РЕШЕНИЕ
№ 119
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 23.03.2020 г., Протокол № 7


Относно: ОС_335/12.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на 4 бр. микроязовири - публична общинска собственост, чрез предоставянето им под наем за срок от 10 години.


Мотиви: Кметът докладва пред общинските съветници, че с Решение № 849/26.09.2018 г. Общински съвет – Казанлък на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и §33 от Заключителните разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн.в ДВ бр.55 от 03.07.2018 г.), дава съгласие Община Казанлък да прехвърли безвъзмездно на държавата 10 бр. имоти- публична общинска собственост с НТП: язовири.

След проведени от Общинска администрация тръжни процедури по реда на Глава Шеста от Наредба №15 в изпълнение на  решения на ОбС – Казанлък с №849/2016 г. и 899/2018 г., под наем са били отдадени 12 броя микроязовири на територията на община Казанлък. Към настоящия момент четири от тях са с прекратени по различни причини договори, което налага откриване на нови процедури за предоставянето им под наем.

Като собственик на язовирите, Община Казанлък е длъжна да поддържа язовирните стени и съоръженията към тях  в изправно техническо състояние. Видовете дейности по поддръжката и ремонта на язовирите се предписват от органите на Държавната агенция по метрологичен и технически надзор /ДАМТН/, в съответствие с изискванията на Закона за водите и Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях, както и контрол за техническото им състояние.

Съгласно §12, т.2 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите, обнародван в ДВ, бр. 103/2013г. , доп. ДВ. бр. 58 от 2015 г., в общините на чиято територия има язовири – публична общинска собственост, за които на са сключени договори за стопанисването, поддръжката и експлоатацията им, по предложение на кмета на общината, Общинският съвет приема решение за откриване на процедура по избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовирите чрез предоставянето им под наем или на концесия, взето изцяло по целесъобразност. Съгласно чл.14, ал. 7 от ЗОС свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост, могат да се отдават под наем по реда на ал. 3 за срок до 10 години след решение на  Общински съвет. За целта кмета предлага Общински съвет да разгледа предложението за отдаване под наем за срок от 10 години на следните обекти:

 

1. Микроязовир с обща площ от 277671 кв.м. представляващ поземлен имот с идентификатор 68446.131.42 по КККР на с. Средногорово, одобрени със заповед №РД-18-21/20108г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед №18-2771-14.03.2019г. на началник на СГКК – Ст. Загора, Трайно предназначение на територията :Територия, заета от води и водни обекти, НТП: За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение. Обект „микроязовир „Синята река“ село Средногорово“ при граници на имота: имоти с идентификатори 68446.161.688; 68446.298.1; 68446.298.31; 68446.158.559; 68446.301.561; 68446.255.538; 68446.255.496; 68446.255.43; 68446.145.587;68446.277.588; 68446.131.884; 68446.131.45; 68446.131.35; 68446.131.30; 68446.131.31; 68446.131.33; 68446.131.41; 68446.306.809; 68446.149.36; 68446.131.84; 68446.149.39; 68446.280.37, за който е съставен АПОС №674/07.06.2019г.

2. Микроязовир с обща площ от 29492 кв.м. представляващ поземлен имот с идентификатор 83106.121.333 по КККР на с. Шейново, одобрени със заповед №РД-18-94/29.12.2009г. на ИД на АГКК, местност „Каваклъка“, Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, НТП: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение. Обект „микроязовир Шейново 3“ при граници на имота: север: имот №83106.121.325, 83106.121.318, 83106.121.306, 83106.121.312; изток: имот №83106.116.349; юг: имот №83106.116.349, 83106.116.1, 83106.116.2, 83106.116.349; запад: имот №83106.116.349, 83106.60.332, 83106.60.331, 83106.60.330, 83106.60.9, за който е съставен АПОС №96/17.02.2011 г.

3. Микроязовир с обща площ от 60970 кв.м. представляващ поземлен имот с идентификатор 83106.118.473 по КККР на с. Шейново, одобрени със заповед №РД-18-94/29.12.2009г. на ИД на АГКК, местност „Каваклъка“, Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, НТП: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение. Обект „Микроязовир „Шейново 1“ при граници на имота: север: имот №83106.102.38,83106.103.17; изток: имот №83106.103.17, 83106.103.18, 83106.103.19, 83106.103.567, 83106.103.568; 83106.103.445, 83106.103.104.14, 83106.104.15, 83106.108.1, 83106.108.2, 83106.-108.3, юг: имот №83106.118.8, 83106.118.7, 83106.118.5; запад: имот №83106.102.38, за който е съставен АПОС №125/23.12.2011 г.

