РЕШЕНИЕ
№ 154
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 15.04.2020 г., Протокол № 8


Относно: ОС_395/07.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал. 8 от Наредба № 15 на ОбС на Поземлени имоти с идентификатори 35167.501.539 и 35167.501.540, находящи се в кв. 284, гр. Казанлък и определяне на начални тръжни цени.


Мотиви: Кметът докладва пред общинските съветници, че под номер 1 в Приложение № 3 „От продажба на земя в т. ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС), на община Казанлък за 2020 г., приета с Решение № 10/19.12.2019 г., e включен Поземлен имот с идентификатор 35167.501.539 (три пет едно шест седем точка пет нула едно точка пет три девет), с обща площ 340 (триста и четиридесет) кв.м, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015г. на ИД на АГКК. Адрес: кв. 284, гр. Казанлък. При съседи: 35167.501.540, 35167.501.531, 35167.501.476, 35167.501.23. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване. По подробен устройствен план, одобрен със Заповед № 841/23.04.2014 г. на кмета на община Казанлък, представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) V-42 в кв. 284. За имота е съставен Акт за общинска собственост (AОС) № 3262/14.04.2016г., вписан в Служба по вписванията под № 3645/14.05.2016 г., Акт 20, т. 12, н.д. 2333.

За имота са изготвени актуални данъчна и пазарна оценки и те са в размер, съответно 6 808,50 лв. и 15 650  лв.

Под номер 2 в Приложение № 3 „От продажба на земя в т. ч.“ към Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост (ГПУРИОС), на община Казанлък за 2020 г., приета с Решение № 10/19.12.2019 г., e включен Поземлен имот с идентификатор 35167.501.540 (три пет едно шест седем точка пет нула едно точка пет четири нула), с обща площ 414 (четиристотин и четиринадесет) кв.м., по Кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015г. на ИД на АГКК. Адрес: кв. 284, гр. Казанлък. При съседи: 35167.501.541, 35167.501.531, 35167.501.476, 35167.501.539. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване. По подробен устройствен план, одобрен със Заповед № 841/2014 г. на кмета на община Казанлък, представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-41 в кв. 284. За имота е съставен Акт за общинска собственост (AОС) №3263/14.04.2016 г., вписан в Служба по вписванията под    № 3646/14.05.2016 г., Акт 21, т. 12, н.д. 2334.

За имота са изготвени актуални данъчна и пазарна оценки и те са в размер, съответно 8 104,10 лв. и 19 050 лв.

С оглед изпълнение на програмата, кмета счита за целесъобразно да бъде организиран и проведен публичен търг за продажба на имотите, при начална тръжна цена, определена по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС. Предлага начална тръжна цена, съответстваща на изготвената актуална към  момента пазарна цена. 

В случай на успешно приключване на процедурата и сключване на договор за продажба, паричните постъпления постъпват в приход на бюджета на Община Казанлък.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 43 и чл. 81, ал. 1 и ал. 8 вр. с чл. 80, т. 4 от Наредба № 15 на ОбС - Казанлък,

  

Р Е Ш И:

 

I. Да се извърши продажба чрез публичен търг по реда на глава шеста от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на ОбС-Казанлък, на общински имоти:

1. Поземлен имот с идентификатор 35167.501.539 (три пет едно шест седем точка пет нула едно точка пет три девет), с обща площ 340 (триста и четиридесет) кв.м, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015г. на ИД на АГКК. Адрес: кв. 284, гр. Казанлък. При съседи: 35167.501.540, 35167.501.531, 35167.501.476, 35167.501.23. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване. По подробен устройствен план, одобрен със Заповед № 841/23.04.2014 г. на кмета на община Казанлък, представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) V-42 в кв. 284.

Начална тръжна цена:  15 650  (петнадесет хиляди шестстотин и петдесет) лв. без ДДС, като всички разходи за такси, данъци и др. са за сметка на спечелилия търга.

 

2. Поземлен имот с идентификатор 35167.501.540 (три пет едно шест седем точка пет нула едно точка пет четири нула), с обща площ 414 (четиристотин и четиринадесет) кв.м., по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-88/26.11.2015г. на ИД на АГКК. Адрес: кв. 284, гр. Казанлък. При съседи: 35167.501.541, 35167.501.531, 35167.501.476, 35167.501.539. Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За друг вид застрояване. По подробен устройствен план, одобрен със Заповед № 841/2014 г. на кмета на община Казанлък, представлява Урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-41 в кв. 284.

Начална тръжна цена:  19 050  (деветнадесет хиляди и петдесет) лв. без ДДС, като всички разходи за такси, данъци и др. са за сметка на спечелилия търга.

 

II. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да организира провеждане на публични търгове за продажба на имоти по т. I. и да извърши всички последващи правни и фактически действия във връзка с продажбата им.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък.  

 

Участвали в поименно гласуване 35 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 21/04/2020 г.