РЕШЕНИЕ
№ 150
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 15.04.2020 г., Протокол № 8

Относно: ОС_404/09.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публични търгове за отдаване под наем за срок от три години на столове за ученическо хранене в ОУ "Чудомир", ОУ "Кулата" и ОУ "Мати Болгария", гр. Казанлък, представляващи части от имоти - публична общинска собственост.


Мотиви: Кметът докладва пред Общински съвет, че с Решение №1159/26.09.2019 г., Общински съвет – Казанлък открива процедура по отдаване под наем чрез провеждане на публично оповестени конкурси по реда на Глава VI от Наредба №15 на 11 бр. общински обекти  - столове за ученическо хранене. Определени са критерии за оценка на предложенията и съпътстващите им тежести, както следва:

1. Месечен наем, не по-малко от началния месечен наем - 30%

2. Стойност на един купон, която не може да надвишава 3,00 лв. с ДДС – 50%

3. Инвестиции за оборудване на помещенията, в тч. маси, столове за хранене, посуда и др. - 10%

4. Срок на изпълнение по т.3 - 10%

Утвърдено е съдържание на конкурсната документация като в т.6 фигурира „Предложение на кандидата за инвестициите, свързани с оборудването на помещенията, в т.ч. маси и столове за хранене, посуда и др. изброени по вид, количество и стойност и срок за тяхното изпълнение. С решението е назначена комисия за провеждане на конкурсната процедура и е възложено на кмета на общината да извърши всички необходими действия по организацията  и провеждането на конкурса при спазване изискванията на Глава VI от Наредба №15 на ОбС – Казанлък.

В така откритата конкурсна процедура по отдаване под наем на столовете за ученическо хранене в ОУ „Чудомир“, ОУ „Мати Болгария“ и ОУ „Кулата“ са се явили двама кандидати. Въз основа на представени протоколи от работата на комисията, Кмета на община Казанлък издава Заповеди за спечелил участник, които другият кандидат обжалва пред Административен съд – Стара Загора.

С Решения №58/17.02.2020г., №69/24.02.2020г. и №74/24.02.2020год., Административен съд – Стара Загора отменя заповедите на Кмета на община Казанлък за спечелил участник в конкурсните процедури за отдаване под наем на столовете за ученическо хранене в ОУ „Чудомир“, ОУ „Кулата“ и ОУ „Мати Болгария“,  проведени в изпълнение на Решение №1159/26.09.2019г. на Общински съвет – Казанлък, като в мотивите си посочва, че в критериите за минимални и/или максимални допустими стойности по показателя време/срок за осъществяване на инвестициите в наетия обект трябва да бъдат предварително обявени в документацията, като според българското законодателство сроковете се броят в дни, седмици, месеци и години. Когато срокът се определя от участника в конкурса, той не може да бъде относително посочен отрязък от време, а трябва да има конкретни параметри, да бъде  обективен и да може да се реализира в съответствие с посочената оферта.

С оглед на това липсата на ясни условия за участие води до нарушаване на принципите на прозрачност и предвидимост в хода на административното производство, тъй като пречи на кандидатите да вземат решение за участие в конкурса и да подготвят документация, която да им обезпечи участието по предварително зададените правила.

Така изложените мотиви в Решенията на Административен съд – Стара Загора, сочат ясно неприложимост на зададения в Решение №1159/26.09.2019 г. на ОбС – Казанлък конкурсен  критерий за срок на изпълнение на инвестициите в обектите. Допълнителен анализ, извършен от Общинска Администрация показа, че инвестициите за оборудване по т.3 –маси, столове, посуда, както и ремонтите в самите обекти – столове за ученическо хранене, към момента на провеждане на конкурсите, вече са извършени.

Съгласно чл.14, ал.7 и ал.8 от Закона за общинската собственост свободни имоти или части от тях-публична общинска собственост могат да се отдават под наем за срок до  10 години  след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс след решение на общинския съвет, който определя и наемните цени.

Столовете за хранене в училищата представляват части от имоти – публична общинска собственост и с оглед спецификата на тяхното предназначение е необходимо ОбС да разгледа предложението ни за откриване на процедура за отдаване под наем за срок от три години, чрез провеждане на публични  търгове за следните имоти:

