РЕШЕНИЕ
№ 148
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 15.04.2020 г., Протокол № 8

Относно: ОС_389/06.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно утвърждаване на стойността за продажба на минимална цена за дървесина от общински горски територии за 2020 година.


Мотиви: Вносителят докладва пред общинските съветници, че с Решение № 30/19.12.2019 г., Общински съвет е одобрил Годишен план за 2020 г. за ползване на дървесина от Общински горски фонд. Въз основа на плана Държавно горско стопанство Казанлък, на което е възложено управлението и стопанисването на горските територии, общинска собственост, е изготвило проект за минимални прогнозни цени за продажба на дървесина от общинските горски територии през 2020 год., който е представен в община Казанлък с Писмо с вх. № 60-01-6/18.02.2020 год. Така определените цени ще послужат в последствие като начални тръжни цени при провеждане на процедури по продажба на дървесината от горските територии общинска собственост.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, /ЗМСМА/, чл. 111, ал.4, т. 1 от Закона за горите /ЗГ/, във връзка с чл. 4, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски територии-държавна и общинска собственост и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти (Приета с ПМС № 316 от 24.11.2011 г., обн. ДВ бр. 96 от 2011  г.),

  

 

Р Е Ш И:

 

Одобрява минимални цени за продажба на дървесина от общински горски територии през 2020 г. на корен от Годишния план за 2020 г.

                                                                                                          

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, ДГС Казанлък.

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                       (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 21/04/2020 г.