РЕШЕНИЕ
№ 116
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 23.03.2020 г., Протокол № 7


Относно: ОС_339/13.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно възлагане управлението на горските територии, собственост на Община Казанлък. С писмо с вх.№ ОС-369/20.03.2020 г., вносителя прилага справка от ДГС Казанлък, съгласно становище на ПК по селско и горско стопанство, обществен и екологичен ред.


Мотиви: Кметът докладва пред Общински съвет, че Лесоустройствения план на община Казанлък, както и за извършване на цялостната дейност по управлението на горските територии, собственост на Община Казанлък, с Решение № 931 взето на заседание на Общински съвет-Казанлък, проведено на 19.12.2019 г., Протокол № 46, съгласно чл.181 от Закона за горите е определен ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ “ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО –КАЗАНЛЪК“, ЕИК 2016176540149, със седалище на управление: гр. Казанлък, бул. „Освобождение“ № 19, за лице на което да бъде възложено управлението на горските територии – общинска собственост. Въз основа на това решение, бе сключен договор за управление между община Казанлък и “ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО – КАЗАНЛЪК“ с посочения по горе предмет.

Договорът за управление на горските територии, собственост, на община Казанлък е с срок от 1 /една/ година  съгласно датата му на сключване от 15.04.2019 г.

С оглед изтичане на срока, Община Казанлък отправи искане до ДГС-Казанлък за продължаване срока на възлагане на дейностите съгласно ЛУП. В отговор искането, ДГС-Казанлък е изпратил проект за анекс съгласно, който предлагат срока на Договор Д10-8/15.04.2020 г. за управление на горските територии да бъде удължен до изчерпване на ЛУП. ЛУП на община Казанлък е утвърден от РДГ Стара Загора и е със срок до 2021 г.

Предвид тези обстоятелства, кметът предлага Общински съвет Казанлък да вземе решение, с което управлението на горските територии – общинска собственост да се възложи отново на ДГС Казанлък за предложения от тях срок – до края на действие на утвърдения от РДГ Стара Загора лесоустройствен план на община Казанлък.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 181, ал.2 от Закона за горите,

  

Р Е Ш И:

1. Управлението на горските територии - общинска собственост, да се осъществява от Държавно горско стопанство Казанлък.

 

2. Определя срока на договора за предоставяне на управлението на горските територии собственост на Община Казанлък с Държавно горско стопанство Казанлък да бъде до края на действие на утвърдения от РДГ Стара Загора лесоустройствен план на община Казанлък.

 

3. Оправомощава Кмета на Община Казанлък да подпише анекс към Договор №Д10-8/15.04.2019 г. за определени действия в изпълнение на горното решение.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, ДГС Казанлък - гр. Казанлък, бул. „Освобождение“ № 19.

Участвали в поименно гласуване 31 общински съветници, от които „За” 31.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 27/03/2020 г.