РЕШЕНИЕ
№ 121
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 23.03.2020 г., Протокол № 7

Относно: ОС_303/06.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на: Самостоятелна сграда с идентификатор 35167.501.417.1.4, кв. 53,  бул. "23-ти Пехотен Шипченски полк", гр. Казанлък, в размер на 65 800 лв. без ДДС и Самостоятелна сграда с идентификатор 35167.501.417.1.14, в кв. 53, гр. Казанлък, в размер на 66 700 лв без ДДС.


Мотиви: Кметът докладва пред общинските съветници, че в Приложение № 2 „От продажба на ДМА в т. ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС), на община Казанлък за 2020 г., приета с Решение № 10/19.12.2019 г., са включени:

Под номер 4: Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 35167.501.417.1.4 (три пет едно шест седем точка пет нула едно точка четири едно седем точка едно точка четири) по Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: град Казанлък, бул. „23-ти Пехотен Шипченски полк“ блок 108, вх. А, ет. 2, апартамент 4, с площ 86,27 (осемдесет и шест 0,27) кв. м, в т. ч. 4 % от общите части на сградата и правото на строеж, намиращ се в Сграда №1 (едно), разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.501.417, Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 1 (едно), ниво 1, съседни самостоятелни обект в сградата: на същия етаж: 35167.501.417.1.3, 35167.501.417.1.12, Под обекта: 35167.501.417.1.2, Над обекта: 35167.501.417.1.6, ведно с прилежащи части: Изба №4 (четири) с полезна площ 6,49 (шест 0,49) кв. м и Таван №4 (четири) с полезна площ 25,12 (двадесет и пет 0,12) кв. м. За имота има съставен АЧОС №3660/21.02.2019 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1231/06.03.2019 г., акт №35, т. 5, н. д. 890.

Под номер 5: Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 35167.501.417.1.14 (три пет едно шест седем точка пет нула едно точка четири едно седем точка едно точка едно четири) по Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: град Казанлък, бул. „23-ти Пехотен Шипченски полк“ блок 108, вх. Б, ет. 2, апартамент 14, с площ 88, 28 кв. м, в т. ч. 3,98 % от общите части на сградата и правото на строеж, намиращ се в Сграда №1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.501.417, Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 1 (едно), ниво 1, съседни самостоятелни обект в сградата: на същия етаж: 35167.501.417.1.12, 35167.501.417.1.13, Под обекта: 35167.501.417.1.11, Над обекта: 35167.501.417.1.17, ведно с прилежащи части: Изба №14 (четиринадесет) с полезна площ 14,63 (четиринадесет 0,63) кв. м и Таван № 14 (четиринадесет) с полезна площ 12,87 (дванадесет 0,87) кв. м. За имота има съставен АОС №3661/21.02.2019 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1232/06.03.2019 г., акт №36, т.5, н. д №891.

За имотите са изготвени актуални данъчни и пазарни оценки, които са в размер, както следва:

Имот

Данъчна оценка, лв.

Пазарна оценка, лв.

Прогнозна цена, съгласно ГПУРИОС, лв.

1

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.501.417.1.4, кв. 53, бул. „23-ти Пехотен Шипченски полк“ , гр. Казанлък.

32 526,20  

65 800  

60 000  

2

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.501.417.1.14, кв. 53, бул. „23-ти Пехотен Шипченски полк“ , гр. Казанлък.

32 790,20

66 700  

60 000

 

С оглед изпълнение на програмата, кмета счита за целесъобразно да бъдат организирани и проведени публични търгове за продажба на имотите, при начална тръжна цена, определена по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС.

В случай на успешно приключване на процедурите и сключване на договори за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 43 и чл. 81, ал. 1 и ал. 8, във връзка с чл. 80, т.4 от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък,

  

Р Е Ш И:

 

І. Да се извършат продажби чрез публични търгове по реда на глава шеста от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на ОбС-Казанлък, на общински имоти, както следва:

1. Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 35167.501.417.1.4 (три пет едно шест седем точка пет нула едно точка четири едно седем точка едно точка четири) по Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/ 26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: град Казанлък, бул. „23-ти Пехотен Шипченски полк“ блок 108, вх. А, ет. 2, апартамент 4, с площ 86,27 (осемдесет и шест 0,27) кв. м, в т. ч. 4 % от общите части на сградата и правото на строеж, намиращ се в Сграда №1 (едно), разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.501.417, Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 1 (едно), ниво 1, съседни самостоятелни обект в сградата: на същия етаж: 35167.501.417.1.3, 35167.501.417.1.12, Под обекта: 35167.501.417.1.2, Над обекта: 35167.501.417.1.6, ведно с прилежащите части: Изба №4 (четири) с полезна площ 6,49 (шест 0,49) кв. м и Таван № 4 (четири) с полезна площ 25,12 (двадесет и пет 0,12) кв. м.

За имота има съставен АЧОС № 3660/21.02.2019 г., вписан в Служба по вписванията с вх. № 1231/06.03.2019г., акт №35, т. 5, н. д. 890.

Начална тръжна цена: 65 800   (шестдесет и пет хиляди и осемстотин) лв. без ДДС.

2. Самостоятелен обект в сграда, с идентификатор 35167.501.417.1.14 (три пет едно шест седем точка пет нула едно точка четири едно седем точка едно точка едно четири) по Кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на град Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/ 26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: град Казанлък, бул. „23-ти Пехотен Шипченски полк“ блок 108, вх. Б, ет. 2, апартамент 14, с площ 88,28 кв. м, в т. ч. 3,98 % от общите части на сградата и правото на строеж, намиращ се в Сграда №1 (едно), разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.501.417, Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 1 (едно), ниво 1, съседни самостоятелни обект в сградата: на същия етаж: 35167.501.417.1.12, 35167.501.417.1.13, Под обекта: 35167.501.417.1.11, Над обекта: 35167.501.417.1.17, ведно с прилежащите части: Изба №14 (четиринадесет) с полезна площ 14,63 (четиринадесет 0,63) кв. м и Таван №14 (четиринадесет) с полезна площ 12,87 (дванадесет 0,87) кв. м. За имота има съставен АОС №3661/21.02.2019 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1232/06.03.2019 г., акт №36, т.5, н. д №891.

Начална тръжна цена: 66 700   (шестдесет и шест хиляди и седемстотин) лв. без ДДС.

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичните търгове за продажба на имотите по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата им.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в поименно гласуване 32 общински съветници, от които „За” 26.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 27/03/2020 г.