ПОКАНА № 7

на 23.03.2020 от 09:30 часа
На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.61, ал.4 от ПОДОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, с предложение за закрито заседание по реда на чл.69, ал.3 от ПОДОбС Казанлък - без участие на гости, журналисти и граждани, поради усложнена епидемична обстановка в страната, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. ОС_354/16.03.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение и допълнения на Годишната програма за 2020 г., съгласно Приложения № 2, № 3, №9 и № 13.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_348/16.03.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно проект на Наредба № 17 за реда и условията за отпускане на еднократни финансови помощи за граждани на община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_342/13.03.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на отчет на Общинска програма за закрила на детето за 2019 г. и приемане на такава за 2020 г.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_343/13.03.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно промяна на маршрутните разписания от вътрешноградска транспортна схема и от междуселищната транспортна схема. С писмо с вх. № ОС-355/17.03.2020 г. вносителят прави допълнение в мотивите и проекта за решение с нова точка. Приложено представят и Приложение № 1 с временна промяна на маршрутните разписания.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_329/11.03.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно обявяване за частна общинска собственост УПИ XIII-513 ”За обществено и делово обслужване” с площ 468 кв.м., находящ се в с. Бузовград, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_345/13.03.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП –парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - трасе на оптичен кабел за захранване на Поземлен имот с идентификатор 38563.151.8 – с начин на трайно ползване ”урбанизирана”, с площ от 6.554 дка, преминаващ през ПИ с идентификатори: 38563.106.329; 38563.155.368; 38563.155.359 - с НТП ”пасище”; 38563.155.60 -”за местен път” и 38563.32.53; 38563.106.54; 38563.106.50; 38563.106.55 - с НТП ”за селскостопански, горски ведомствен път” в землище на с. Копринка, общ. Казанлък. С писмо ОС-363/19.03.2020 г. е представено ново пълномощно, съгласно становище на ПК по селско и горско стопанство.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_325/11.03.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Отчет на плана на дейностите за подкрепа за личностно развитие на община Казанлък за 2019 г. и приемане на План за 2020 г. към общинска Стратегия за личностно развитие на децата и учениците в Община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_337/13.03.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на Годишен доклад за 2019 година за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Казанлък 2014-2020 година.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_362/19.03.2020 - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет с проект за решение относно избор на заместник-председател на ОбС.
Вносител: Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък
Докладчик: Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_327/11.03.2020 - Доклад от д-р Петър Лучев - управител на ДКЦ ”Поликлиника - Казанлък” ЕООД с проект за решение относно предоставяне на безвъзмездно управление на Национална здравноосигурителна каса за нуждите на Районна здравноосигурителна каса - Стара Загора на недвижими имоти (кабинети), собственост на ДКЦ ”Поликлиника” ЕООД.
Вносител: д-р Петър Лучев - управител на ДКЦ ”Поликлиника - Казанлък” ЕООД
Докладчик: д-р Петър Лучев - управител на ДКЦ ”Поликлиника - Казанлък” ЕООД
изтегли документите за тази точка

11. ОС_257/17.02.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал.1 и ал. 8 от Наредба № 15 и определяне на начална тръжна цена за продажба на: Поземлен имот с идентификатор 61056.501.421, с. Равда, общ. Несебър, с начална тръжна цена в размер на 1 082 206 лв., без ДДС. Получено е съобщение ОС-314/10.03.2020 г. от Върховен административен съд с приложен препис от Определение № 2689/19.02.2020 г. по Адм. дело № 12017/2019 г. по описа на ВАС., с което оставя без разглеждане касационната жалба и прекратява производството по делото, поради оттегляне на жалбата, относно Решение 997/28.03.2019 г. на ОбС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_351/16.03.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинска част на Проектен имот с идентификатор 35167.502.4556, гр. Казанлък на ”Нимекс” ЕООД за сумата от 195 500 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_339/13.03.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно възлагане управлението на горските територии, собственост на Община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_298/06.03.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем на общински обект - помещение за лекарски кабинет, с обща площ от 31,63 кв.м., находящ в с. Шейново и определяне на месечен наем с начална тръжна цена в размер на 35,00 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_301/06.03.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем на общински обект - помещение за лекарски кабинет, с обща площ от 33,50 кв.м., находящ се в сградата на кметство с. Голямо Дряново и определяне на месечен наем с начална тръжна цена в размер на 10,00 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_335/12.03.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на 4 бр. микроязовири - публична общинска собственост, чрез предоставянето им под наем за срок от 10 години.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_315/10.03.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публични търгове за отдаване под наем за срок от 5 години на общински обекти, находящи се в гр. Казанлък, гр. Крън и с. Черганово.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък

