РЕШЕНИЕ
№ 153
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 15.04.2020 г., Протокол № 8

Относно: ОС_394/07.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.501.8760, с площ 510 кв.м., находящи се в кв. 2, гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 20 900 лв. без ДДС.


Мотиви: Кметът докладва пред общинските съветници, че в Приложение № 3, Таблицата „От продажба на земеделска земя, в т.ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС) на община Казанлък за 2020 г., приета с Решение № 10/19.12.2020 г. на ОбС-Казанлък е включен:

Под номер 7: Поземлен имот с идентификатор 35167.501.8760 (три пет едно шест седем точка пет нула едно точка осем седем шест нула) с площ 510 (петстотин и десет) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване; Граници: Поземлени имоти с идентификатор: север - 35167.501.309; изток - 35167.501.356; юг -  35167.501.308 и запад – 35167.501.8759.

По Подробен устройствен план, одобрен със Заповед № 429/04.05.2010 г. на Кмета на Община Казанлък за имота е отреден Урегулиран поземлен имот (УПИ) IX-8760 „За ЖС“ с площ 510 кв. м в  кв. 2 на гр. Казанлък.

За имота има съставен АЧОС №3656/21.02.2019 г., вписан в Служба по вписванията с вх. №1049/25.02.2019 г., акт 116, т. 4, н.д. 760.

За имота са изготвени актуални данъчна и пазарна оценки, които са в размер 10 212,80 лв. и 20 900 лв.

С оглед изпълнение на програмата, кмета счита за целесъобразно да бъде организиран и проведен публичен търг за продажба на имота, при начална тръжна цена, определена по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС. Предлага начална тръжна цена, съответстваща на изготвената актуална към  момента пазарна цена. 

В случай на успешно приключване на процедурата и сключване на договор за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 43 и чл. 81, ал. 1 и ал. 8 вр. с чл. 80, т. 4 от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък,

  

Р Е Ш И:

 

І. Да се извърши продажба чрез публичен търг по реда на Глава шеста от Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на ОбС-Казанлък, на общински имот, както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 35167.501.8760 (три пет едно шест седем точка пет нула едно точка осем седем шест нула) с площ 510 (петстотин и десет) кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване; Граници: Поземлени имоти с идентификатор: север - 35167.501.309; изток - 35167.501.356; юг -  35167.501.308 и запад – 35167.501.8759.

Начална тръжна цена: 20 900  (двадесет хиляди и деветстотин) лв. без ДДС.

 

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публичните търгове за продажба на имотите по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата им.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в поименно гласуване 35 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 21/04/2020 г.