РЕШЕНИЕ
№ 141
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 23.03.2020 г., Протокол № 7

Относно: ОС_344/13.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно одобряване на проект на ПУП в местност "Старите лозя", гр. Казанлък, кадастрален район 503 - план за улична регулация, план за застрояване и текстова част на ПРЗ и на План-схеми към ПУП. С писмо вх. № ОС-368/20.03.2020 г., Вносителят приема становището на ПК по селско и горско стопанство, обществен и екологичен ред.


Мотиви: Кметът докладва пред Общински съвет: „Подадено е заявление от арх. Виолета Бакунина - представител на инициативен комитет (Заявление № 194-В-454-1 от 26.11.2013 г.) за допускане изработване  на подробен устройствен план в кадастрален район 503 по КККР на гр. Казанлък, местност „Старите лозя“ с цел урегулиране на собствени поземлени имоти, във връзка с което Общински съвет Казанлък е взел  Решение №879 от 24.01.2014 г. за   разрешаване на  изработването му.

Проекта обхваща около 320 имота с предвидени главна и второстепенна улична мрежа, терени за публични мероприятия, спорт и атракции, публични паркинги озеленяване и за техническа инфраструктура. В рамките на ул. “Олимпиада“ и северната крайна улица са предвидени Вело алеи, които да се свържат с вече изградените такива.

На основание чл.16, ал.1 от ЗУТ с влизане в сила на плана собствениците на недвижими имоти прехвърлят в полза на общината процентна част от площта на имотите си , определена с плана но неповече от 25 на сто.

Съгласно действащия ОУП, одобрен с Решение №579 от 26.10.2017 г. на Общински съвет Казанлък отреждането на р-н 503  е за ниско етажно жилищно застрояване – Жм1.

В Проекта е предвидено свободно ниско етажно застрояване/с изключение на маломерните имоти /и са заложени следните показатели на застрояване: до 50% плътност на застрояване, до 1.0 коефициент на интензивност, до 7.0 м височина и 40% плътност на озеленяването.

По част В и К схеми на основание чл.108 от ЗУТ.

Водоснабдяването за питейно-битови и противопожарни нужди ще се осъществи от селищен водопровод съгласно писмо с изх. № К-455/14.03.2017г.

През кварталите преминава съществуващ магистрален водопровод ф250 а.ц. тръби, като трасето му засяга 7 имота. Частично (където е възможно) е предвидено преместването в ново-предвидената улична регулация, като този участък е с дължина 209 м. Оразмеряването е извършено на база брой жители. Предвид на денивелацията около 65м, както и на местоположението на съществуващия резервоар и кота на хранителна тръба излизаща от водоема, терена се разделя на три зони:

I-ва зона- гравитачно водоснабдяване от водоем висока зона;

II-ра зона- гравитачно водоснабдяване чрез предвиден водоем в УПИ XIV-311, кв. 478;

III-та зона-напорно водоснабдяване от водоем и помпена станция предвидени в УПИ XIV-311, квартал 478 и предвиден противопожарен водоем в УПИ VIII, кв.478

Водопроводната мрежа е сключена, предвидена да се изгради  с ПЕВП тръби ф110 и ф90 и е с противопожарна обезпеченост.

В схемата е предвидена смесена канализационна мрежа за битови и дъждовни води, която ще се заусти в канализационен колектор по ул.“Капитан Петко Войвода“ за югоизточната част, а за останалата - в колектора на кв.“Кулата“. За ограничен брой УПИ поради голяма денивелация и липса на техническа възможност не се предвижда директно включване в канал.мрежа.

По ЕЛ схеми по чл.108 от ЗУТ.

