РЕШЕНИЕ
№ 152
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 15.04.2020 г., Протокол № 8


Относно: ОС_392/07.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост, за продажба на земя с площ 454 кв.м., УПИ XXXIX-643, кв. 72, с. Копринка  в размер на 3230 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът докладва пред Общински съвет, че в Общинска администрация e постъпило Заявление с вх. № 94-А-565-1 от 02.03.2020 г. за закупуване на земя, частна общинска собственост от собственика на законно построена върху нея сграда, построена при условията на отстъпено право на строеж.  Заявлението е подадено от  Алекси Иванов Димитров, собственик на жилищната сграда, съгласно Нотариален акт №9, т. I, Дело № 951/1998г., построена в Урегулиран поземлен имот ХХХIХ-643 в кв. 72 на с. Копринка, с площ 454 кв. м,  съгласно ПУП-ПР, одобрен със Заповед № 68/28.03.1983 г., при граници: север – УПИ XL-817; изток – УПИ VIII-819; юг - УПИ XXXVIII-820 и запад -  улица. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 3830 от 23.03.2020 г., вписан в Служба по вписванията, гр. Казанлък с дв. №1511, вх. № 1511/25.03.2020 г., акт №14, том 6, н. д. №1086.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2020 г., приета с Решение №10/19.12.2019 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани за придобиване на земя от собствениците на законно построени сгради върху нея. Преписката се изготвя на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда и чл. 44, ал. 3 от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет-Казанлък.

Данъчната оценка на  земята е 2 147,40 лв., съгласно Удостоверение № 7404051795 от 11.03.2020 г. на Дирекция „Местни приходи”. Изготвената пазарна оценка  с вх. № 94-А-565-1'4 от 06.04.2020 г. от  оценител по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС  е  3 230,00 лв., без ДДС.  

 

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9 и  чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 44 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък,

  

Р Е Ш И:

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2020 г., приета с Решение №10/19.12.2019 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение № 6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№ 3830 от 23.03.2020 г.

Алекси Димитров

3 230,00

Отстъпено право на строеж

УПИ ХХХIХ-643 с площ 454 кв. м в кв. 72 на с. Копринка

 

2. Определя пазарна цена в размер на 3 230,00 (три хиляди двеста и тридесет) лева, без ДДС, за продажба на земя с площ 454 (четиристотин петдесет и четири) кв. м, представляваща Урегулиран поземлен имот ХХХIХ-643 (тридесет и девети за шестстотин четиридесет и три) в кв. 72 (седемдесет и втори) по действащ Подробен устройствен план на с. Копринка, одобрен със Заповед № 68/28.03.1983 г., при граници: север – УПИ XL-817; изток – УПИ VIII-819; юг - УПИ XXXVIII-820 и запад -  улица.

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор за продажба на имота по т. 2 със заявителя, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя.

                                                                                                          

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Алекси Иванов Димитров, с адрес: ул. „Бузлуджа“ № 29, с. Копринка.  

 

Участвали в поименно гласуване 33 общински съветници, от които „За” 32.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 21/04/2020 г.