РЕШЕНИЕ
№ 108
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 23.03.2020 г., Протокол № 7


Относно: ОС_329/11.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно обявяване за частна общинска собственост УПИ XIII-513 "За обществено и делово обслужване" с площ 468 кв.м., находящ се в с. Бузовград, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът докладва пред общинските съветници, че със Заповед №1743/31.10.2018 г. на кмета на Община Казанлък е одобрено изменение на План за улична регулация между улици по осови точки 54-53-52 и осови точки 52-51 на с. Бузовград, оформящи площадно пространство като се отрежда Урегулиран поземлен имот (УПИ) XIII-513 „За ОДО“ (разположен между съществуващите улици) в кв. 31 с площ 468 кв. м, при граници: север, изток и юг – улици и запад – УПИ VI-221 и улица.

Улиците са публична общинска собственост на основание чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл. 8, ал. 3 от Закона за пътищата и чл. 205, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), а съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОС за тези обекти не се съставя акт за общинска собственост.

С одобреното със Заповед №1743/31.10.2018 г. на кмета на Община Казанлък изменение на План за регулация и отреждане за обществено делово обслужване новопроектираният Урегулиран поземлен имот XIII-513, (разположен между съществуващите улици) в кв. 31 на с. Бузовград е престанал да има предназначението на имот, публична общинска собственост.

Съгласно чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) имотите - публична общинска собственост, които са престанали да имат това предназначение, се обявяват от общинския съвет за частна общинска собственост, като решенията се приемат с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 6, ал. 1, ал. 3 и чл. 56, ал. 1 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и чл. 3, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък,

Р Е Ш И:

1. Обявява за частна общинска собственост следния имот: Урегулиран поземлен имот XIII-513 (тринадесети за петстотин и тринадесет) „За обществено и делово обслужване“ с площ 468 (четиристотин шестдесет и осем) кв. м в кв. 31 (тридесети първи) на с. Бузовград, общ. Казанлък по ПУП, одобрен със Заповед №1743/31.10.2018 г. на кмет, при граници: север, изток и юг – улици и запад – УПИ VI-221 и улица.

 

2. Да се състави акт за частна общинска собственост за Урегулиран поземлен имот XIII-513 (тринадесет за петстотин и тринадесет) "За обществено и делово обслужване" с площ 468 (четиристотин шестдесет и осем) кв. м в кв. 31 (тридесет и първи) на с. Бузовград, Община Казанлък по ПУП, одобрен със Заповед № 1743/31.10.2018 г. на Кмета на Община Казанлък, при граници: север, изток и юг - улици, запад - УПИ VI-221 и улица.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Живко Нейчев Славов – собственик на сградата.

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 26.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 27/03/2020 г.