РЕШЕНИЕ
№ 167
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.05.2020 г., Протокол № 9

Относно: ОС_421/27.04.2020 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част в Поземлен имот с идентификатор 35167.220.469, с площ 778 кв. м, в местността "Старите лозя", гр. Казанлък, за сумата от 720,00 лв., без ДДС.


Мотиви: Кметът докладва пред Общински съвет, че в общинска администрация е постъпило Заявление с вх. № 94-Д-7085-1/06.01.2020 г. от Димо Червенков за прекратяване на съсобственост върху Поземлен имот с идентификатор 35167.220.469 с площ 778 кв. м, адрес: м. „Старите лозя“, гр. Казанлък, п. к. 6100 по КККР на гр. Казанлък,  одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя.

Заявителят е собственик на 500/778 идеални части от ПИ с идентификатор 35167.220.469, съгласно Нотариален акт №63, т. 1, рег. №464, дело №55/2017 г., вписан в СВ-Казанлък с дв. вх. №1429, вх. рег. №1433/07.03.2017 г., Акт №143, т. 5, дело №984.

Община Казанлък е собственик на 278/778 идеални части от ПИ с идентификатор 35167.220.469 по АЧОС №3822/06.03.2020 г., вписан в Служба по вписванията-Казанлък с дв. вх. рег. №1307 от 12.03.2020 г., вх. №1307, Акт №65, т. 5, н. д. 918.

В Приложение №6 към Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на Община Казанлък за 2020 г., приета с Решение №10/19.12.2019 г. на ОбС-Казанлък, е предвидено разпореждане с имоти, по заявления на физически и юридически лица, за прекратяване на съсобственост чрез изкупуване на общинската част от имота. Преписката за прекратяване на собствеността между Община Казанлък и заявителя  се изготвя на основание чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост (ЗОС) и по реда и чл. 48, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №15 на Общински съвет-Казанлък.

Данъчната оценка на общинската част от имота е 8,34 лв., съгласно Удостоверение за данъчна оценка № 7404051412/20.02.2020 г., а предложената пазарна оценка от независим оценител на недвижими имоти по Договор № Д06-82/06.04.2020 г. за възлагане на пазарна оценка е в размер на 720,00 лв., без ДДС.

Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 36, ал. 1, т. 2, във вр. с чл. 35, ал. 4, т. 2, чл. 41, ал. 2 от ЗОС и чл. 48, ал. 1, предл. 2-ро,  ал. 2 и ал. 4  от Наредба №15 на ОбС-Казанлък,

 

Р Е Ш И:

 

АОС

Име, фамилия/ фирма

Приход (лв.)

Предназначение

Описание на имота

№3822/ 2020 г.

Димо Червенков

720,00

Земеделска земя

Част 278/778 идеални части от ПИ с идентификатор 35167.220.469, гр. Казанлък

 

1. Допълва Годишна програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост на Община Казанлък за 2020 г., приета с Решение №10/19.12.2019 г. на ОбС-Казанлък, като към Приложение №6 се включва:

2. Да се прекрати съсобствеността върху Поземлен имот с идентификатор 35167.220.469 (три пет едно шест седем точка две две нула точка четири шест девет) с площ 778 (седемстотин седемдесет и осем) кв. м, адрес: м. „Старите лозя“, гр. Казанлък, п. к. 6100 по Кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88/26.11.2015 г. на ИД на АГКК, Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Друг вид земеделска земя; Категория на земята при неполивни условия: девета, при граници Поземлени имоти с идентификатори: 35167.190.125; 35167.220.468; 35167.220.518 и 35167.220.470, Номер по предходен план 220469, чрез продажба на общинската част – 278/778 (двеста седемдесет и осем към седемстотин седемдесет и осем) идеални части от земята на съсобственика в имота, за сумата от 720,00 (седемстотин и двадесет) лева, без ДДС.

3. Упълномощава кмета на Община Казанлък да издаде заповед и да сключи договора за продажбата, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаване и вписване на договора са за сметка на заявителя.  

Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.

 

Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък, Димо Червенков.

 

Участвали в поименно гласуване 24 общински съветници, от които „За” 23.

 

Вярно с оригинала!

ПРОТОКОЛИСТ:                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)

(Гл. спец. Д. МАРКОВА)                                     (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)публ: 03/06/2020 г.