РЕШЕНИЕ
№ 158
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 15.04.2020 г., Протокол № 8


Относно: ОС_382/30.03.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП – план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за новообразувани Поземлени имоти (от ПИ с идентификатор 27499.19.19) с проектни идентификатори както следва:


ПИ с идентификатор 27499.19.33, с площ от  0,502 дка, ПИ с идентификатор 27499.19.34, с площ от  0,491 дка, ПИ с идентификатор 27499.19.35, с площ от  0,530 дка, ПИ с идентификатор 27499.19.36, с площ от  0,531 дка – с НТП "Ниско застрояване (до 10 м)", местност "Каделкова чешма" по КККР на с. Енина, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За жилищни нужди"; 2. Одобряване на Заданието, съставено от Възложителя. С писмо вх. № ОС-402/09.04.2020 г. вносителят, прави корекции в мотивите, в проекта за решение на доклада и в приложеното към преписката заявление - по становище на юриста на ОбС.

 

Мотиви: Кметът докладва пред общинските съветници, че в Общинска администрация е постъпило Заявление с вх. № 168-3190-2/14.02.2020 г. от – Недялка Генчева, в качеството на пълномощник на Стоян Желев, управител на „ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ КАЗАНЛЪК“ ЕООД,  ЕИК 123727369, с искане за издаване на разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – План и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за новообразувани поземлени имоти от ПИ с идентификатор 27499.19.19 с площ от 2054 кв.м - НТП “Ниско застрояване (до 10 м)”, местност „Каделкова чешма“ по КККР на с. Енина, одобрени със Заповед РД-18-97 от 30.12.2009 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 27499, община Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване  на новообразуваните имоти в „За жилищни нужди“.

Новообразуваните имоти са с проектни идентификатори както следва:

- ПИ с идентификатор 27499.19.33 с площ от 0,502 дка и съседни ПИ с идентификатори 27499.19.36, 27499.19.34, 27499.19.18;

- ПИ с идентификатор 27499.19.34 с площ от  0,491 дка и съседни ПИ с идентификатори 27499.19.33, 27499.19.35, 27499.19.20;

- ПИ с идентификатор 27499.19.35 с площ от  0,530 дка и съседни ПИ с идентификатори 27499.19.36, 27499.19.34, 27499.19.21;

- ПИ с идентификатор 27499.19.36 с площ от  0,531 дка и съседни ПИ с идентификатори 27499.19.35, 27499.19.33, 27499.19.22.

Инвестиционното намерение на възложителя е да потвърди предназначението  и начина на трайно ползване на поземлените имоти в „За жилищни нужди“ и изготвяне на нов парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, поради изтичане на преклузивния срок по § 27, ал.3, т.2 от ПЗР към ЗИДЗОЗЗ (изм. – ДВ, бр.22 от 2012 г., в сила от 24.05.2011 г.) на действащ ПУП – одобрен с Решение № 635 – взето на заседание на ОбС – Казанлък, проведено на 30.05.2013 г.

От Общия устройствен план на Община Казанлък е видно, че имота попада в Жилищна зона с преобладаващо средноетажно застрояване (Жм), като предложението не противоречи на предвижданията на плана.

Проектните показатели за свободното застрояване в зона Жм са: до 10 м височина кота корниз, плътност на застрояване до 60%, коефициент на интензивност 1,2 и 40% минимална площ за озеленяване.

Заданието за изработване на ПУП е съгласувано с РИОСВ–Стара Загора с предоставено Писмо № КОС-01-1328/22.04.2019 г., като за инвестиционното предложение не е необходимо мотивирано решение за преценка необходимостта от ОВОС или решение по оценка на въздействието върху околната среда.

Транспортният достъп до поземления имот би могъл да се осъществи от изток-югоизток, през съществуващ полски път с идентификатор № 27499.20.125 /общинска публична собственост/ или от запад-северозапад, през съществуващ полски път с идентификатор № 27499.18.122 /общинска публична собственост/ по КККР на с. Енина, одобрени със Заповед РД-18-97 от 30.12.2019 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 27499, община Казанлък.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо разрешението на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ,

  

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за новообразувани поземлени имоти от ПИ с идентификатор 27499.19.19 с площ от 2054 кв.м - НТП “Ниско застрояване (до 10 м)”, местност „Каделкова чешма“ по КККР на с. Енина, одобрени със Заповед РД-18-97 от 30.12.2009 г. на ИД на АГКК, ЕКАТТЕ: 27499, община Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване  на новообразуваните имоти в „За жилищни нужди“.

Новообразуваните имоти са с проектни идентификатори както следва:

- ПИ с идентификатор 27499.19.33 с площ от 0,502 дка и съседни ПИ с идентификатори 27499.19.36, 27499.19.34, 27499.19.18;

- ПИ с идентификатор 27499.19.34 с площ от  0,491 дка и съседни ПИ с идентификатори 27499.19.33, 27499.19.35, 27499.19.20;

- ПИ с идентификатор 27499.19.35 с площ от  0,530 дка и съседни ПИ с идентификатори 27499.19.36, 27499.19.34, 27499.19.21;

- ПИ с идентификатор 27499.19.36 с площ от  0,531 дка и съседни ПИ с идентификатори 27499.19.35, 27499.19.33, 27499.19.22.

 

2. Одобрява Заданието съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, “Електрообзавеждане Казанлък“ ЕООД в качеството си на заявител, представляван от Недялка Генчева, в качеството на пълномощник с адрес за кореспонденция - гр. Казанлък.

Участвали в гласуването 35 общински съветници, от които „За” 33.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 21/04/2020 г.