РЕШЕНИЕ
№ 105
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 23.03.2020 г., Протокол № 7


Относно: ОС_348/16.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно проект на Наредба № 17 за реда и условията за отпускане на еднократни финансови помощи за граждани на община Казанлък. Постъпи писмо с вх. № ОС-367/20.03.2020 г., с което вносителят приема предложенията на ПК по разпореждане с общинска собственост и на ПК по здравеопазване!


Мотиви: Кметът докладва пред общинските съветници:

І. Причини, които налагат приемането на Наредба № 17 за реда и условията за отпускане на еднократни финансови помощи на граждани на община Казанлък:

1. Следвайки своя подход, ориентиран към семействата, с ясни цели, мерки и дейности, според които всички родители в общината да имат възможност да отгледат децата си, да получават необходимата подкрепа, за да бъдат най-добрите родители, които могат да бъдат и да съвместяват семейните си отговорности с професионалния и обществения живот, Община Казанлък предложи младите семейства, които се отнасят отговорно и съзнателно към избора да бъдеш родител, да бъдат поощрени. Приемането на тази Наредба би въздействала за задържане на младите хора в училище до получаване на средно образование, задържане на образовани семейства на територията на общината, както и привличане на нови такива и най-вече да стимулира отговорното родителство. С цел предотвратяване на порочни практики за усвояване на еднократната финансова помощ под формата на ваучер за закупуване на пелени за еднократна употреба и детски храни, необходими за първата година на новородено дете на територията на община Казанлък, се въвеждат критерии, на които родителите следва да отговарят. По този начин Общината може да предотврати опасността финансовата помощ, която е предвидена за спомагане на отглеждането на едно дете, да бъде усвоена и да се използва не по предназначение.

2. Еднократна финансова помощ за лечение и/или при особено тежки или извънредни ситуации до настоящия момент се отпускаше само по Решение на Общински съвет – Казанлък. В настоящата наредба са разписани ясни и точни правила и критерии, на които следва да отговарят кандидатстващите граждани, както и документите, които следва да представят за отпускане на помощта. С прилагането на разпоредбите на нормативния акт се цели осигуряване на подкрепа на граждани, попаднали в затруднено положение поради влошаване на здравословното състояние или случаите на тежки кризи при извънредни ситуации, при които гражданите не могат да се справят сами. В действащата подзаконова нормативна база на община Казанлък липсва подобен тип документ, регламентиращ отпускането на еднократни финансови помощи на нейните граждани.

II. Цели, които се поставят с приемането на Наредба № 17 за реда и условията за отпускане на еднократни финансови помощи на граждани на община Казанлък: Настоящата Наредба си поставя като основна цел стимулиране на отговорното родителство, а не раждането и отглеждането на деца в риск, както и предоставяне на еднократни финансови помощи за лечение и/или при особено тежки или извънредни ситуации, в които са попаднали граждани на общината.

III. Финансови и други средства, необходими за прилагането на Наредба № 17 за реда и условията за отпускане на еднократни финансови помощи на граждани на община Казанлък: Необходимите средства се осигуряват от бюджета на Община Казанлък. Прогнозната стойност, която се очаква да покрие нуждите на Наредбата за 2020 г., е в общ размер на 215 000 лв. (200 000 лв. за еднократна финансова помощ под формата на ваучери за подпомагане на младите семейства и 15 000 лв. за отпускане на еднократна финансова помощ за лечение и/или при особено тежки или извънредни ситуации).

IV. Очаквани резултати от прилагането на Наредба № 17 за реда и условията за отпускане на еднократни финансови помощи на граждани на община Казанлък: Очаква се посредством еднократните финансови помощи да бъдат насърчени и подпомогнати семейства, отглеждащи децата си на територията на община Казанлък, както и подкрепени граждани, попаднали в затруднено финансово състояние поради заболяване или при особено тежки или извънредни ситуации.

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: Предлаганата Наредба е подзаконов нормативен акт, който е съобразен със Закона за нормативните актове, Указ № 883 за прилагане на ЗНА, Семейния кодекс и Закона за гражданската регистрация, поради което е предопределено нейното съответствие и с правото на Европейския съюз, тъй като посочените нормативни актове не противоречат на разпоредбите на ЕС. Предлаганият проект на Наредба № 17 за реда и условията за отпускане  на еднократни финансови помощи на граждани на община Казанлък е в съответствие с нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство.

Изработеният проект на нормативен административен акт е публикуван на електронната страница на Община Казанлък (www.kazanlak.bg) на 14.02.2020 г. в рубриката „Нормативни актове › проекти на нормативни актове“, с което е спазено изискването на чл. 26, ал. 3 от ЗНА за осигуряване възможност на всички заинтересовани лица да депозират предложения и становища по него в 30-дневен срок от публикуването му. До момента на внасянето на настоящия доклад няма постъпили такива.

Водена от горните мотиви и на основание чл. 28, ал. 1 от ЗНА и чл. 93 ПОДОС, внасям за обсъждане проект Наредба № 17 за реда и условията за отпускане на еднократни финансови помощи на граждани на община Казанлък.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8 от Закон за нормативните актове, във връзка с чл. 96, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък и чл. 76, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс,

 

Р Е Ш И:

 

1. Второто четене за Наредба № 17 за реда и условията за отпускане на еднократни финансови помощи на граждани на община Казанлък да се проведе в едно заседание, непосредствено след първо четене.

2. Приема на първо четене Наредба № 17 за реда и условията за отпускане на еднократни финансови помощи на граждани на община Казанлък.

3. Приема на второ четене Наредба № 17 за реда и условията за отпускане на еднократни финансови помощи на граждани на община Казанлък.

                                                                                                          

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в гласуването 35 общински съветници, от които „За” 35.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 27/03/2020 г.