РЕШЕНИЕ
№ 159
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 15.04.2020 г., Протокол № 8


Относно: ОС_388/01.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за изработка на ПУП за поземлен имот с номер 70.19 - вид територия "земеделска", местност "Мочурето", с. Кънчево, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението на имота в "За вилно строителство".


Мотиви: Кметът докладва пред общинските съветници, че в общинска администрация е постъпило Заявление с вх.№ 194-М-5802-2/02.03.2020 г. от – Милен Топалов в качеството си на собственик на имота, с искане за издаване на разрешение за изработката на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот с планоснимачен номер 70.19– вид територия  “Земеделска”, местност „Мочурето“, по плана на новообразуваните имоти  на с. Кънчево, община Казанлък, с цел промяна предназначението на имота в „За вилно строителство“.

Инвестиционното намерение на възложителя, е да промени предназначението  на поземления имот, който към този момент е в земеделска територия, с НТП „Нива“. Предложеното предназначение е „За вилно строителство“. В имота е разположена сграда, с жилищно предназначение тип сезонна постройка, построена преди 1997 г., видно от приложените документи от Възложителя, като инвестиционното намерение е свързано, с желанието на собственика да пристрои и надстрои съществуващата сграда.

Съгласно Общия устройствен план на Община Казанлък е видно, че имота попада в Рекреационна зона за вилен отдих (ОВ). Проектните показатели за свободното застрояване в зона ОВ са: до 7 м височина (макс. кота било 10м), плътност на застрояване до 40%, коефициент на интензивност 0,8 и 50% минимална площ за озеленяване, като инвестиционното намерение отговаря на предвижданията на същия.

Транспортният достъп до поземления имот, ще се осъществи по съществуващ селскостопански път, представляващ поземлен имот с планоснимачен номер 70.9501 „Мочурето“, по плана на новообразуваните имоти  на с. Кънчево, община Казанлък.

Съгласно чл.124а, ал.1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо разрешението на Общински съвет.

Съгласно чл.124б, ал.1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ,

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с планоснимачен номер 70.19 – вид територия  “Земеделска”, НТП „Нива“, местност „Мочурето“, по плана на новообразуваните имоти  на с. Кънчево, община Казанлък, с цел промяна предназначението на имота в „За вилно строителство“.

 

2. Одобрява Заданието съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Милен Топалов в качеството на собственик на имота, респективно заявител  с адрес за кореспонденция - гр. Казанлък.

 

Участвали в гласуването 34 общински съветници, от които „За” 33.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 21/04/2020 г.