 • Общински обект: Стол за хранене в ОУ „Кулата“, гр. Казанлък, ул. „19-ти февруари“№3. Обекта е с обща площ от 70,88 кв.м.в т.ч./зала за хранене от 50 кв.м., коридор 6,98 кв.м. и разливна за храна с площ от 13,90 кв.м./ с начален месечен наем в размер на 91,00 лв. без ДДС, изчислен съгласно чл.66, ал.1, Х-то „За ползване на столове за хранене в учебните заведения“ и ал.2 и ал.3 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък, посочен в ГПУРИОС за 2020г. с позиция 56 от Приложение 8. За имота е съставен АПОС №380/2016г.
 • Общински обект: Стол за хранене в ОУ „Мати Болгария“, гр. Казанлък, ул. „Св.св. Кирил и Методий“. Обекта е с обща площ от 210 кв.м. в т.ч./зала за хранене 127 кв.м., коридор 24 кв.м., разливна за храна с площ от 47 кв.м. и санитарен възел 12 кв.м./ с начален месечен наем в размер на 219,00 лв. без ДДС, изчислен съгласно чл.66, ал.1, Х-то „За ползване на столове за хранене в учебните заведения“ и ал.2 и ал.3 от Наредба №15 на ОбС – Казанлък, посочен в ГПУРИОС за 2020г. с позиция 59 от Приложение 8. За имота е съставен АПОС №643/2019г.
 • Общински обект: Стол за хранене в ОУ „Чудомир“, гр. Казанлък, ул. „Старозагорска“№26. Обекта е с обща площ 234 кв.м. в т.ч. /зала за хранене от 164 кв.м. и разливна за храна с площ от  70 кв.м./ с начален месечен наем в размер на 260,00 лв. без ДДС изчислен съгласно чл.66, ал.1, Х-то „За ползване на столове за хранене в учебните заведения“ и ал.2 и ал.3 от Наредба №15 на ОбС –Казанлък, посочен в ГПУРИОС за 2020г. с позиция 57 от Приложение 8. За имота е съставен АПОС №448/2001г.
 • Съгласно чл.18, ал.1, т.1 – Казанлък имоти публична общинска собственост могат да се отдават под наем след провеждане на публичен търг, след решение на ОбС по реда на Глава Шест от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

  Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 8, чл.14, ал.7 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.18, ал.1, т.1, чл.20, ал.1, чл.80, т.1, чл. 81, ал. 1 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Казанлък, както и с оглед необходимостта от предоставяне на услуги в обектите по предназначение,

    

  Р Е Ш И:

   

  I. Отменя Решение №1159/26.09.2019 г. на Общински съвет – Казанлък.

   

  II. Прекратява откритите с Решение № 1159 взето на заседание на Общински съвет – Казанлък, проведено на 26.09.2019 г. , Протокол № 58 публично оповестени конкурси за отдаване под наем за срок от три години на Общински обект „Стол за хранене в ОУ „Кулата“, гр. Казанлък; Общински обект „Стол за хранене в ОУ „Мати Болгария“, гр. Казанлък и Общински обект „ Стол за хранене в ОУ „Чудомир“, гр. Казанлък“.

   

  III. Открива процедура за провеждане на публични търгове за отдаване под наем за срок от три години по реда на Глава VI от Наредба №15 на ОбС -Казанлък на следните общински обекти:

  1. Общински обект А: Стол за хранене в ОУ „Кулата“, гр. Казанлък, ул. „19-ти февруари“ №3. Обекта е с обща площ от 70,88 кв.м.в т.ч./зала за хранене от 50 кв.м., коридор 6,98 кв.м. и разливна за храна с площ от 13,90 кв.м./ с начален месечен наем в размер на 91,00 лв. без ДДС.

  2. Общински обект Б: Стол за хранене в ОУ „Мати Болгария“, гр. Казанлък, ул. „Св.Св. Кирил и Методий“. Обекта е с обща площ от 210 кв.м. в т.ч./зала за хранене 127 кв.м., коридор 24 кв.м., разливна за храна с площ от 47 кв.м. и санитарен възел 12 кв.м./ с начален месечен наем в размер на 219,00 лв. без ДДС.

  3. Общински обект В: Стол за хранене в ОУ „Чудомир“, гр. Казанлък, ул. „Старозагорска“ №26. Обекта е с обща площ 234 кв.м. в т.ч. /зала за хранене от 164 кв.м. и разливна за храна с площ от  70 кв.м./ с начален месечен наем в размер на 260,00 лв. без ДДС.

   

  IV. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на публичните търгове при спазване изискванията на Глава VI от Наредба № 15 на Общински съвет – Казанлък, както и да сключи договори за наем със спечелилите участници, с Приложение № 1 към тях „Изисквания при приготвянето на храната за деца от 3 до 7 години и от 7 до 19 години“.

  Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

  Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

  Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

  Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

   

  Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

   

  Участвали в поименно гласуване 35 общински съветници, от които „За” 35.

   

  Вярно с оригинала!

  ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

  (Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)  Изтегли приложенията


  публ: 21/04/2020 г.