РЕШЕНИЕ
№ 107
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 23.03.2020 г., Протокол № 7

 

Относно: ОС_343/13.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно промяна на маршрутните разписания от вътрешноградска транспортна схема и от междуселищната транспортна схема. С писмо с вх. № ОС-355/17.03.2020 г. вносителят прави допълнение в мотивите и проекта за решение с нова точка. Приложено представят и Приложение № 1 с временна промяна на маршрутните разписания. С писмо ОС-366/20.03.2020 г., вносителя прави изменение и допълнение в проекта за решение, съгласно становища на постоянните комисии.


Мотиви: Кметът докладва пред Общински съвет: „Във връзка с извършване на ремонтни дейности на надлез „Катекс“ се предприемат мерки за обезопасяване живота и здравето на хората. Това изисква да бъдат променени маршрутните разписания на автобусни линии, използващи  надлеза.

С цел оптимизация и постигане на по-голяма ефективност и качество на транспортното обслужване на градската и междуселищната  територия се анализираха и проучиха възможности за промяна на маршрутите на автобусите.  Предложенията се разгледаха на заседание на комисия от специалисти от общината, представители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, Областно пътно управление и браншовите организации, назначена със Заповед № 1934/16.12.2019 г. на кмета на община Казанлък относно изпълнение на изискванията на чл.8, ал.1 и ал.2 от Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси. След разглеждане на предложенията за промяна на  маршрутните разписания на вътрешноградските и междуселищните линии, комисията е изготвила протокол от проведеното заседание, в съответствие и изискванията на чл. 8, ал. 4 от същата наредба.

Промяната се състои:

1. Временната промяна се отнася за вътрешноградски автобусни линии - № 13,11,10 и по междуселищни автобусни линии – Казанлък – Средногорово – Казанлък, Казанлък - с. Копринка - Казанлък, Казанлък- Г. Черковище - Казанлък, Казанлък-Ясеново-Казанлък, Казанлък – Г. Изворово - Казанлък, Казанлък – Шипка – Шейново - Х. Димитрово – Казанлък, Казанлък-Енина – Крън – Казанлък - Бузовград, Казанлък – Крън – Енина – Казанлък – Бузовград за периода на ремонт на надлеза.

 

2. Промяна на маршрутни разписания от междуселищната транспортна схема по Договор № 07-30/09.06.2017 г. за извършване на транспортна услуга на превоз на пътници се отнася в намаляване на брой курсове на ден, поради намаления пътникопоток и неефективност на някои от курсовете.

Промяната на маршрутните разписания при извършване на ремонтни дейности по надлез „Катекс“ е свързана с промяна на изминатото разстояние по курсове – съгласно Приложение №1. В тази връзка е необходимо да се утвърдят средства от бюджета на Община Казанлък в размер, определен по формулата:

  • Допълнителен изминат пробег на месец за всяко маршрутно разписание Х себестойността на изминат км - съгласно Приложение № 2.

За предоставянето на средствата превозвача ще представя справки за изминат пробег по вътрешноградски и междуселищни транспортни линии, отчетени чрез GPS-система на автобусите.

 

Във връзка с горното и с оглед подобряване качеството на транспортните услуги за обществен превоз на пътници по възложените на действащия превозвач автобусни линии от вътрешноградската и междуселищната транспортни схеми в община Казанлък.“

В хода на дебата постъпи предложение от общинския съветник Моника Динева да се добави нова т. 4 в проекта за решение със следния текст „Упълномощава кмета да определя със заповеди за срока на извънредното положение в Република България, маршрутните разписания за градския и междуселищен транспорт, след проведени консултации с превозвача.“

Предложението се постави на гласуване и беше прието от общинските съветници.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.23, вр. с чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА,

 

Р Е Ш И:

1. Утвърждава временна промяна на маршрутните разписания на вътрешноградски автобусни линии - № 13,11,10 и по междуселищни автобусни линии – Казанлък-Средногорово - Казанлък, Казанлък - с. Копринка – Казанлък, Казанлък – Г. Черковище – Казанлък, Казанлък – Ясеново - Казанлък, Казанлък – Г. Изворово-Казанлък,  Казанлък – Шипка-Шейново – Х. Димитрово-Казанлък, Казанлък – Енина – Крън – Казанлък – Бузовград, Казанлък – Крън – Енина – Казанлък – Бузовград за периода на ремонт на надлеза.

2. Утвърждава промяна – намаляване на брой курсове, на маршрутни разписания по междуселищна транспортна схема по Договор № 07-30/09.06.2017 г.

3. Утвърждава средства от бюджета на община Казанлък за допълнителния изминат пробег по временните маршрутни разписания за периода на ремонт на надлез „Катекс“. 

4. Упълномощава кмета да определя със заповеди за срока на извънредното положение в Република България, маршрутните разписания за градския и междуселищен транспорт, след проведени консултации с превозвача.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

Участвали в поименно гласуване 33 общински съветници, от които „За” 33.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 27/03/2020 г.