РЕШЕНИЕ
№ 104
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 23.03.2020 г., Протокол № 7


Относно: ОС_354/16.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение и допълнения на Годишната програма за 2020 г., съгласно Приложения № 2, № 3, № 9 и № 13.


Мотиви: Вносителят докладва пред общинските съветници, че Годишната програмата за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост на Община Казанлък за периода: от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. има отворен характер в своята реализация и позволява гъвкавост при нейното изпълнение.

Същата може да се актуализира през годината в зависимост от направените предложения от кметовете и кметските наместници на населените места, молби на граждани и от конкретните условия на пазара.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.6, т.8 и ал.2 от ЗМСМА и чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.2, ал.2 и ал.3 от Наредба № 15 на Общински съвет – Казанлък за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

 

Р Е Ш И:

1. Приема предложената промяна за изменение и допълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2020 г., съгласно Приложения с №2, №3, №9 и №13 неразделни части от нея, приета с Решение № 10/19.12.2020 г.

2. Променя очакваните приходи за 2020 г., както следва:

  • Таблица № 1
    • Приложение № 2 очаквани приходи:                     435000,00 лв.
    • Приложение № 3 очаквани приходи:                    878935,00 лева

 

Всичко очаквани приходи:                                                     3038615,00 лева

 

 

  •      Обобщена Таблица № 4

                        -           Таблица № 1                                                            3038615,00 лева

 

ВСИЧКО ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ ЗА 2020 ГОДИНА:         3680064,00 лева

 

3. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички последващи действия по изпълнението на измененията и допълненията на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък за 2020 г.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък. 

Участвали в поименно гласуване 33 общински съветници, от които „За” 26.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 27/03/2020 г.