изтегли документите за тази точка

18. ОС_303/06.03.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на: Самостоятелна сграда с идентификатор 35167.501.417.1.4, кв. 53, бул. ”23-ти Пехотен Шипченски полк”, гр. Казанлък, в размер на 65 800 лв. без ДДС и Самостоятелна сграда с идентификатор 35167.501.417.1.14, в кв. 53, гр. Казанлък, в размер на 66 700 лв без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_304/06.03.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал.3, т.1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - Част от сграда с идентификатор 35167.504.637.3 с адрес - пл. ”Севтополис”, гр. Казанлък. Начална тръжна цена - 649 700 лв. без ДДС. Допълва се състава на Комисията - Роман Желев.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_288/25.02.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба на общинско жилище - апартамент, с площ от 90.31 кв.м., с адрес: гр. Казанлък, бул.”Княз Александър Батенберг” № 113, вх. А, ет.3 на наемател, настанен по административен ред, за сумата от 40 700 лв., без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

21. ОС_322/10.03.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени, при провеждане на търгове за продажба на 4 бр. УПИ I, II, III и IV, кв. 56, с. Ясеново, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

22. ОС_308/09.03.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на Поземлени имоти - земеделски земи, находящи се в землището на гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

23. ОС_309/09.03.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на Поземлени имоти - земеделски земи, находящи се в землището на гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

24. ОС_302/06.03.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начална тръжна цена в размер на 5 800 лв., без ДДС, при провеждане на търг за продажба на УПИ VI-147, кв. 27 в с. Ръжена, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

25. ОС_321/10.03.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начална тръжна цена в размер на 113 210 лв., без ДДС, при провеждане на търг за продажба на Поземлен имот с идентификатор 24075.150.14 - земеделска земя, с площ 56 130 кв. м., находящ се в землището на с. Дунавци, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

26. ОС_346/13.03.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени за продажба на поземлени имоти, находящи се на ул. ”Антон Страшимиров” № 14 и ул. ”Рахил Душанова” № 23 в гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

27. ОС_353/16.03.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг и определяне на начална тръжна цена за продажба на Поземлен имот с идентификатор 35167.505.267 и имот 35167.505.65 с адрес гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

28. ОС_347/13.03.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищни имоти: Поземлен имот с идентификатор 83106.501.980, с. Шейново и УПИ VII-147, с обща площ 154 кв.м, ведно с построените в него сгради, с адрес - кв. 27, с. Ръжена, общ. Казанлък. Допълва се състава на Комисията - Юзеир Кенан.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

29. ОС_352/16.03.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно процедура по предоставяне на общинска концесия и определяне на концесионер на Поземлен имот с обща площ от 27 557 кв.м. с идентификатор 83106.1.147 в землището на с. Шейново с месечно концесионно плащане в размер на 65 лв.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

30. ОС_300/06.03.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 250 лв., за учредяване право на строеж в полза на Жужа Колева за построяване на навес, с предназначение ”гараж” в УПИ III-619, с. Овощник, общ. Казанлък. Постъпи писмо с вх. № ОС-356/17.03.2020 г. от Вносителя с приложено копие на Решение №298 на Казанлъшки районен съд, съгласно становище на юриста на ОбС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

31. ОС_287/25.02.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 7750 лв., без ДДС за продажба на земя с площ от 558 кв.м., находяща се в с. Енина, ул. ”Шипченски проход” № 1.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

32. ОС_341/13.03.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Общинска програма за овладяване популацията на безстопанствени кучета, съгласно Решение № 136/14.03.2019 г. на Министерски съвет.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

33. ОС_340/13.03.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на План за защита при бедствия на община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

34. ОС_349/16.03.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Годишния отчет за 2019 за изпълнение дейностите по Общинската програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Казанлък и Отчет за качеството на атмосферния въздух за 2019 година, залегнали в Плана за действие за подобряване на атмосферния въздух.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

35. ОС_311/10.03.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработка на ПУП за разпределителен газопровод, извън урбанизираната територия в землището на гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

36. ОС_312/10.03.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за изработка на ПУП за газоснабдяване на поземлен имот с идентификатор 35167.302.10, находящ се в гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

37. ОС_313/10.03.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за изработка на ПУП за газоснабдяване на поземлени имоти, находящи се в с. Ръжена.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

38. ОС_344/13.03.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на проект на ПУП в местност ”Старите лозя”, гр. Казанлък, кадастрален район 503 - план за улична регулация, план за застрояване и текстова част на ПРЗ и на План-схеми към ПУП.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

39. ОС_305/09.03.2020 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократни помощи на граждани от община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

40. ОС_326/11.03.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно доброволно прилагане на ПУП - план за регулация, по отношение на УПИ I-844, кв. 95 по плана на с. Енина, представляващ част от Поземлен имот с идентификатор 27499.501.884 по КККР на с. Енина, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

41. ОС_306/09.03.2020 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за изработката на проект за ПУП-План за застрояване за Поземлен имот с идентификатор 35167.260.601 - с НТП ”Нива”, местност ”Старите лозя”, с площ от 1,017 дка по КККР на гр. Казанлък, с цел промяна предназначението на имота в ”За вилно строителство”.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх. No.106 От дата: 20.03.2020 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /П/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