РЕШЕНИЕ
№ 156
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 15.04.2020 г., Протокол № 8


Относно: ОС_378/27.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имоти, общинска собственост: Проектен имот с идентификатор 35167.504.9180 с площ 2 кв.м, за сумата от 400,00 лв. без ДДС по КККР на гр. Казанлък и Проектен имот с идентификатор 35167.504.9179 с площ 8 кв. м, за сумата от 1 600,00 лв. без ДДС по КККР на гр. Казанлък.


Мотиви: Кметът докладва пред общинските съветници, че в Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. № 94-00-7/03.02.2020 г. от Лина Ковачева и Христо Киров за доброволно прилагане на действащ Подробен устройствен план на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №148/20.09.2019 г. на кмета на Община Казанлък за Урегулиран поземлен имот (УПИ) VII-1338 в кв. 136 в гр. Казанлък и закупуване на общинските части от имота. Заявителите притежават по ½ идеална част от УПИ VII-1338 в кв. 136 на гр. Казанлък, съгласно Нотариален акт №38, т. 10, н. д. 2430/ 16.06.2017 г. и Нотариален акт №124, т. 7 д. 2458/ 1997 г. УПИ VII-1338 в кв. 136 на гр. Казанлък представлява Поземлен имот с идентификатор 35167.504.1338 с площ 525 кв. м по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/ 26.11.2015 г. на ИД на АГКК. Изготвени са:

- Скица-проект №15-83538/28.01.2020 г. за Проектен имот с идентификатор 35167.504.9180 с площ 2 кв. м, при съседи: Проектни имоти с идентификатори - 35167.504.633 и 35167.504.1338 и Поземлен имот с идентификатор – 35167.504.1337, като изменя кадастралната карта за територията на поземлените имоти, като отнема площ: 2 кв. м от Поземлен имот с идентификатор 35167.504.633. Проектен имот с идентификатор 35167.504.9180 с площ 2 кв. м се придава към Поземлен имот с идентификатор 35167.504.1338 и

- Скица-проект №15-83510/28.01.2020 г. за Проектен имот с идентификатор 35167.504.9179 с площ 8 кв. м, при съседи: Проектни имоти с идентификатори - 35167.504.633, 35167.504.8710 и 35167.504.1338, като изменя Кадастралната карта за територията на поземлените имоти, като отнема площ: 3 кв. м от Поземлен имот с идентификатор 35167.504.8710 и 5 кв. м от Поземлен имот с идентификатор 35167.504.633.  Проектен имот с идентификатор 35167.504.9179 с площ 8 кв. м се придава към Поземлен имот с идентификатор 35167.504.1338.

Община Казанлък притежава:

- Проектен имот с идентификатор 35167.504.9180 с площ 2 кв. м, при съседи: Проектни имоти с идентификатори: 35167.504.633 и 35167.504.1338 и Поземлен имот с идентификатор: 35167.504.1337, представляващ незастроена земя - реална част, придаваема към Поземлен имот с идентификатор 35167.504.1338 по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/ 26.11.2015 г. на ИД на АГКК; Адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100, Трайно предназначение на територията: урбанизирана. За имота е съставен АЧОС №3815 от 27.02.2020 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. №1338, вх. рег. №1338/13.03.2020 г.; н. акт 89, т. 5, н. д. 943.

По действащ ПУП на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №148/20.09.2019 г. на кмета, имотът представлява незастроена земя (реална част), придаваема към УПИ VII-1338 в кв. 136 и

- Проектен имот с идентификатор 35167.504.9179 с площ 8 кв. м, при съседи: Проектни имоти с идентификатори: 35167.504.633 и 35167.504.1338 и 35167.504.8710, представляващ незастроена земя - реална част, придаваема към Поземлен имот с идентификатор 35167.504.1338 по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/ 26.11.2015 г. на ИД на АГКК; Адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100, Трайно предназначение на територията: урбанизирана.  За имота е съставен АЧОС №3814 от 24.02.2020 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. №1122, вх. рег. №1122/ 04.03.2020 г.; акт 151, т. 4, н. д. 797. По действащ ПУП на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №148/20.09.2019 г. на кмета, имотът представлява незастроена земя (реална част), придаваема към УПИ VII-1338 в кв. 136.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на граждани, на придаваеми по регулация общински земи. Преписката за прехвърляне на собственост на общински имот при прилагане на действащ подробен устройствен план  се изготвя на основание чл. 35, ал. 4, т. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) във връзка с  §22, ал. 1, т. 1, б.„б“  от Закона за устройство на територията (ЗУТ), по реда и чл. 46, ал. 9 от Наредба №15 на Общински съвет-Казанлък.

