РЕШЕНИЕ
№ 117
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 23.03.2020 г., Протокол № 7


Относно: ОС_298/06.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг за отдаване под наем на общински обект - помещение за лекарски кабинет, с обща площ от 31,63 кв.м., находящ в с. Шейново и определяне на месечен наем с начална тръжна цена в размер на 35,00 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът докладва пред общинските съветници, че в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти  - общинска собственост на Община Казанлък за 2020 г., приета с Решение № 10/19.12.2019 г. в Приложение № 9, Позиция 40 е включен общински обект: помещение за лекарски кабинет, находящо се на първи етаж в сградата на кметство с. Шейново.  Обектът е с обща площ 31,63 кв.м в т. ч.: лекарски кабинет с площ от 11,41 кв.м, манипулационна с площ от 5,70 кв.м, женска и детска консултация с площ от 7,70 кв.м, стерилизационно помещение с площ от 0,73 кв.м, санитарен възел с площ от 2,91 кв.м, чакалня с площ от 3,18 кв.м. По смисъла на Закона за общинска собственост имотът представлява част от имот публична общинска собственост с идентификатор 83106.501.476.1, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 83106.501.476 по КККР на с. Шейново, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009 г. на ИД на АГКК, адрес: с. Шейново, п.к.6144, Узана; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг обект, комплекс, ведно с построената в имота Сграда с идентификатор 83106.501.476.1., за който е съставен АПОС № 677/15.08.2019 г. Минималната месечна наемна цена е в размер на 34,96 лв. без ДДС и е изчислена както следва: лекарски кабинет с площ от 11,41 кв.м. х 2.00 лв.=22.82 лв., съгласно чл. 66, ал.1, VI, Б, 2; чакалня, манипулационна, женска и детска консултация, манипулационна, стерилизационно помещение и санитарен възел- общо 20,22 кв.м. х 0,60лв./30% от 2.00/=12.14 лв., съгласно чл.66, ал.1, VI, Б, т. 4 и т. 5 от Наредба № 15 на Общински съвет - Казанлък за придобиване, разпореждане и управление с общинско имущество.

Съгласно чл.14, ал.7 от ЗОС свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост могат да се отдават под наем след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс за срок до 10 години, след решение на Общински съвет.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА;  чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал.2, ал. 7 и ал. 8 от Закона за общинската собственост; чл.18, ал.1, т.1 и ал.2, чл.81, ал.1 във връзка с чл.80, т.1 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

I. Открива процедура за провеждане на публичен търг за отдаване под наем за срок от пет години по реда на Глава VI от Наредба №15 на Общински съвет - Казанлък на имот публична общинска собственост: Помещение за лекарски кабинет, с обща площ от 31,63 кв.м. в т.ч. лекарски кабинет с площ от 11,41 кв.м., манипулационна с площ от 5,70 кв.м, женска и детска консултация с площ от 7,70 кв.м, стерилизационно помещение с площ от 0,73 кв.м, санитарен възел с площ от 2,91 кв.м, чакалня с площ от 3,18 кв.м, находящо се на първи етаж в сграда с идентификатор 83106.501.476.1, намиращ се  в поземлен имот с идентификатор 83106.501.476 по КККР на с. Шейново, одобрени със Заповед РД-18-94/29.12.2009 г. на ИД на АГКК, адрес: с. Шейново, п.к.6144, Узана; Трайно предназначение на територията : Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг обект, комплекс, ведно с построената в имота Сграда с идентификатор 83106.501.476.1., за който е съставен АПОС № 677/15.08.2019 г.   

II. Определя начална тръжна цена в размер на: 35.00 /тридесет и пет / лв. без ДДС, месечен наем.

III. Оправомощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на публичния търг при спазване изискванията на Глава VI от Наредба №15 на ОбС – Казанлък, както и да сключи договор със спечелилият участник.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 27/03/2020 г.