РЕШЕНИЕ
№ 166
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.05.2020 г., Протокол № 9


Относно: ОС_435/08.05.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на общината относно определяне на състав на Одитен комитет в Община Казанлък по Закона за вътрешния одит в публичния сектор.


Мотиви: Вносителят докладва пред общинските съветници: „На основание чл. 18, ал. 1 от  Закона за вътрешния одит в публичния сектор /ЗВОПС/, във връзка с чл. 2, т. 1 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор /НПОСДОКОПС/, в общините с изградени Звена за вътрешен одит, задължително се създава Одитен комитет. Съставът му е от 3 до 5 членове, включително и председател, като най-малко две трети от тях са външни за организацията лица. Броят на членовете в одитния комитет се определя със заповед на ръководителя на съответната организация.

В тази връзка и на основание чл. 3 от Наредбата за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор с моя Заповед №110/27.01.2020 г. e определен броя на членовете на одитния комитет в община Казанлък, а именно трима, от които - двама външни и един вътрешен за организацията.

Съгласно чл. 4, ал. 1 от Наредбата външните членове на одитните комитети се определят чрез процедура за подбор, който се извършва от комисия, определена с акт на ръководителя на организацията. За целта в община Казанлък беше проведена процедура за избор на външни членове на одитния комитет, в резултат на която са избрани следните външни членове:

1. Радка Христова Стефанова – образование: висше – магистър, специалност – стопанско управление.

2. Катя Георгиева Донева образование: висше – магистър, специалност – стопански и финансов контрол.

На основание чл. 15, ал. 1 от Наредбата, с моя Заповед № 515/14.04.2020 г. е определен и вътрешният член на одитния комитет в Община Казанлък, а именно Нели Атанасова, на длъжност главен счетоводител при Общинска администрация Казанлък.

Изискванията към членовете на одитните комитети в публичния сектор, както и техните функции и правомощия са регламентирани в чл. 18 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор /ЗВОПС/. За своята работа външните членове на одитния комитет ще получават възнаграждение на основание чл. 18, ал. 9 от ЗВОПС в размер на половин минимална работна заплата за страната на заседание, но не повече от една минимална работна заплата на месец.

В съответствие с изискванията на чл. 16, ал. 1, т. 3 от НПОСДОКОПС, към настоящата докладна записка са приложени документите от процедурата за определяне на външни членове на одитния комитет в община Казанлък.“

Общинският съвет е компетентният орган, който на основание чл. 18, ал. 2 от ЗВОПС със свое решение, определя състава на Одитния комитет, по предложение от кмета на общината. 

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 18 ал. 2, т. 3 от ЗВОПС и чл. 16, ал. 1 т. 3 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор /НПОСДОКОПС/, 

  

Р Е Ш И:

 

I. Определя състав на Одитен комитет в Община Казанлък, както следва: 

 

Външни членове:  1. Радка Христова Стефанова

                       2. Катя Георгиева Донева

 

 Вътрешен член:     Нели Дончева Атанасова

 

II. Определя мандат на Одитния комитет, съгласно чл.15, ал. 2 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор от 01.06.2020 г. до 31.05.2023 г.

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Министъра на финансите, гр. София, 1040, ул. “Г. С. Раковски“ 102 и лицата по т. I от решението.

 

Участвали в гласуването 25 общински съветници, от които „За” 25.

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)Изтегли приложенията


публ: 03/06/2020 г.