РЕШЕНИЕ
№ 103
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 27.02.2020 г., Протокол № 6


Относно: ОС_286/25.02.2020 г. - Доклад по чл. 64 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък относно създаване на Временна комисия за проверка на финансовата дейност на общинските търговски дружества.


Мотиви: Вносителят докладва пред общинските съветници, че община Казанлък е едноличен собственик на 5 броя търговски дружества: „ДКЦ-Поликлиника“ ЕООД - гр. Казанлък, „МБАЛ Д-р Христо Стамболски“ ЕООД - гр. Казанлък, „Казанлъшка Искра“ ЕООД - гр. Казанлък, „Балканинвест“ ЕООД - гр. Казанлък и „Индустриална зона Казанлък“ ЕООД - гр. Казанлък. Общински съвет Казанлък осъществява функциите на Общо събрание на същите.

В началото на настоящия Мандат 2019-2023 г. в част от съветниците се оформи мнението, че предвид краткия срок между входиране на докладите и приемане на Годишните финансови отчети /ГФО/ на дружествата, е необходимо и целесъобразно да се извърши предварителна проверка на финансовата им дейност. Това ще доведе до по-висока информираност на съветниците и възможност за предприемане на евентуални и своевременни мерки по организацията им.

Към настоящият момент, управителите на търговските дружества са депозирали в ОбС и Община Казанлък, Отчети за изпълнение на дейността им за 2019 г. и Бизнес планове за 2020 г., които съдържат достатъчно информация за стартиране на финансова проверка.

Предвид факта, че „Индустриална зона Казанлък“ ЕООД е регистрирано и стартира дейността си през 2019 г.  считам, че същото не се нуждае от предварителна проверка.

Необходимостта от разглеждане на настоящия доклад по реда на чл.64 от ПОДОбС Казанлък се обуславя от кратките законови срокове- изготвяне е представяне в НАП на ГФО до 31.03.2020 г., изготвяне на Одитен доклади и вписване на ГФО в Търговския регистър до 30.06.2020 г. 

В хода на дебата постъпиха 2 предложения от общинския съветник Владимир Чучумишев, както следва: 1. Наименованието на комисията да бъде „Временна комисия за проверка дейността и изпълнението на бизнес-плановете на общинските търговски дружества“. 2. „Индустриална зона Казанлък“ ЕООД да бъде включена към останалите търговски дружества, които ще подлежат на проверка.“ Вносителят прие предложенията.

Постъпиха 6 предложения за състава на Временната комисия от представителите на групите, като се приеха 5 от тях.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.1 от ЗМСМА,

 

Р Е Ш И:

 

1. Създава Временна комисия от пет общински съветници за проверка дейността и изпълнението на бизнес-плановете на общинските търговски дружества: „ДКЦ-Поликлиника“ ЕООД - гр. Казанлък, „МБАЛ Д-р Христо Стамболски“ ЕООД - гр. Казанлък, „Казанлъшка Искра“ ЕООД - гр. Казанлък, „Балканинвест“ ЕООД - гр. Казанлък и „Индустриална зона Казанлък“ ЕООД - гр. Казанлък.

 

Председател: Николай Златанов Димитров

Заместник – председател: Ридван Байрям Иляз

Членове:

1. Румяна Стоянова Друмева
2. Иван Георгиев Гитев
3. Пламен Костов Стайков

 

2. Комисията по т.1, да внесе в Общински съвет  доклад с резултатите от извършената проверка и евентуални предложения, в срок до 01.05.2020 г.

 

3. Срок на действие на Временната комисия – 01.06.2020 г.
 

4. Предлага на Кмета на община Казанлък, да предложи до 2 служители от администрацията на общината, които да работят съвместно и да подпомагат дейността на Временната комисия.

5. Задължава Председателя на Общински съвет, да проучи възможността и да осигури компетентно лице от РЗОК-Стара Загора, което възмездно или безвъзмездно да подпомага или консултира дейността на Временната комисия.

             

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в гласуването 29 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 04/03/2020 г.