ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗНА, заинтересованите лица в 14-дневен срок от публикуването на настоящият проект могат да направят предложения и становища. Общински съвет – Казанлък, Мандат 2019 – 2023 г. следва да изготви проект за Правилник за дейността си в срок до 01.04.2020 г., съгласно Решение № 3 на ОбС-Казанлък. Предложенията могат да бъдат депозирани на адрес – гр. Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6 в деловодството на Общински съвет – Казанлък, Стая № 7 или на следния електронен адрес: obs@kazanlak.bg

 

Публ. на 11.03.2020г.

Проект

Мотиви