РЕШЕНИЕ
№ 160
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 15.04.2020 г., Протокол № 8


Относно: ОС_399/08.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за изработване на проект за ПУП за поземлен имот с планоснимачен номер 170.113 - вид територия "земеделска", местност "Светица", гр. Шипка, с цел промяна на предназначението на имота в "За вилно строителство". Одобряване на Заданието.


Мотиви: Кметът докладва пред Общински съвет, че в общинска администрация е постъпило Заявление с вх. № 194-И-3043-1/25.03.2020 г. от Иван Миланов в качеството си на собственик на имота, с искане за издаване на разрешение за изработката на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с планоснимачен номер 170.113 – вид територия “Земеделска”, местност „Светица“, по плана на новообразуваните имоти  на м. „Светица“ гр. Шипка, ЕКАТТЕ: 83199, община Казанлък, с цел промяна предназначението на имота в „За вилно строителство“.

Инвестиционното намерение на възложителя, е да промени предназначението  на поземления имот, който към този момент е в земеделска територия, с НТП „Нива /орна земя/“. Предложеното предназначение е „За вилно строителство“, с цел изграждане на вилна сграда в имота.

Съгласно Общия устройствен план на Община Казанлък е видно, че имота попада в Рекреационна зона за вилен отдих разновидност 2 (ОВ2). Проектните показатели за свободното застрояване в зона ОВ2 са: до 3.5 м височина (макс. кота било 6м), плътност на застрояване до 15%, коефициент на интензивност 0,3 и 80% минимална площ за озеленяване, като инвестиционното намерение отговаря на предвижданията на същия. Транспортният достъп до поземления имот, ще се осъществи по съществуващ селскостопански път, представляващ поземлен имот с планоснимачен номер 170.104 м. „Светица“, по плана на новообразуваните имоти  на гр. Шипка, община Казанлък.

Съгласно чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, за изработването на проект за подробен устройствен план на поземлени имоти извън границите на урбанизираните територии е необходимо разрешението на Общински съвет.

Съгласно чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ Общински съвет одобрява заданието, съставено от Възложителя по чл.124а, ал.7 от ЗУТ.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ,

 

Р Е Ш И:

 

1. Дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване за поземлен имот с планоснимачен номер 170.113 – вид територия “Земеделска”, местност „Светица“, по плана на новообразуваните имоти на м. „Светица“ гр. Шипка, ЕКАТТЕ: 83199, община Казанлък, с цел промяна предназначението на имота в „За вилно строителство“.

 

2. Одобрява Заданието съставено от Възложителя.

 

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Иван Миланов в качеството на собственик на имота, респективно заявител  с адрес за кореспонденция: гр. Крън.

 

Участвали в гласуването 34 общински съветници, от които „За” 27.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                      (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 21/04/2020 г.