4. Микроязовир с обща площ от 51200 кв.м. представляващ поземлен имот с идентификатор 40292.96.16 по КККР на гр. Крън, одобрени със заповед РД-18-21/03.01.2018г. на ИД на АГКК, Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, НТП: водоем. Обект „Микроязовир Крън-3“ при съседи: 40292.96.17, 40292.96.19, 40292.96.15, 40292.96.14, 40292.97.6, 40292.96.13, 40292.96.18, за който е съставен АПОС №423/16.07.2001 г.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21,ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с §12, т.2 от  Преходните и заключителни разпоредби на Закона за водите, чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.18, ал.1, т.1 и ал.2 и чл.73 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък,

Р Е Ш И:

I. Да се проведат   публични   търгове за отдаване под наем за срок от 10 години по реда на Глава шеста от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Казанлък на следните поземлени  имоти – публична общинска собственост:

1. Микроязовир с обща площ от 277671 кв.м. представляващ поземлен имот с идентификатор 68446.131.42 по КККР на с. Средногорово, одобрени със Заповед №РД-18-21/20108г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед №18-2771-14.03.2019 г. на началник на СГКК – Ст. Загора, Трайно предназначение на територията :територия, заета от води и водни обекти, НТП: За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение. Обект „микроязовир „Синята река“ село Средногорово“ при граници на имота: имоти с идентификатори 68446.161.688; 68446.298.1; 68446.298.31; 68446.158.559; 68446.301.561; 68446.255.538; 68446.255.496; 68446.255.34; 68446.145.587; 68446.277.588; 68446.131.884; 68446.131.45; 68446.131.35; 68446.131.30; 68446.131.31; 68446.131.33; 68446.131.41; 68446.306.809; 68446.149.36; 68446.131.84; 68446.149.39; 68446.280.37, за който е съставен АПОС №674/07.06.2019 г., посочен с Позиция 37 от Приложение № 9 на ГПУРИОС за 2020 г., с начален годишен наем в размер на 5210,00лв. без ДДС, изчислен на основание чл.73 от Наредба№15 на ОбС – Казанлък.

2. Микроязовир с обща площ от 29492 кв.м. представляващ поземлен имот с идентификатор 83106.121.333 по КККР на с. Шейново, одобрени със Заповед №РД-18-94/29.12.2009г. на ИД на АГКК, местност „Каваклъка“, Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, НТП: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение. Обект „микроязовир Шейново 3“ при граници на имота: север: имот №83106.121.325, 83106.121.318, 83106.121.306, 83106.121.312; изток: имот №83106.116.349; юг: имот №83106.116.349, 83106.116.1, 83106.116.2, 83106.116.349; запад: имот №83106.116.349, 83106.60.332, 83106.60.331, 83106.60.330, 83106.60.9, за който е съставен АПОС №96/17.02.2011 г., посочен с Позиция 90 от Приложение № 8 на ГПУРИОС за 2020 г. с начален годишен наем в размер на 870,00 лв., изчислен на основание чл.73 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък.

3. Микроязовир с обща площ от 60970 кв.м. представляващ поземлен имот с идентификатор 83106.118.473 по КККР на с. Шейново, одобрени със Заповед №РД-18-94/29.12.2009г. на ИД на АГКК, местност „Каваклъка“, Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, НТП: за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение. Обект „Микроязовир „Шейново 1“ при граници на имота: север: имот №83106.102.38, 83106.103.17; изток: имот №83106.103.17, 83106.103.18, 83106.103.19, 83106.103.567, 83106.103.568; 83106.103.445, 83106.103.104.14, 83106.104.15, 83106.108.1, 83106.108.2, 83106.108.3, юг: имот №83106.118.8, 83106.118.7, 83106.118.5; запад: имот № 83106.102.38, за който е съставен АПОС №125/23.12.2011г., посочен с Позиция 89 от Приложение № 8 на ГПУРИОС за 2020 г. с начален годишен наем в размер на 1417,00 лв. без ДДС, изчислен на основание чл.73 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък.

4. Микроязовир с обща площ от 51200 кв.м. представляващ поземлен имот с идентификатор 40292.96.16 по КККР на гр. Крън, одобрени със Заповед РД-18-21/03.01.2018 г. на ИД на АГКК, Трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти, НТП: водоем. Обект „Микроязовир Крън-3“ при съседи: 40292.96.17, 40292.96.19, 40292.96.15, 40292.96.14, 40292.97.6, 40292.96.13, 40292.96.18, за който е съставен АПОС №423/16.07.2001г., посочен с Позиция 87 от Приложение № 8 на ГПУРИОС за 2020 г. с начален годишен наем в размер на 1300,00 лв. без ДДС, изчислен на основание чл.73 от Наредба №15 на ОбС- Казанлък.

II. Оправомощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на  публичните търгове за отдаване под наем при спазване изискванията на Глава VI от Наредба №15 на ОбС – Казанлък, както и да сключи договори за срок от 10 години със спечелилите участници.

                                                                                                         

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

Участвали в поименно гласуване 30 общински съветници, от които „За” 29.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 27/03/2020 г.