Данъчната оценка на общинската земя по АЧОС №3815 от 27.02.2020 г. с площ 2 кв. м е 63,00 лева, съгласно Удостоверение за ДО №7404051267/18.02.2020 г. на Дирекция „Местни приходи“, а пазарната оценка с вх. №9 4-00-7#2/23.03.2020 г. е на стойност 400,00 лева.

Данъчната оценка на общинската земя по АЧОС №3814 от 24.02.2020 г. с площ 8 кв. м е 252,00 лева, съгласно Удостоверение за ДО № 7404051266/18.02.2020 г. на Дирекция „Местни приходи“, а пазарната оценка с вх. №94-00-7#2/23.03.2020 г. е на стойност 1600,00 лева.

Съгласно чл. 41, ал. 2 от ЗОС за да бъде извършена  разпоредителната сделка е необходимо  Общински съвет-Казанлък да определи пазарната цена на общинските имоти,

 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 9, чл. 35, ал. 4, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с  чл. 15, ал. 5 и §22 ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗУТ,

  

Р Е Ш И:

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на община Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

 

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход

(лева)

Предназначение

Описание на имота

3815/2020 г.

Лина Ковачева

Христо Киров

400,00

Жилищно строителство

Земя-площ 2 кв. м в УПИ VII-1338 в кв. 136 на гр. Казанлък

3814/2020 г.

Лина Ковачева

Христо Киров

1600,00

Жилищно строителство

Земя-площ 8 кв. м в

УПИ VII-1338 в кв. 136 на гр. Казанлък

2. Определя пазарна цена от 400,00 (четиристотин) лева, без ДДС, за прехвърляне собствеността на следния имот, частна общинска собственост: Проектен имот с идентификатор 35167.504.9180 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка девет едно осем нула) с площ 2 (два) кв. м, при съседи: Проектни имоти с идентификатори: 35167.504.633 и 35167.504.1338 и Поземлен имот с идентификатор: 35167.504.1337, представляващ незастроена земя - реална част, придаваема към Поземлен имот с идентификатор 35167.504.1338 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка едно три три осем) по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК; Адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100, Трайно предназначение на територията: урбанизирана.  По действащ ПУП на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №148/20.09.2019 г. на кмета, имотът представлява незастроена земя (реална част), придаваема към УПИ VII-1338 (седми за хиляда триста тридесет и осем) в кв. 136 (сто тридесет и шести) целия с площ 535 (петстотин тридесет и пети) кв. м.

3. Определя пазарна цена от 1600,00 (хиляда и шестстотин) лева, без ДДС, за прехвърляне собствеността на следния имот, частна общинска собственост: Проектен имот с идентификатор 35167.504.9179 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка девет едно седем девет) с площ 8 (осем) кв. м, при съседи: Проектни имоти с идентификатори: 35167.504.633 и 35167.504.1338 и 35167.504.8710, представляващ незастроена земя - реална част, придаваема към Поземлен имот с идентификатор 35167.504.1338 (три пет едно шест седем точка пет нула четири точка едно три три осем) по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/ 26.11.2015 г. на ИД на АГКК; Адрес: гр. Казанлък, п. к. 6100, Трайно предназначение на територията: урбанизирана. По действащ ПУП на гр. Казанлък, одобрен със Заповед №148/ 20.09.2019 г. на кмета, имотът представлява незастроена земя (реална част), придаваема към УПИ VII-1338 (седми за хиляда триста тридесет и осем) в кв. 136 (сто тридесет и шести) целия с площ 535 (петстотин тридесет и пет) кв. м.

4. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор със заявителите, за прехвърляне собствеността на общинските имоти по т. 2 и т. 3 от настоящото решение, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за тяхна сметка.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Лина Ковачева и Христо Киров, с пълномощник - арх. Генов.

Участвали в поименно гласуване 33 общински съветници, от които „За” 31 .

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 21/04/2020 г.