РЕШЕНИЕ
№ 120
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 23.03.2020 г., Протокол № 7


Относно: ОС_315/10.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публични търгове за отдаване под наем за срок от 5 години на общински обекти, находящи се в гр. Казанлък, гр. Крън и с. Черганово.


Мотиви: Кметът докладва пред общинските съветници: „1. Общински обект, представляващ помещение за канцеларски материали в сградата на  ОУ „Св. Климент Охридски“ гр. Крън, с обща площ от 20,00 кв.м., който е включен в ГПУРИОС за 2020 г. Приложение № 8, позиция 68. По смисъла на ЗОС, имотът представлява част от имот публична общинска собственост, за който е съставен АПОС № 361/12.12.2015 г. Месечната наемна цена е в размер на 48,00 /четиридесет и осем/ лв. без  ДДС и е изчислена съгласно чл. 66, ал.1, т. ІII, 2 от Наредба №15 на ОбС за “Обекти за продажба на хранителни стоки, промишлени стоки и др. стоки на дребно” в населени места от IV – ти функционален тип.

2. Общински обект, представляващ помещение за изграждане в ОУ „Мати Болгария“ гр. Казанлък, за канцеларски материали, с обща площ от 7,50 кв.м., който е включен в ГПУРИОС за 2020 г. Приложение № 8, позиция 67. По смисъла на ЗОС, имотът представлява част от имот публична общинска собственост, за който е съставен АПОС № 643/01.03.2019 г.  Месечната наемна цена е в размер на 27,00 /двадесет и седем/ лв. без  ДДС и е изчислена съгласно чл. 66, ал.1, т. ІII, 1 от Наредба №15 на ОбС за “Обекти за продажба на хранителни стоки, промишлени стоки и др. стоки на дребно” в гр. Казанлък – първа зона.

3. Общински обект, представляващ част от таванско помещение в сградата на кметство с. Шейново за поставяне на оптично телекомуникационно оборудване с площ 2,00 кв.м., който е включен в ГПУРИОС за 2020 г. Приложение № 8, позиция 69. По смисъла на ЗОС, имотът представлява публична общинска собственост, за който е съставен АПОС № 677/15.08.2019 г. Месечната наемна цена е в размер на 24,00 лв. /двадесет и четири лева/ без  ДДС и е изчислена съгласно чл. 66, ал.1, т. II Б от Наредба №15 на ОбС за “Радиотехнически съоръжения”.

4. Общински обект, представляващ помещение за склад с площ от 36,00 кв.м. в сградата на ОУ „П. К. Яворов“ с. Черганово и част от двора на училището /асфалтирана площадка/ с площ от 250,00 кв.м., който е включен в ГПУРИОС за 2020 г. Приложение № 8, позиция 66 от. По смисъла на ЗОС, имотът представлява част от имот публична общинска собственост, за който е съставен АПОС № 541/24.09.2002 г. Месечната наемна цена е в размер на 181,00 /сто осемдесет и един./ лв. без  ДДС и е изчислена съгласно чл. 66, ал.1, т.ІII, 3 от Наредба №15 на ОбС за “Средства за настаняване и обекти за услуги и производство” в населени места от VI – ти функционален тип, както и на основание чл. 71 за ползване на свободни общински площи не земеделски земи до 1000,00 кв.м.

Отдаването под наем на обектите, ще доведе до поемане на разходите им по поддръжка от наемателите и приходи в общинския бюджет. Всичко това обосновава целесъобразността от вземането на решение от Общински съвет за тяхното отдаване под наем.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.14, ал. 7, във връзка с ал. 2, ал.8 от ЗОС, чл.18, ал.1, т. 1 и ал. 2, чл. 20, ал. 1, чл. 81 ал.1,  във връзка с 80, т.1 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на ОбС,

 

Р Е Ш И:

 

І. Да се проведат публични търгове за отдаване под наем по реда на Глава VІ от Наредба №15 на ОбС за срок от 5 години на общински обект, както следва:

 

1. Общински обект, представляващ помещение за канцеларски материали в сградата на  ОУ „Св. Климент Охридски“ гр. Крън, с обща площ от 20,00 кв.м., който е включен в ГПУРИОС за 2020 г. Приложение №8, позиция 68 от, за който е съставен АПОС № 361/12.12.2015 г.  

 

2. Общински обект, представляващ помещение за изграждане в ОУ „Мати Болгария“                гр. Казанлък, за канцеларски материали, с обща площ от 7,50 кв.м., който е включен в ГПУРИОС за 2020 г.  Приложение №8, позиция 67 от, за който е съставен АПОС № 643/01.03.2019 г.

 

3. Общински обект, представляващ част от таванско помещение в сградата на кметство с. Шейново за поставяне на оптично телекомуникационно оборудване с площ 2,00 кв.м., който е включен в ГПУРИОС за 2020 г. Приложение №8, позиция 69, за който е съставен АПОС  № 677/15.08.2019 г.

 

4. Общински обект, представляващ помещение за склад с площ от 36,00 кв.м. в сградата на ОУ „П. К. Яворов“ с. Черганово и част от двора на училището /асфалтирана площадка/ с площ от 250,00 кв.м., който е включен в ГПУРИОС за 2020 г. Приложение № 8, позиция 66 от, за който е съставен АПОС № 541/24.09.2002 г.

ІІ. Определя начална тръжна цена в размер:

1. За обект „1“ – 48,00 лв. без ДДС

2. За обект „2“ – 27,00 лв. без ДДС

3. За обект „3“ – 24,00 лв. без ДДС

4. За обект „4“ – 181,00 лв. без ДДС

 

III. Оправомощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на публичните търгове при спазване изискванията на Глава VІ от Наредба №15 на ОбС, както и сключването на договор със спечелилия участник.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 30.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 27/03/2020 г.