РЕШЕНИЕ
№ 115
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 23.03.2020 г., Протокол № 7


Относно: ОС_351/16.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинска част  на Проектен имот с идентификатор 35167.502.4556, гр. Казанлък на "Нимекс" ЕООД за сумата от 195 500 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът докладва пред общинските съветници, че в Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. №68-1626-2/11.03.2020 г. от Силвия Цвяткова в качеството ѝ на управител на „НИМЕКС“ ЕООД, ЕИК 123094839 за прекратяване на съсобственост върху Проектен имот с идентификатор 35167.502.4556 (три пет едно шест седем точка пет нула  две точка четири пет пет шест) с площ 2776 (две хиляди седемстотин седемдесет и шест) кв. м, при граници: ПИ от КККР с идентификатор 35167.502.4453; Проектен имот с идентификатор 35167.502.4557 и Проектен имот с идентификатор 35167.502.4558, съгласно скица-проект №15-172555/ 20.02.2020 г. на СГКК-Стара Загора.

За Проектен имот с идентификатор 35167.502.4556 е отреден - УПИ VI-4452 „За ОДО“ с площ 2776 кв. м в кв. 428 по действащ ПУП на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №44/ 15.01.2020 г. на кмет.

Община Казанлък е собственик на 1564/2776 (хиляда петстотин шестдесет и четири към две хиляди седемстотин седемдесет и шест) идеални части от Проектен имот с идентификатор 35167.502.4556 целия с площ 2776 кв. м, без построените в имота сгради по Акт за частна общинска собственост №3816/ 06.03.2020 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. рег. №1213, вх. рег. №1213/ 09.03.2020 г., акт 5, т. 5, н. д. 854, им. п. 140979.

„НИМЕКС“ ЕООД, ЕИК 123094839 притежава 1212/2776 идеални части от Проектен имот с идентификатор 35167.502.4556 с площ 2776 кв. м, с построените в имота сгради, без Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.4452.4.2 (Трафопост), находящ се в Сграда с идентификатор 35167.502.4452.4 по Договор №Д08-1/14.01.2020 г. за обединяване на поземлени имоти и определяне квоти на съсобственост и Постановление за възлагане от съдебен изпълнител, вписано в СВ-Казанлък с дв. вх. №2212, вх. рег. №2213/12.04.2019 г., №104, т. 8, н д. 1594.

С Удостоверение №117/10.03.2020 г. на Дирекция „Устройство на територията и транспорт“, главния архитект на Община Казанлък удостоверява, че Проектен имот с идентификатор 35167.502.4556 е реално неподеляем: „в УПИ VI-4452 „За обществено и делово обслужване“ до трафопоста, (представляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.4452.4.2 по КККР на гр. Казанлък) достигат множество входящи и изходящи довеждащи и отвеждащи кабели, средно и ниско напрежение. Всеки от тях е със самостоятелен сервитут, измерен от края на кабела на 1,20 м към страната на улицата и още 0,6 м от към страната на сградите, съгласно Наредбата за сервитутите на енергийните обекти. Съществуват съоръжения, като част от подземен захранващ водопровод, подземна канализационна тръба, газопреносна мрежа, изпълнена от „Ситигаз България“ ЕАД, разположена успоредно на водопровода със собствен сервитут от по 0,40 м от всяка страна на тръбата. Понастоящем няма тенденции и техническо решение за изместването им. Територията е напълно компроментирана, поради наличието на множество тежести, които изцяло препятстват имота да бъде обособен като самостоятелен отделен имот“.

По реда на чл. 48, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и на основание чл. 36, ал. 1, т. 2  и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост в правомощията на Общински съвет-Казанлък е да вземе решение за продажба на общинската част от имота. Изготвени са данъчна и пазарна оценки на общинската част от имота, представляваща 1564/2776 (хиляда петстотин шестдесет и четири към две хиляди седемстотин седемдесет и шест) идеални части от Проектен имот с идентификатор 35167.502.4556 целия с площ 2776 кв. м по скица-проект №15-172555/ 20.02.2020 г. на СГКК-Стара Загора.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на физически и юридически лица, за прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от имота. Преписката за прекратяване на собствеността между Община Казанлък и „НИМЕКС“ ЕООД се изготвя на основание чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с  чл. 201  от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по реда и чл. 48, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Наредба №15 на Общински съвет-Казанлък.

Данъчната оценка на общинската част от имота е 24 711,20 лв., съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 7404051654/05.03.2020 г., а предложената пазарна оценка от независим оценител на недвижими имоти по Договор № Д08-53/12.03.2020 г. за възлагане на пазарна оценка е в размер на 195 500,00 лв., без ДДС.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 във вр. с ал.1, чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 48, ал. 2 от Наредба № 15 на ОбС-Казанлък,

  

 

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход(лв)

Предназна-начение

Описание на имота

3816/2020 г.

„НИМЕКС“ ЕООД

ЕИК: 123094839

195 500,00

„За ОДО“

Част 1564/2776  идеални части от Проектен имот с идентификатор 35167.502.4556,

гр. Казанлък

 

2. Да се прекрати съсобствеността върху Проектен имот с идентификатор 35167.502.4556 (три пет едно шест седем точка пет нула две точка четири пет пет шест) с площ 2776 (две хиляди седемстотин седемдесет и шест) кв. м, при граници: ПИ от КККР с идентификатор 35167.502.4453; Проектен имот с идентификатор 35167.502.4557 и Проектен имот с идентификатор 35167.502.4558, съгласно скица-проект №15-172555/ 20.02.2020 г. на СГКК-Стара Загора, чрез продажба на общинската част – 1564/2776 (хиляда петстотин шестдесет и четири към две хиляди седемстотин седемдесет и шест) идеални части от земята на „НИМЕКС“ ЕООД, ЕИК 123094839 за сумата от 195 500,00 (сто деветдесет и пет хиляди и петстотин) лева, без ДДС. Върху Проектен имот с идентификатор 35167.502.4556 по Скица-проект №15-172555/ 20.02.2020 г. на СГКК-Стара Загора, представляващ УПИ VI-4452 „За обществено и делово обслужване“ в кв. 428 по действащ ПУП на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №44/15.01.2020 г. на кмет на Община Казанлък има следните тежести: кабели, средно и ниско напрежение, захранващ водопровод, подземна канализационна тръба, газопреносна мрежа, ведно с техните сервитути.

3. Упълномощава кмета на Общината да издаде заповед и да сключи договора за прекратяване на собствеността по т. 1 от настоящото решение, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на „НИМЕКС“ ЕООД, ЕИК 123094839.

                                                                                                          

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, „НИМЕКС“ ЕООД, ЕИК: 123094839.

 

Участвали в поименно гласуване 28 общински съветници, от които „За” 26.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 27/03/2020 г.