РЕШЕНИЕ
№ 157
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 15.04.2020 г., Протокол № 8

Относно: ОС_393/07.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно издаване на разрешително за ползване на воден обект - "Микроязовир Бончово кладенче-юг" за срок от 20 години на фирма "Вертекс" ЕООД.


Мотиви: Кметът докладва, че на основание чл. 52, ал. 1, т. 3, буква „б” от Закона за водите - Кметът на общината, след решение на Общинския съвет, издава разрешително за ползване на водни обекти  – публична общинска собственост.

До Кмета на община Казанлък е подадено Заявление с вх. № 68-1884-2/06.02.2020 г. от фирма „Вертекс“ ЕООД  на основание чл. 46, ал. 1 и чл. 60, ал. 1 от Закона за водите за издаване на разрешително за ползване на воден обект – микроязовир „Бончово кладенче- юг“ – публична общинска собственост, представляващ имот с идентификатор 40292.101.106, стар № 000007 с начин на трайно ползване „Водоем“, намиращ се в землището на гр. Крън, ЕКАТТЕ 40292, Община Казанлък, Област Стара Загора. Водоползването е с цел спортен риболов и рибовъдство. Фирма „Вертекс“ ЕООД има сключен Договор за концесия № Д04-98/07.10.2016 г. с Община Казанлък, с който на фирмата се предоставя правото на експлоатация на  водния обект за срок от 25 години от датата на подписването му.      

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.2 и чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във вр. с чл. 46, ал. 1, т. 2, чл. 50, ал. 1, предл. второ и ал. 3, т. 1 и във връзка с чл. 52, ал. 1, т. 3, буква „б” и чл. 57, ал. 1, т. 3 от Закона за водите,

Р Е Ш И:

 

Дава съгласие за издаване на разрешително за ползване на воден обект – „Микроязовир Бончово кладенче - юг“ – публична общинска собственост, представляващ имот с идентификатор 40292.101.106, стар № 000007,  намиращ се в землището на гр. Крън, ЕКАТТЕ 40292, Община Казанлък, Област Стара Загора, на фирма „Вертекс“ ЕООД. 

Срок на разрешителното - 20  години от датата на издаването му.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, „Вертекс“ ЕООД – заявител.

 

Участвали в гласуването 36 общински съветници, от които „За” 33.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 21/04/2020 г.