РЕШЕНИЕ
№ 155
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 15.04.2020 г., Протокол № 8


Относно: ОС_391/07.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот, общинска собственост, за продажба на земя с площ 870 кв. м., УПИ III-307, кв. 30, гр. Шипка  в размер на 10 900 лв. без ДДС на Богдан Киров.


Мотиви: Кметът докладва пред общинските съветници, че в общинска администрация e постъпило Заявление с вх. № 94-Б-1116-1 от 07.02.2020 г. за закупуване на земя, частна общинска собственост от собственика на законно построена върху нея сграда, построена при условията на отстъпено право на строеж. Заявлението е подадено от Богдан Киров, собственик на жилищната сграда, съгласно Нотариален акт № 24, т. I, рег. № 377, дело №20/2020 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. 270, вх. рег. № 270/21.01.2020 г., акт № 160, т. I, дело № 171, построена в Урегулиран поземлен имот III-307 в кв. 30 на гр. Шипка, с площ 870 кв. м,  съгласно ПУП, одобрен със Заповед №190/1989 г., при граници: северозапад, североизток и изток – край на урбанизирана територия и югозапад – тупик. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост № 3831 от 27.03.2020 г., вписан в Служба по вписванията, гр. Казанлък с дв. вх. рег. № 1606, вх. рег. № 1606/ 01.04.2020 г., акт № 94, том 6, н. д. №1169.

В Приложение № 6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2020 г., приета с Решение №10/19.12.2019 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани за придобиване на земя от собствениците на законно построени сгради върху нея. Преписката се изготвя на основание чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда и чл. 44, ал. 3 от Наредба № 15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет - Казанлък.

Данъчната оценка на земята е 6 842,60 лв., съгласно Удостоверение № 7404051854 от 17.03.2020 г. на Дирекция „Местни приходи”. Изготвената пазарна оценка с вх. № 94-Б-1116-1#2 от 06.04.2020 г. от  оценител по реда на чл. 22, ал. 3 от ЗОС  е  10 900,00 лв., без ДДС.  

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС, за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинския имот.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 44 от Наредба №15 на ОбС-Казанлък,

  

 

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2020 г., приета с Решение №10/19.12.2019 г. на Общински съвет-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия (фирма)

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№ 3831 от 27.03.2020 г.

Богдан Киров

10 900,00

Отстъпено право на строеж

УПИ III-307 с площ 870 кв. м в кв. 30 на гр. Шипка

 

2. Определя пазарна цена в размер на 10 900,00 (десет хиляди и деветстотин) лева, без ДДС, за продажба на земя с площ 870 (осемстотин и седемдесет) кв. м, представляваща Урегулиран поземлен имот III-307 (трети за триста и седем) в кв. 30 (тридесети) по действащ Подробен устройствен план на гр. Шипка, одобрен със Заповед №190/1989 г., при граници: северозапад, североизток и изток – край на урбанизирана територия и югозапад – тупик.

 

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор за продажба на имота по т. 2 със заявителите, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Богдан Киров.

 

Участвали в поименно гласуване 35 общински съветници, от които „За” 33.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 21/04/2020 г.