РЕШЕНИЕ
№ 113
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 23.03.2020 г., Протокол № 7


Относно: ОС_327/11.03.2020 г. - Доклад от д-р Петър Лучев - управител на ДКЦ "Поликлиника - Казанлък" ЕООД с проект за решение относно предоставяне на безвъзмездно управление на Национална здравноосигурителна каса за нуждите на Районна здравноосигурителна каса - Стара Загора на недвижими имоти (кабинети), собственост на ДКЦ "Поликлиника" ЕООД.


Мотиви: Вносителят докладва пред Общински съвет: „С Решение № 1004, взето на заседание, проведено на 30.06.2014 година, Протокол № 50, Общински съвет - Казанлък предоставя на РЗОК- Стара Загора за безвъзмездно управление,  за срок от пет години, 3 бр. кабинети,  находящи се в сградата на обект „Поликлиника” - гр. Казанлък, ул. Стара планина” №12, подробно описани в посоченото по-горе решение.

Предоставените помещения отговарят на изискванията на РЗОК - Стара Загора, дават възможност институцията да изпълнява функциите си по обслужване на здравните нужди на гражданите от общината и региона и дейността на договорните партньори – индивидуални и групови практики за първична и специализирана извън болнична медицинска помощ и медицински центрове.

Разположеният на тази територия филиал на РЗОК Стара Загора е удобен за посещение от гражданите със здравни проблеми поради близостта си с наличните в сградата и в непосредствена близост до нея практики на общопрактикуващи лекари, лекари-специалисти и диагностични лаборатории.

На основание чл.12, ал.3 от Закона за общинската собственост имотите и вещите – общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, могат да се предоставят безвъзмездно за управление на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури, каквато представлява НЗОК, респективно РЗОК Стара Загора.

До момента кабинетите се ползват от Районна здравноосигурителна каса - Стара Загора и срокът на договора е изтекъл. Институцията декларира писмено желание за подновяване  на договора при същите условия.

ДКЦ „Поликлиника“ ЕООД се легитимира като собственик на предоставените кабинети с нотариален акт за констатиране право на собственост върху недвижим имот, вписан с вх.№ 840/15.02.2019 г., Акт № 19 т.4, Дело № 652, дв. вх.№ 890 по описа на Служба по вписванията – гр. Казанлък.

В съставения акт за собственост сградите, в които се намират кабинетите, които се предлагат за предоставяне на РЗОК – Стара Загора, фигурират като самостоятелен обект с идентификатор 35167.502.207.1.2, с площ от 4324,49 кв.м. и самостоятелен обект с идентификатор 35167.502.207.2.3, с площ от 2457,09 кв.м, разположени в поземлен имот с идентификатор 35167.502.207 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-98/26.11.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед № 18-10696/10.12.2018 г. на Началник на СГКК – Стара Загора, с предназначение на обектите (сградите) „За здравни и социални услуги“, с административен адрес- гр. Казанлък, общ. Казанлък, п.к.6100,  ул. “Стара планина“ № 12.“

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.12, ал.3 от ЗОС, във връзка с чл.17 от Наредба №15 на Общински съвет Казанлък и чл.21 ал.1 т.11 от Наредба № 19 на Общински съвет-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

1. Да се предоставят за срок от 5 /пет/ години за безвъзмездно управление от Национална здравноосигурителна каса, за нуждите на териториалното подразделение на Районна здравноосигурителна каса – Стара Загора, следните недвижими имоти:

- Кабинет № 42 с обща площ 109,59 кв. м., състоящ се от три стаи, коридор и чакалня, разположен на ниво 3 и представляващ част от  сграда с идентификатор 35167.502.207.2.3, находяща се в поземлен имот с идентификатор 35167.502.207 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, обл. Стара Загора, одобрени със Заповед № РД-18-98/26.11.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед № 18-10696/10.12.2018 г. на Началник на СГКК - Ст. Загора, с предназначение на сградата „За здравни и социални услуги“, на административен адрес- гр. Казанлък, общ. Казанлък, п.к.6100,  ул. “Стара планина“ № 12;

- Кабинет № 113 с площ 17,47 кв.м (за архив), разположен на ниво 6 и представляващ част от  сграда с идентификатор 35167.502.207.1.2, находяща се в поземлен имот с идентификатор 35167.502.207 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, обл. Стара Загора, одобрени със Заповед № РД-18-98/26.11.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед № 18-10696/10.12.2018 г. на Началник на СГКК - Ст. Загора, с предназначение на сградата „За здравни и социални услуги“, на административен адрес- гр. Казанлък, общ. Казанлък, п.к.6100,  ул.“Стара планина“ № 12;

- Кабинет № 114 с площ 17,73 кв.м. (за архив), разположен на ниво 6 и представляващ част от  сграда с идентификатор 35167.502.207.1.2, находяща се в поземлен имот с идентификатор 35167.502.207 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, обл. Стара Загора, одобрени със Заповед № РД-18-98/26.11.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед № 18-10696/10.12.2018 г. на Началник на СГКК – Ст. Загора, с предназначение на сградата „За здравни и социални услуги“, на административен адрес- гр. Казанлък, общ. Казанлък, п.к.6100,  ул. “Стара планина“ № 12;

- Кабинет  № 116 с площ от 35,41 кв.м. (за архив), разположен на ниво 6 и представляващ част от  сграда с идентификатор 35167.502.207.1.2, находяща се в поземлен имот с идентификатор 35167.502.207 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък, обл. Стара Загора, одобрени със Заповед № РД-18-98/26.11.2015 г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед № 18-10696/ 10.12.2018 г. на Началник на СГКК – Ст. Загора, с предназначение на сградата „За здравни и социални услуги“, на административен адрес- гр. Казанлък, общ. Казанлък, п.к. 6100,  ул. “Стара планина“ № 12.

 

2. Одобрява приложения проект на договор.

 

3. Упълномощава Управителя на ДКЦ „Поликлиника Казанлък” ЕООД да извърши всички необходими действия по предоставянето на имота по т.1 и да сключи договор за безвъзмездно управление. Всички разходи, свързани с експлоатацията на предоставения общински имот, в т.ч. такса смет, данък сгради и др. за срока на договора, са за сметка на Национална здравноосигурителна каса.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Управителят на ДКЦ „Поликлиника Казанлък” ЕООД и Управителят на Национална здравноосигурителна каса – гр. София.

 

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 32.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 27/03/2020 г.