Същите са разработени въз основа на информация за ПУП от ЕВН България Електроразпределение ЕАД изх.№ 3170/14.03.2014г

Предвижда се минаващите през по-голяма част от имотите въздушни ел.проводи 20кv-„Школата“ „Дерелика“ и „Хидравлика“ да се преустроят от въздушни в подземни. Поради това че към момента в североизточния край на м.“Старите лозя“ има изграден само един мачтов трафопост МТП „Старите лозя“ което е крайно недостатъчно  се предвижда изграждане на още три трафопоста, за които са предвидени отделни парцели

Предвижда се демонтиране на двойката въздушни електро проводи „Дерелика“ и „Хидравлика“ в участъка между два нови ст.реш стълбове №18 и №123 да се демонтират а така също и между ВЕП 20 Школата и стълб №13 и МТП Старите лозя също така да се демонтират. Тези предвиждания ще премахнат ограниченията в застрояването на ново-урегулираните ПИ.

Урегулираните имоти са с пазарна стойност не по-малка от пазарната стойност на имотите преди урегулирането им. Това обстоятелство е доказано с Решението на комисията по чл.210 от ЗУТ по Протокол № ХХХ съгласно чл.16, ал.4 от ЗУТ. Видно от резултатите работата на комисията е извършен сравнителен анализ на пазарната цена на всеки един от имотите преди урегулирането им и пазарната цена за имотите след урегулирането им. Комисията е съобразила решението си на база резултати от изследване и проучване на сделки за сходни имоти и зони, базирала се е на актуални пазарни данни, в т.ч. и такива, предоставени от независим оценител, като е формирала собствено убеждение, обективирано в посочения протокол. Обстойният му анализ показва, че след урегулирането им няма поземлени имоти, които да са с по ниска пазарна стойност от тази, преди урегулирането им. Опора за този извод може да се намери в това, че преди урегулирането им имотите са били с преобладаващо предназначение: „лозе“, „нива“ или „овощна градина“, а след регулирането им предназначението им е „за ниско жилищно застрояване“ и в тях ще може да бъде реализирано застрояване в съответствие с приложения проект на план за застрояване, което увеличава възможностите за употреба на имота, а оттам и неговата полезност, която е в пряка връзка със стойността му. Решението на комисията, съгласно чл.16, ал.4 от ЗУТ се съобщава на заинтересованите лица заедно с проекта за подробен устройствен план и може да се обжалва в производството по обжалване на акта за одобряване на подробния устройствен план.

 Това налага продължаване на процедурата по реда на чл.128, ал.1 и 129, ал.1 от Закона за устройство на територията, като одобряването на проект за подробен устройствен план с обхват повече от един квартал е в правомощията на Общински съвет.

Съгласно чл.129, ал.1 от ЗУТ е обнародвано обявление в Държавен вестник бр.70   от 11.09.2015.г.

Проекта за ПУП е приет от ОЕСУТ с Решение № 20 по Протокол № 04 от 20.02.2020 г.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 във връзка с чл. 16 и чл. 108, ал.2 от ЗУТ,

  

Р Е Ш И:

 

Одобрява Подробен устройствен план в местност „Старите лозя“ в регулационните граници град Казанлък,  кадастрален район  503 – план за улична регулация, план за регулация, план за застрояване /графична и текстова част на ПРЗ и на план-схеми към ПУП/:

1. Отреждане на улична регулация (ПР) в границите между  ул. “Олимпиада“, ул. “Петко Войвода“, хотел и ресторант „Зорница“ и лесопарк „Тюлбето“; План за регулация с отреждане на квартали: 466, 467, 468, 469,  470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486,   488, 489 и на урегулирани  поземлени имоти в тях, след отреждане на улична регулация;

2. План за застрояване в съответствие с ОУП  при следните показатели за застрояване: до три етажа , до 7м височина, до 50% плътност на застрояване, до 1.0 коефициент на интензивност и 40% площ на озеленяване;

3. План - схеми за електроснабдяване и ВиК комуникации в съответствие с т.1

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

В 7-дневен срок от приемане на Решението същото да се изпрати за обявяване в ДВ.

Настоящият акт и приложеното към него решение на комисията по чл.210 от ЗУТ относно пазарната стойност на засегнатите от ПУП имоти преди урегулирането им и след него подлежат на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в Държавен вестник пред Административен съд-Стара Загора чрез Общински съвет-Казанлък.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в гласуването 34 общински съветници, от които „За” 34.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 27/03/2020 г.