РЕШЕНИЕ
№ 151
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 15.04.2020 г., Протокол № 8

Относно: ОС_390/06.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба № 15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени за продажба на 4 броя гаражни клетки, находящи се в гр. Шипка, ул. "Стефан Орешков" № 27, общ. Казанлък.


Мотиви: Кметът докладва пред общинските съветници, че в Приложение № 2, Таблица „От продажба на ДМА, в т.ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС) на община Казанлък за 2020 г., приета с Решение № 10/19.12.2019 г. на ОбС-Казанлък, са включени:

Под номер 6: Гаражна клетка №1 (едно) с обща площ 23.20 (двадесет и три цяло и двадесет) кв.м, на първи-партерен етаж на четириетажна секция на масивна жилищна сграда в УПИ I-759 (първи за седемстотин петдесет и девет) по действащ ПУП, одобрен със Заповед №1543/21.07.2014 г. и кадастрален план одобрен със Заповед № 190/1989 г., ведно с 0.83% (нула цяло осемдесет и три %), представляващи 1.49 (едно цяло четиридесет и девет) кв.м ид. части от общите части на сградата и правото на строеж. Адрес: ул. „Стефан Орешков“ №27, гр. Шипка, общ. Казанлък. Съседи: изток-гараж №2, север-избени помещения на жилищната сграда. За имота има съставен АОС №873/03.08.2004 г. вписан в Служба по вписванията с вх. №4507/01.09.2004 г. акт 10 том 4, н.д. 2608.

За обекта са изготвени актуални данъчна и пазарна оценка, които са в размер, както следва: 870.50 лв. и 5 100 лв.

Под номер 7: Гаражна клетка №3 (три) с обща площ 18.00 (осемнадесет) кв.м, на първи-партерен етаж на четириетажна секция на масивна жилищна сграда в УПИ I-759 (първи за седемстотин петдесет и девет) по действащ ПУП, одобрен със Заповед №1543/21.07.2014 г. и кадастрален план одобрен със Заповед № 190/1989 г., ведно с 0.64% (нула цяло шестдесет и четири %), представляващи 1.15 (едно цяло и петнадесет) кв.м ид. части от общите части на сградата и правото на строеж. Адрес: ул. „Стефан Орешков“ №27, гр. Шипка, общ. Казанлък. Съседи: изток-помещение за смет, запад-гараж №2, север-избени помещения на жилищната сграда. За имота има съставен АОС №875/03.08.2004 г. вписан в Служба по вписванията с вх. №4509/01.09.2004 г. акт 12 том 4, н.д. 2610.

За обекта са изготвени актуални данъчна и пазарна оценка, които са в размер, както следва: 675.40 лв. и 3 950 лв.

Под номер 8: Гаражна клетка №4 (четири) с обща площ 28.22 (двадесет и осем цяло двадесет и два) кв.м, на първи-партерен етаж на четириетажна секция на масивна жилищна сграда в УПИ I-759 (първи за седемстотин петдесет и девет) по действащ ПУП, одобрен със Заповед №1543/21.07.2014 г. и кадастрален план одобрен със Заповед № 190/1989 г., ведно с 1.01% (едно цяло нула един %), представляващи 1.82 (едно цяло осемдесет и два) кв.м ид. части от общите части на сградата и правото на строеж. Адрес: ул. „Стефан Орешков“ №27, гр. Шипка, общ. Казанлък. Съседи: изток-гараж №5, запад-помещение за смет, север-избени помещения на жилищната сграда. За имота има съставен АОС №876/03.08.2004 г. вписан в Служба по вписванията с вх. №4510/01.09.2004 г. акт 13 том 4, н.д. 2611.

За обекта са изготвени актуални данъчна и пазарна оценка, които са в размер, както следва: 1 058.80 лв. и 6 200 лв.

Под номер 9: Гаражна клетка №5 (пет) с обща площ 23.20 (двадесет и три цяло и двадесет) кв.м, на първи-партерен етаж на четириетажна секция на масивна жилищна сграда в УПИ I-759 (първи за седемстотин петдесет и девет) по действащ ПУП, одобрен със Заповед №1543/21.07.2014 г. и кадастрален план одобрен със Заповед № 190/1989 г., ведно с 0.83% (нула цяло осемдесет и три %), представляващи 1.50 (едно цяло и петдесет) кв.м ид. части от общите части на сградата и правото на строеж. Адрес: ул. „Стефан Орешков“ №27, гр. Шипка, общ. Казанлък. Съседи: изток-гараж №6, север-избени помещения на жилищната сграда, запад-гараж №4. За имота има съставен АОС №877/03.08.2004 г. вписан в Служба по вписванията с вх. №4511/01.09.2004 г. акт 14 том 4, н.д. 2612.

За обекта са изготвени актуални данъчна и пазарна оценка, които са в размер, както следва: 870.50 лв. и 5 100 лв.

