РЕШЕНИЕ
№ 144
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 23.03.2020 г., Протокол № 7


Относно: ОС_306/09.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за изработката на проект за ПУП-План за застрояване за Поземлен имот с идентификатор 35167.260.601 - с НТП "Нива", местност "Старите лозя", с площ от 1,017 дка по КККР на гр. Казанлък, с цел промяна предназначението на имота в "За вилно строителство".


Мотиви: Кметът докладва пред общинските съветници, че в Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. № 194-А-390-1/14.02.2020г. от Ангел Ангелов в качеството си на собственик на имота, с искане за издаване на разрешение за изработката на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 35167.260.601– с НТП  “Нива”, местност „Старите лозя“, с площ от  1,017 дка, по КККР на  гр. Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 35167, област Стара Загора, с цел промяна предназначението на имота в „За вилно строителство“. Инвестиционното намерение на възложителя, е да промени предназначението  на поземления имот от „Нива“, в „За вилно строителство“, с цел изграждане на вилна сграда, гараж и складова сграда в имота. Съгласно Общия устройствен план на Община Казанлък е видно, че имота попада в Рекреационна зона за вилен отдих (ОВ). Проектните показатели за свободното застрояване в зона ОВ са: до 7 м височина (макс. кота било 10м), плътност на застрояване до 40%, коефициент на интензивност 0,8 и 50% минимална площ за озеленяване, като инвестиционното намерение отговаря на предвижданията на същия. Заданието за изработване на ПУП е съгласувано с РИОСВ – Стара Загора, за което е предоставено писмо с изх. № КОС01-5402 (2)/15.11.2019 г., според което, не е необходимо мотивирано решение за преценка необходимостта от ОВОС или решение по оценка въздействието върху околната среда. Транспортният достъп до поземления имот, ще се осъществи по съществуващ „Селскостопански, горски, ведомствен път“, представляващ поземлен имот с идентификатор 35167.260.109, гр. Казанлък, м. Старите лозя, , вид територия Земеделска и НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ:35167, област Стара Загора.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо разрешението на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 35167.260.601 – с НТП  “Нива”, местност „Старите лозя“, с площ от 1,017 дка по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед РД-18-88 от 26.11.2015 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 35167, област Стара Загора, с цел промяна предназначението на имота в „За вилно строителство“.

2. Одобрява Заданието съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Ангел Ангелов в качеството на собственик на имота, респективно заявител  с адрес за кореспонденция: гр. Казанлък.

Участвали в гласуването 33 общински съветници, от които „За” 33.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 27/03/2020 г.