РЕШЕНИЕ
№ 149
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 15.04.2020 г., Протокол № 8


Относно: ОС_400/08.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за изработване на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - "Реконструкция на общински път SZR2070 и изграждане на велосипедна алея от гр. Казанлък до яз. Копринка". Одобряване на Заданието.


Мотиви: Кметът докладва пред общинските съветници, че във връзка с инвестиционното намерение на Община Казанлък за реконструкция на общински път SZR2070 и изграждане на велосипедна алея от гр. Казанлък до яз. Копринка, е необходимо да се изработи ПУП - парцеларен план с териториален обхват - поземлени имоти с идентификатори 35167.21.105, 35167.52.235,       35167.49.234, 35167.48.100, 35167.307.83, 35167.21.227, 35167.21.601, 35167.47.226 и 35167.49.228 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Казанлък и 38563.121.116, 38563.28.342, 38563.120.488, 38563.120.96, 38563.120.399, 38563.157.198, 38563.20.339, 38563.28.114, 38563.28.529, 38563.28.562, 38563.28.343, 38563.28.101, 38563.28.70, 38563.28.271, 38563.156.1, 38563.157.1, 38563.159.523, 38563.159.1,     38563.155.15, 38563.155.14,       38563.155.16, 38563.155.17, 38563.155.18, 38563.155.19, 38563.155.20, 38563.155.6, 38563.21.1, 38563.159.519 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Копринка, община Казанлък.

Проектното трасе ще започне на 20м след разклонението с първокласен път I-5 и ще продължи на запад в прав участък до Т-образно кръстовище с път SZR1066.

На път SZR2070 е развито и кръстовище за с. Копринка на км 1+590. Кръстовището е решено като кръстовище без допълнителни ленти за завиващите МПС от главното направление.

На км 1+255 в ляво има отклонение по бетонов път (бивша газстанция). Кръстовището също е решено като кръстовище I тип - без допълнителни ленти за завиващите МПС от главното направление. Към път SZR2070 се включват и 6 бр. селскостопански пътища без трайна настилка, които е предвидено да се асфалтират на разстояние от 5 до 20 м навътре.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо съгласието на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1,т.8 и  т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

РЕШИ:

 

1. Дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – „Реконструкция на общински път SZR2070 и изграждане на велосипедна алея от гр. Казанлък до яз. Копринка“, засягащ поземлени имоти: (виж приложението):

2. Одобрява Заданието, съставено от Възложителя.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

Участвали в поименно гласуване 29 общински съветници, от които „За” 29.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 21/04/2020 г.