2008 година функционира Дневен център за деца с увреждания (ДЦДУ) като делегирана от държавата дейност. Доставчик на тази услуга е Община Казанлък. Целевата група на дневния център е деца на възраст от 3 до 18 години, като капацитетът на центъра е 36 места. ДЦДУ предлага комплекс от социални услуги за цялостно обслужване на потребителите през деня свързани с предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравни и рехабилитационни потребности, организация на свободното време, почасова рехабилитация и семейно консултиране. Чрез Договор №Д04-24/20.03.2012 г., допълнен с Анекс №Д04-24#1/23.02.2016 г., Община Казанлък предоставя за безвъзмездно управление на Дневен център за деца с увреждания имот общинска собственост (Акт №379/25.04.2016 г.) за срок от 10 години от датата на подписване на Анекса.

С цел подобряване на функционалността на сградата на ДЦДУ и в съответствие със съвременните норми за проектиране е необходимо да бъдат изпълнени строително-монтажни/ремонтни дейности за осигуряване на достъпна среда на сградата за предоставяне на социални услуги. Наличната рампа за инвалиди към фасадата на сградата не отговаря напълно на изискванията за достъпна среда. Община Казанлък изготвя инвестиционно намерение, което предвижда ремонтни дейности и модернизация на съществуващата сграда, в която се помещава социалните услуги към Дневен център за деца с увреждания.

Финансовата рамка за всяко проектно предложение за реализиране на проекти за строително-монтажни/ ремонтни работи на материалната база е със следните параметри:

 • Съфинансиране от кандидата – най-малко 10 % от общия бюджет за проектното предложение;
 • Финансиране от ФСЗ – до 50 000 лв. с ДДС.

Съгласно утвърдената Методика за разпределение на средствата по ФСЗ:

 • Кандидатът следва да осигури съфинансиране, което следва да бъде не по-малко от 10 % от общата стойност на проекта;
 • При сключване на договор за финансиране кандидатът се задължава да не променя предназначението и да не извършва разпоредителни сделки с недвижимия имот, в който се извършват договорените дейности, за период 3 (три) години от срока на приключване на договора, както да поддържа и съхранява материалната база;
 • При сключване на договор за финансиране бенефициентът се задължава да запази функцията, предназначението и собствеността на придобитото оборудване и обзавеждане за срок от 3 (три) години от срока на приключване на договора;
 • При сключване на договор с одобрения бенефициент, същият се задължава да осигури средства за функциониране на социалната услуга за период от 3 (три) години считано от датата на приключване изпълнението на договора;
 • Крайният срок за подаване на проектни предложения пред ФСЗ за реализиране на проекти за строително-монтажни/ ремонтни работи на материалната база за предоставяне на социални услуги е 31.03.2020 г. Управителният съвет на фонда взема решение за финансирането на всеки проект в срок до 2 (два) месеца от датата на постъпването му в рамките на бюджетната година.

  Моля настоящият доклад да бъде включен в дневния ред на Общински съвет Казанлък по реда на Чл.64, ал.2, т.5 от ПОДОС на следващото редовно заседание, тъй като решението е необходимо за кандидатстване по проекта преди предвидения краен срок – 31.03.2020 год. По този начин ще се осигури по-голяма възможност за финансиране на нашето проектно предложение, тъй като средствата по програмата са ограничени.

  Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с Методиката за разпределение на средствата по фонд „Социална закрила“, утвърдена със заповед №РД-01-778/16.12.2019 г. на министъра на труда и социалната политика и Обявление за откриване на процедура за набиране на проектни предложения за финансиране от фонд „Социална закрила“ одобрено със Заповед №РД01-1/17.01.2020 год. на Заместник-министъра на труда и социалната политика и Председател на ФСЗ,

   

  Р Е Ш И:

   

  1. Дава съгласие Община Казанлък да кандидатства с проектно предложение за извършване на строително-ремонтни дейности на материална база за предоставяне на социални услуги в Дневен център за деца с увреждания – гр. Казанлък за финансиране от Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика за максимално допустимия размер за безвъзмездно финансиране – до 50 000 лв. с ДДС.

   

  2. Дава съгласие Община Казанлък да осигури съфинансиране в размер до 16 % от общата стойност на проекта от бюджета на Община Казанлък.

   

  3. Дава съгласие Община Казанлък да не променя предназначението и да не се извършват разпоредителни сделки с недвижимия имот, в който се извършват договорените дейности за период 3 (три) години от срока на приключване на договора, както и да поддържа и съхранява материалната база.

   

  4. Задължава Община Казанлък, при сключване на договор за финансиране на проект, да не променя предназначението и да не извършва разпоредителни сделки с недвижимия имот за период 3 (три години) от срока на приключване на договора, както и да поддържа и съхранява материалната база.

  5. Задължава Община Казанлък, при сключване на договор за финансиране на проект, да осигури средства за функциониране на социалната услуга за срок от 3 (три) години считано от датата на приключване изпълнението на договора.

                                                                                                           

  Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

  Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

  Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

  Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

  Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

  Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 29.

   

  Вярно с оригинала!

  ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

  (Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)  публ: 04/03/2020 г.