РЕШЕНИЕ
№ 146
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 15.04.2020 г., Протокол № 8


Относно: ОС_401/08.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно подписване удължаване на срока на споразумение за сътрудничество между Община Казанлък и "АПИ"- гр. София за изпълнение на проект "Основен ремонт на надлез Катекс".


Мотиви: Кметът докладва пред Общински съвет: „С Решение №1015/28.03.2019 год. Общински съвет – Казанлък даде съгласие за осъществяване на сътрудничество между община Казанлък и Агенция „Пътна инфраструктура“ гр. София за изпълнение на проект „Основен ремонт на надлез „КАТЕКС“ на бул. „Розова долина“ в гр. Казанлък. Източници на финансиране – Община Казанлък и Агенцията в условията на съвместно финансиране организират и финансират изпълнението на всички необходими дейности по “Основен ремонт на надлез „КАТЕКС“ на бул. „Розова долина“ в гр. Казанлък“, Община Казанлък и Агенцията съвместно финансират реализирането на обекта при участие 50 % на 50 % от стойността на ремонтно-възстановителните работи.

В същото решение бе определен и срок за изпълнение на дейностите – една година, считано от датата на подписване на споразумение за сътрудничество, бе одобрен текста на Споразумение за сътрудничество, и оправомощава на Кмета на община Казанлък, да подпише Споразумение за сътрудничество (Приложение №1) между община Казанлък и Агенция „Пътна инфраструктура“ гр. София.

Въз основа на това на 15.04.2019 год. между Община Казанлък и Агенция „Пътна инфраструктура“ гр. София бе сключено споразумение.

За избор на изпълнител, бе необходимо провеждане на обществена поръчка, по реда на Закона за обществените поръчки. В следствие на това и спазване на всички процесуални срокове се оказа, че първоначално определения едногодишен срок за реализиране на проекта е недостатъчен, поради което е необходимо срока на споразумението да бъде удължен.“

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т.23, във връзка с чл.59, ал.1 и чл.61, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.60 от Административнопроцесуалния кодекс,

  

Р Е Ш И:

 

1. Дава съгласие за удължаване на срока на Споразумение за сътрудничество, сключено между община Казанлък и Агенция „Пътна инфраструктура“ гр. София за изпълнение на проект „Основен ремонт на надлез „КАТЕКС“ на бул. „Розова долина“ в гр. Казанлък, със срок от една година при първоначално одобрените с Решение №1015/28.03.2019 год. на Общински съвет Казанлък условия.

 

2. Оправомощава на Кмета на община Казанлък, да подпише Анекс към Споразумение за сътрудничество между община Казанлък и Агенция „Пътна инфраструктура“ гр. София.

 

3. Допуска предварително изпълнение на настоящото решение.

С допускане на предварителното изпълнение на настоящото решение се цели да се защитят особено важни обществени интереси. Също така от забавата на изпълнението на акта биха настъпили значителни вреди за общината. С оглед изтичане на срока на споразумението 15.04.2020 год. безспорно е налице необходимост от допускане на предварително изпълнение на Решението. В случай, че не бъде подписан анекс за удължаване, община Казанлък ще загуби 50% от средствата за финансиране на проекта.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в гласуването 37 общински съветници, от които „За” 37.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 21/04/2020 г.