РЕШЕНИЕ
№ 106
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 23.03.2020 г., Протокол № 7

Относно: ОС_342/13.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на отчет на Общинска програма за закрила на детето за 2019 г. и приемане на такава за 2020 г.


Мотиви: Кметът докладва пред общинските съветници, че със нейна заповед е определен съставът на Комисията за детето в община Казанлък, който включва представители на Общинска администрация - Казанлък, Районно управление на МВР – Казанлък, Регионално управление на образование – Стара Загора, Регионална здравна инспекция – Стара Загора, Дирекция „Социално подпомагане“, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – Община Казанлък, както и на доставчици на социални услуги в общината (ДЦДУ, ЦОП, ЦСРИ и др.). Съгласно чл. 20а от Закона за закрила на детето Комисия за детето е с консултативни и координационни функции. Тя е обединяващо и координиращо звено на политиките за всички деца на територията на общината и формира и осигурява осъществяването на местната политика по закрила на детето. Част от дейността на Комисията, съгласно чл. 6, ал. 2, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, е разработване на Общинска програма за закрила на детето, съобразно потребностите на децата и техните семейства в съответната община.

Общинската програма за закрила на детето се разработва въз основа на целите и принципите на Закона за закрила на детето и Правилника за неговото прилагане, Конвенцията на ООН за правата на детето, Стратегията на Съвета на Европа за правата на детето 2016-2021 г., Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца 2017-2020 г. и подзаконови нормативни актове и национални стратегически документи, свързани с осигуряване правата на децата.

Основната цел на програмата е да бъдат определени местните приоритети в областта на закрила на детето, както и да спомогне за по-ефективна защита и гаранция на основните права на децата в община Казанлък във всички сфери на обществения живот. Тя документира волята и готовността на институциите в общината за повишаване качеството на живот на децата.

Повишаване благосъстоянието на децата изисква целенасочена работа на всички структури, органи и институции, имащи отношение към детето и неговото семейство на местно ниво във всички основни области – образование, здравеопазване, спорт, свободно време, културни дейности, социални дейности, подкрепа на децата и семействата, обществена среда и сигурност.

Отчетът за изпълнение на дейностите по Общинска програма за закрила на детето – 2019 г. (приета с Решение № 1024/22.04.2019 г. на Общински съвет – Казанлък) е изготвен от Комисията за детето в община Казанлък. При осъществяване на заложените дейности по закрила на детето през 2019 г. е постигнато много добро сътрудничество и координация между различните институции за повишаване благосъстоянието на децата и техните семейства в община Казанлък, чрез предоставяне на качествени и навременни здравни и социални услуги и помощи, достъп до качествено образование, включване в обществени, културни и спортни дейности, създаване на благоприятна обществена среда и сигурност.

Комисия за детето разработи настоящата Общинска програма за закрила на детето – 2020 година след проведено обсъждане на всички предложения от отговорните институции. Основните приоритети, заложени в Програмата за 2020 година, са:

1. Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата.

2. Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование на всички деца.

3. Подобряване здравето на децата.

4. Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация.

5. Насърчаване участието на децата в обществения живот.

6. Закрила на деца с изявени дарби.

Дейностите, включени в Програмата, са съобразени с потребностите и грижата за децата в община Казанлък и са предложени от широк кръг заинтересовани институции, работещи за осигуряване израстването, развитието, интересите и безопасността на децата.

Заложени са реално изпълними дейности, които да спомагат за развитието на политиките за детето в отделните сектори и за постигане на по-ефективна защита и гаранции на основните права на децата във всички сфери на обществения живот.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и т. 23, във връзка с чл. 20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

  

Р Е Ш И:

 

1. Приема Отчет на Общинска програма за закрила на детето – 2019 година.

2. Приема Общинска програма за закрила на детето – 2020 година.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък. 

Участвали в поименно гласуване 34 общински съветници, от които „За” 34.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 27/03/2020 г.