РЕШЕНИЕ
№ 109
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 23.03.2020 г., Протокол № 7

Относно: ОС_345/13.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на  разрешение за възлагане изработката на ПУП –парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - трасе на оптичен кабел за захранване на Поземлен имот с идентификатор 38563.151.8 – с начин на трайно ползване "урбанизирана", с площ от 6.554 дка, преминаващ през ПИ с идентификатори: 38563.106.329; 38563.155.368; 38563.155.359 - с НТП "пасище"; 38563.155.60 -"за местен път" и 38563.32.53; 38563.106.54; 38563.106.50; 38563.106.55 - с НТП "за селскостопански, горски ведомствен път" в землище на с. Копринка, общ. Казанлък. С писмо ОС-363/19.03.2020 г. е представено ново пълномощно, съгласно становище на ПК по селско и горско стопанство.


Мотиви: Кметът докладва пред общинските съветници, че в общинска администрация е постъпило Заявление с вх. № 194-Е-260-1#15/02.07.2019 г. от – Евгений Петров - пълномощник Златенко Д. Колев  с искане за издаване на разрешение за изработване на Подробен устройствен план - парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура представляващо трасе на оптичен кабел разположен в землището на  село Копринка, община Казанлък.

За поземлен имот с идентификатор 38563.151.8 с трайно предназначение на територията -„ниско застрояване“ с площ от 6.554 дка е одобрен план за застрояване със схеми за електроснабдяване и водоснабдяване със Заповед №674 от 29.06.2010 г. „за жилищно застрояване“. С Разрешение за Строеж № 134/26.07.2016 г. е одобрен инвестиционен проект за обект „Жилищна сграда“ и строителството е започнало. Представеното проектно трасе започва от Стълб № 516 на ЕВН в регулацията на село Копринка преминава през „пасища“ - публична общинска собственост с идентификационни номера: 38563.106.329; 155.368; 155.359; през „местен път“ - публична общинска собственост с идентификационен номер 38563.155.6. и през „горски, ведомствен път“-публична общинска собственост с идентификационни номера: 38563.32.53; 38563.106.54, 38563.106.50 и 38563.106.55 - достига до имота на възложителя.  Съгласно  представеното техническо задание е предвидено преминаването през поземлени имоти с начин на трайно ползване „местен път“ да се осъществява чрез хоризонтален сондаж. С писмо фирма „Еруан“ ООД, гарантира, че ще предостави достъп до своята телекомуникационна мрежа в село Копринка. Представено е становище от кметство село Копринка.

Предназначението на поземления имот не е в противоречие с действащия  ОУП на община Казанлък. На основание чл.25, ал.3 и ал.4,5 от ЗСПЗЗ Общинският съвет приема решение изразяване на предварително съгласие за промяна на предназначението по ал. 3 и за учредяване на правата по ал. 4 с мнозинство две трети от общия брой на общинските съветници при спазване на специалните закони и на нормативите за поддържане на резерв от постоянно затревени площи, както и при условие, че не е налице недостиг от земи за нуждите на животновъдството. С решението общинският съвет определя и срока на валидност на предварителното съгласие.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1,т.8 и  т.11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал.1 и чл. 124б, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.25, ал.3 и ал.5 от ЗСПЗЗ,

  

Р Е Ш И:

 

1. Дава  разрешение за възлагане изработката на подробен устройствен план –парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура-трасе на оптичен кабел за захранване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 38563.151.8 – с начин на трайно ползване (НТП) - „урбанизирана“ с площ от  6.554 дка, преминаващ през поземлени имоти  с идентификатори: 38563.106.329; 38563.155.368; 38563.155.359 - с НТП „пасище“; 38563.155.60 с НТП - „за местен път“ и 38563.32.53; 38563.106.54; 38563.106.50;  38563.106.55 с НТП „за селскостопански, горски ведомствен път“ всички в землище на село Копринка.

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

3. Изразява предварително съгласие за учредяване на сервитут върху Поземлен имот с идентификатор 38563.106.329 - „пасище“- публична общинска собственост, ПИ с идентификатор 38563.155.368 – „пасище“ – публична общинска собственост и ПИ с идентификатор 38563.155.359 – „пасище“ – публична общинска собственост.

4. Определя срокът на валидност на предварителното съгласие по т. 3 – 3 /три/ години.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Евгений Петров с пълномощник Златенко Колев.  

 

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 32.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 27/03/2020 г.