ОС-316/10.03.2020 г.  - Съобщение от Административен съд - Стара Загора с приложен препис от Определение № 50/26.02.2020 г. по Адм. дело № 444/2019 г. по описа на съда, с което отменя определението си от 28.01.2020 г., оставя без разглеждане жалбата на Цветан Павлов от гр. Казанлък и прекратява производството по делото.