С оглед изпълнение на програмата, кмета счита за целесъобразно да бъдат организирани и проведени публични търгове за продажба на имотите, при начална тръжна цена, определена по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС. Предлага начална тръжна цена за всеки от имотите, съответстваща на изготвената актуална към  момента пазарна цена. 

В случай на успешно приключване на процедурите и сключване на договори за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 43 и чл. 81, ал. 1 и ал. 8 във вр. с чл. 80, т.4 от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък,

Р Е Ш И:

 

І. Да се извършат продажби чрез публични търгове по реда на Глава шеста от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на ОбС-Казанлък, на общински имоти, както следва:

1. Гаражна клетка №1 (едно) с обща площ 23.20 (двадесет и три цяло и двадесет) кв.м, на първи-партерен етаж на четириетажна секция на масивна жилищна сграда в УПИ I-759 (първи за седемстотин петдесет и девет) по действащ ПУП, одобрен със Заповед №1543/21.07.2014 г. и кадастрален план одобрен със Заповед № 190/1989 г., ведно с 0.83% (нула цяло осемдесет и три %), представляващи 1.49 (едно цяло четиридесет и девет) кв.м ид. части от общите части на сградата и правото на строеж. Адрес: ул. „Стефан Орешков“ №27, гр. Шипка, общ. Казанлък. Съседи: изток-гараж №2, север-избени помещения на жилищната сграда. За имота има съставен АОС №873/03.08.2004 г. вписан в Служба по вписванията с вх. №4507/01.09.2004 г. акт 10 том 4, н.д. 2608.

Начална тръжна цена: 5 100 (пет хиляди и сто) лв. без ДДС.

2. Гаражна клетка №3 (три) с обща площ 18.00 (осемнадесет) кв.м, на първи-партерен етаж на четириетажна секция на масивна жилищна сграда в УПИ I-759 (първи за седемстотин петдесет и девет) по действащ ПУП, одобрен със Заповед №1543/21.07.2014 г. и кадастрален план одобрен със Заповед № 190/1989 г., ведно с 0.64% (нула цяло шестдесет и четири %), представляващи 1.15 (едно цяло и петнадесет) кв.м ид. части от общите части на сградата и правото на строеж. Адрес: ул. „Стефан Орешков“ №27, гр. Шипка, общ. Казанлък. Съседи: изток-помещение за смет, запад-гараж №2, север-избени помещения на жилищната сграда. За имота има съставен АОС №875/03.08.2004 г. вписан в Служба по вписванията с вх. №4509/01.09.2004 г. акт 12 том 4, н.д. 2610.

Начална тръжна цена 3 950 (три хиляди деветстотин и петдесет) лв. без ДДС.

3. Гаражна клетка №4 (четири) с обща площ 28.22 (двадесет и осем цяло двадесет и два) кв.м, на първи-партерен етаж на четириетажна секция на масивна жилищна сграда в УПИ I-759 (първи за седемстотин петдесет и девет) по действащ ПУП, одобрен със Заповед №1543/21.07.2014 г. и кадастрален план одобрен със Заповед № 190/1989 г., ведно с 1.01% (едно цяло нула един %), представляващи 1.82 (едно цяло осемдесет и два) кв.м ид. части от общите части на сградата и правото на строеж. Адрес: ул. „Стефан Орешков“ №27, гр. Шипка, общ. Казанлък. Съседи: изток-гараж №5, запад-помещение за смет, север-избени помещения на жилищната сграда. За имота има съставен АОС №876/03.08.2004 г. вписан в Служба по вписванията с вх. №4510/01.09.2004 г. акт 13 том 4, н.д. 2611.

Начална тръжна цена: 6 200 (шест хиляди и двеста) лв. без ДДС.

4. Гаражна клетка №5 (пет) с обща площ 23.20 (двадесет и три цяло и двадесет) кв.м, на първи-партерен етаж на четириетажна секция на масивна жилищна сграда в УПИ I-759 (първи за седемстотин петдесет и девет) по действащ ПУП, одобрен със Заповед №1543/21.07.2014 г. и кадастрален план одобрен със Заповед № 190/1989 г., ведно с 0.83% (нула цяло осемдесет и три %), представляващи 1.50 (едно цяло и петдесет) кв.м ид. части от общите части на сградата и правото на строеж. Адрес: ул. „Стефан Орешков“ №27, гр. Шипка, общ. Казанлък. Съседи: изток-гараж №6, север-избени помещения на жилищната сграда, запад-гараж №4. За имота има съставен АОС №877/03.08.2004 г. вписан в Служба по вписванията с вх. №4511/01.09.2004 г. акт 14 том 4, н.д. 2612.

Начална тръжна цена: 5 100 (пет хиляди и сто) лв. без ДДС.

 

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичните търгове за продажба на имотите по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата им.

                                                                                                          

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

Участвали в поименно гласуване 34 общински съветници, от които „За” 31.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 21/04/2020 г.